Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyzval Priateľov Zeme-CEPA, aby sa zapojili do aktualizácie ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Zle stanovené ukazovatele sú totiž jedným z dôvodov, prečo iba mizivý podiel veľkého počtu projektov podporených práve v rámci tejto horizontálnej priority skutočne pomáha rómskym komunitám.

Priatelia Zeme-CEPA preto vypracovali hodnotenie existujúcich ukazovateľov, ktoré sa v operačných programoch používajú a navrhli odporúčania na ich zmeny. Výsledky hodnotenia používaných ukazovateľov budú súčasťou publikácie o využívaní zdrojov z fondov EÚ na podporu rómskych komunít.


Pripomienky Priateľov Zeme-CEPA k indikátorom.pdf

 

 
 

energoplan3