Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Infraštruktúra

 

Zásobovanie zemným plynom
Zásobovanie elektrickou energiou
Distribúcia tepla
Zdroje palivového dreva
Zásobovanie pevnými fosílnymi palivami
Verejné osvetlenie


Zvyšok tejto rubriky pripravujeme.

 

Zásobovanie zemným plynom

Severnú časť regiónu Poľana zásobuje zemným plynom vysokotlakový Pohronský plynovod DN 300 PN 25 na trase Brezno – Banská Bystrica – Žiar nad Hronom. Plyn sa do obcí distribuuje strednotlakovými prípojkami, ktoré vychádzajú z regulačných staníc VTL/STL.

Na území mikroregiónu RENTAR sú plynofikované obce Brusno, Lučatín a Medzibrod.

V Čiernohronskom mikroregióne sú plynofikované dve obce - Valaská a Hronec. Na plyn je v nich napojených približne polovica domácností. Katastrálnym územím obce Čierny Balog prechádza aj VTL napájací plynovod sever – juh DN 500 PN 6,4 MPa na trase Rimavská Sobota – Liptovský Hrádok. Oba tieto plynovody spája prepojovací plynovod DN 500 PN 4,0/2,5 MPa Michalová – Valaská. Do obce Hronec je vedená VTL prípojka DN 100, zakončená regulačnou stanicou RS 2500 VTL/STL, ktorá zásobuje prevádzku zlievarní.

Obce v mikroregióne Severné Podpoľanie nie sú plynofikované vôbec.

Obce a mestá na juh od Poľany (Detva, Hriňová, Očová, Zvolenská Slatina, Korytárky, Kriváň, Stožok a Vígľaš) zásobuje zemným plynom vysokotlaková vetva na trase Zvolen – Detva – Kriváň - Lučenec. V mikroregióne Podpoľanie je plynofikovaných asi 70 % domácností. Plynofikované nie sú vzdialenejšie obce a roztrúsené laznícke obydlia, v ktorých sa na vykurovanie používa najmä pevné palivo alebo elektrická energia.

Mapa: Infraštruktúra - plynovody

 

Zásobovanie elektrickou energiou

S výnimkou piatich malých vodných elektrární v južnej časti regiónu Poľana, ktoré dodávajú elektrinu do distribučnej sústavy, sa na území regiónu elektrická energia nevyrába. Celú spotreba elektriny vo všetkých štyroch mikroregiónoch je preto potrebné dovážať.

V Čiernohronskom mikroregióne sú obce zásobované elektrickou energiou z transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané vonkajšími vzdušnými 22 kV prípojkami na 22 kV vedenia, ktoré vyúsťujú z transformačných staníc 110/22 kV. Obce Valaská, Hronec, Osrblie a Čierny Balog sú napájané distribučnými vedeniami 110 kV z transformátorovne 110 kV v Medzibrode a vyúsťujú na transformačné stanice 110/22 kV v Brezne a Podbrezovej. Obce Drábsko, Lom nad Rimavicou a Sihla sú napájané vedením 22 kV z  rozvodne 22 kV v Hriňovej, ktorá je napájaná z transformačnej stanice 110/22 kV v Lieskovci. Z nadradených prenosových vedení územím mikroregiónu prechádzajú vedenia VVN iba cez severnú časť katastra obce Valaská.

Zásobovanie elektrickou energiou v obciach bolo na základe údajov z roku 2010 dostatočné s výnimkou obcí Drábsko a Lom nad Rimavicou, kde sa kvôli zvýšeniu výkonu navrhovalo pridať po jednej transformačnej stanici.

Obce v mikroregióne RENTAR sú napájané distribučnými vedeniami 110 kV z transformátorovne 110 kV v Medzibrode, pripojené na zdroj elektrickej energie prostredníctvom distribučných transformovní 22/04 kV, napájaných z vonkajších vedení 22 kV kábelovými, resp. vonkajšími prípojkami prostredníctvom transformovní 110/22 kV a nadradenej siete 110 kV.

Zásobovanie elektrickou energiou v obciach bolo podľa údajov z roku 2010 dostatočné.

Obce v mikroreegióne Severné Podpoľanie sú elektrickou energiou zásobované z transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané vonkajšími 22 kV prípojkami na 22 kV vedenia z transformačných staníc 110/22 kV a nadradenej siete 110 kV. Všetky obce realizovali pred rokom 2010 projekty na posilnenie rozvodov elektrickej energie.

Distribučný odber v mikroregióne Podpoľanie zabezpečuje prenos elektrickej energie po nadradenom prenosovom systéme (ZVN 400 kV a VVN 220 kV) a distribučnom rozvodnom systéme (110/22 kV) prostredníctvom energetických uzlov 400/220/110 kV cez rozvodne a transformovne.

Mapa: Infraštruktúra - elektrická energia

 

 
 

energoplan3