Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Energeticka situacia

 

Potreba/spotreba energie
Potenciál úspor energie
Potenciál obnoviteľných zdrojov energie
Únik peňazí z regiónu cez energetiku
Energetické koncepcie mikroregiónov


Výsledky prezentované v tejto časti sú výsledkom analýz energetických údajov zozbieraných v roku 2014. Informačnú základňu tvorili databázy rôznych verejných inštitúcií (napríklad Štatistického úradu SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) a spracované údaje z rozsiahleho terénneho prieskumu Priateľov Zeme-CEPA.

V každej kapitole uvádzame súhrnné výsledky pre každý zo štyroch mikroregiónov.

 

Potreba/spotreba energie

V rámci potreby/spotreby tepla a elektriny sú do výpočtov zahrnuté všetky rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a školské budovy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a časť obchodov vo všetkých 4 mikroregiónoch. Ostatné budovy (športové objekty, kultúrne domy, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky a objekty, ku ktorým sa nepodarilo zhromaždiť všetky potrebné údaje) nie sú zahrnuté do výpočtov. 


Mikroregión Severné Podpoľanie

                                                                                                                                 Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013) 

     

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)Mikroregión RENTAR     

                                                                                                                                    Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

       

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)Čiernohronský mikroregión

                                                                                                                               Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

     

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)Mikroregión Podpoľanie

                                                                                                                                         Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

     

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)


 

Potenciál úspor energie

Do výpočtu sú zahrnuté všetky budovy, ktoré sa úplne alebo čiastočne vykurujú alebo v ktorých sa používajú elektrické spotrebiče. Výpočet nezahŕňa potenciál úspor tepla v technologických procesoch, priemysle a v poľnohospodárskych prevádzkach. 


Mikroregión Severné Podpoľanie                                                              

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)


Mikroregión RENTAR                                                                                         

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)


Čiernohronský mikroregión                                                                    

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)

 

Mikroregión Podpoľanie                                                                                  

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)

 


 


 

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie

Výpočet zahŕňa určitý realistický variant technicky využiteľného potenciálu (teda nie iba momentálne ekonomicky využiteľného potenciálu daného najmä finančnými možnosťami obcí, domácností a ďalších sektorov a momentálne platnou legislatívou) a sústreďuje sa na biomasu, solárnu energiu a nízkopotenciálové teplo. Nezahŕňa výpočet potenciálu vodnej, veternej ani geotermálnej energie: obstaranie nových hydrologických, meteorologických a geologických údajov by bolo finančne nákladné a vzhľadom na ich relatívne stabilný charakter boli do kalkulácie prevzaté výsledky výpočtov z roku 2010. 


Mikroregión Severné Podpoľanie                                                                         

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)

Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Mikroregión RENTAR                                                                                

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)

Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Čiernohronský mikroregión
                                                                           

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)

Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Mikroregión Podpoľanie

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)

Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje, že po realizácii úspor by obnoviteľné zdroje (bez geotermálnej energie) mohli pokrývať takmer celú optimalizovanú potrebu tepla aj elektriny v tomto mikroregióne. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať takmer energeticky sebestačný.

 

Únik peňazí z regiónu cez energetiku 

Táto časť ukazuje cenu dovážaných primárnych zdrojov energie na vykurovanie budov, prípravu teplej vody, prevádzku elektrických spotrebičov a verejné osvetlenie do mikroregiónov okolo Poľany za jeden rok. Toto číslo zároveň vyjadruje ročný únik peňazí z nich.


Mikroregión Severné Podpoľanie

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 


Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne Severné Podpoľanie sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu Severné Podpoľanie takto každý rok uniká 3,8 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (5 914) táto suma predstavuje priemerne 643 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, tieto výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Mikroregión RENTAR

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 

Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne RENTAR sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu RENTAR takto každý rok uniká vyše 6 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (7 045) táto suma predstavuje priemerne 875 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Čiernohronský mikroregión
                                                                           

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 
Značná časť hrubej spotreby energie v Čiernohronskom mikroregióne sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z Čiernohronského mikroregiónu takto každý rok uniká vyše 6 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (11 308) táto suma predstavuje priemerne 544 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Mikroregión PODPOĽANIE                                                                          

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 

Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne Podpoľanie sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu Podpoľanie takto každý rok uniká vyše 21 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (38 329) táto suma predstavuje priemerne 548 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.

 

Energetické koncepcie mikroregiónov

Priatelia Zeme-CEPA vypracovali v roku 2014 pre samosprávy všetkých štyroch mikroregiónov energetické koncepcie (bez akčných plánov). Koncepcie naznačujú, že región Poľana má dobré predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky.

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión Severné Podpoľanie (2014)

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión RENTAR (2014)

pdf Energetická koncepcia pre Čiernohronský mikroregión (2014)

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión Podpoľanie (2014) 
 

energoplan3