Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Kežmarok

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Aktuality

 

Kontakty:


Priatelia Zeme-CEPA

Nám. SNP 13
974 01 Banská Bystrica

Helena Zamkovská, Regionálna koordinátorka pre okres Kežmarok
e-mail: zamkovska(zavináč)priateliazeme.sk
tel: 0917 558 212


Centrum podpory regionálneho rozvoja

Hlavné námestie 3
060 01 Kežmarok

Milan Gacík, riaditeľ
tel: 0903 636 962
e-mail: gacik.milan(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Kežmarok bol oficiálne zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Ukazovateľ Okres Kežmarok PSK SR
Miera evidovanej nezamestnanosti (%)1 15,4 9,7 5,9
Podiel znevýhodnených UoZ z celkového disponibilného počtu UoZ (%)2 66,1 62,3 53,6
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov (Eur)3 718 830 1 034
Podiel osôb v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov, marec 2018 (%)4 9,5 5,8 3,1
Podiel obyvateľov s najvyšším ukončeným vzdelaním (%)5 základným 21,6 17,2 15,1
stredným bez maturity 20,3 21,8 23,0
stredným s maturitou 22,5 26,4 28,1
Podiel malých obcí (%)6 do 1000 obyvateľov 53,7 77,0 65,4
do 500 obyvateľov 36,6 54,1 39,0

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Kežmarok je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Táto agenda sa stala súčasťou Akčného plánu okresu (5-ročný akčný plán vo februári 2016 schválila vláda SR). Na jej realizáciu v okrese Kežmarok sa pri Centre podpory regionálneho rozvoja vytvorila skupina pracovníkov, ktorí mali plniť úlohy centra udržateľnej energetiky a ich náklady boli do mája 2018 kryté z vládneho regionálneho príspevku. Vďaka tomu sa podarilo zmapovať časť informácií potrebných pre energetické plánovanie v budúcnosti. Od jari 2018 bola činnosť energetickej skupiny Centra podpory regionálneho postupne utlmená a neskôr prerušená.

Mestá Spišská Belá a Spišská Stará Ves však v roku 2018 vypracovali a podali žiadosti o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 3 územné celky v rámci okresu. Tieto tri územné celky pokrývajú katastre všetkých miest a obcí v okrese okrem mesta Kežmarok. Ich žiadosti boli schválene s predpokladaným začiatkom realizácie v apríli 2019. Nízkouhlíkové stratégie sa budú pripravovať podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA a pripravia pôdu pre koordinovaný postup samospráv pri rozvoji udržateľnej energetiky.

 

Aktuality

 

 

 
 

energoplan3