Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Pilotné aktivity

 

Energetické vzdelávanie
Poradenstvo
Termovízia
Pilotná adaptačná stratégia pre lesné ekosystémy na zmeny klímy
Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie
Osvetové akcie


 

Energetické vzdelávanie


Kurz o inteligentnej energetike

Kurz je určený pre zástupcom samospráv, občianskych organizácií, aktívnych občanov aj študentov, ktorí žijú v regióne Poľana. Trvá približne 5 týždňov, počas ktorých sú prednášky (vždy jedenkrát v týždni), exkurzie na miesta dobrej praxe, individuálne štúdium a komunikáciu prostredníctvom internetu. Kurz je rozdelený do 4 tematických blokov:

 • Globálne súvislosti (zmena klímy, ropný zlom a politika na ochranu klímy)
 • Úspory a efektívnosť (energia a budovy, energetické hodnotenie budov, termovízna diagnostika)
 • Význam energetickej sebestačnosti (kolobeh peňazí v regióne, lokálne energetické plánovanie, možnosti energetickej autonómie regiónu Poľana, finacovanie projektov)
 • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a geotermálnej energie a biomasy na miestnej úrovni)


Školenie učiteľov "Čo by sa malo v školách učiť v kontexte ropného zlomu a klimatickej zmeny"

Školenie trvá 4 hodiny a je určené pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti environmentálnej výchovy v mimovládnych organizáciách. Poskytne učiteľom informácie o tom, prečo je dôležité integrovať tému klimatickej zmeny do praktického vyučovania a najmä poskytne konkrétne podnety, ako sa to dá urobiť. Zameriava sa na tieto témy:

 • povaha zmeny klímy ako kľúčového globálneho problému 21. storočia
 • poslanie učiteľa v kontexte meniacej sa klímy
 • potreba vzdelávania ako bezprostrednej prípravy mladých ľudí na život a na nové problémy vyplývajúce z postupujúcej zmeny klímy, ktoré budú mať zásadne inú povahu ako problémy, na ktoré je dnešná populácia zvyknutá
 • konkrétne tipy a praktické podnety pre učiteľov a školy

Balík didaktických materiálov k školeniu na stiahnutie:

Učebný list 1: Normálne je neplytvať (251 kB)

Učebný list 2: Autom alebo peši (268 kB)

Učebný list 3: Svieťme s rozumom (267 kB)

Učebný list 4: Nie je dovolenka ako dovolenka (254 kB)

Učebný list 5: Kompostovanie (290 kB)

Učebný list 6: Varíme so slnkom (347 kB)

Učebný list 7: Zadržiavanie vody v záhrade (343 kB)

Učebný list 8: Prírodná dezinfekcia (256 kB)

Učebný list 9: Vertikalne zazelenovanie (266 kB)


Prednášky, prezentácie a diskusné podujatia

 • Správne kúriť drevom je kumšt!
 • Energetická autonómia regiónu: ilúzia alebo šanca?
 • Aká energetika je inteligentná?
 • Energeticky pasívne domy
 • Obnoviteľné zdroje energie v konzumnej spoločnosti
 • Udržateľný rast: koreň problémov
 • Môže globalizovaná ekonomika neskrachovať?

V prípade záujmu nás kontaktujte. Tel: 048 419 3718, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Poradenstvo

Túto službu pre domácnosti a samosprávy sme testovali v rokoch 2011 - 2014. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov je táto služba v súčasnosti obmedzená.

Jej cieľom bolo znížiť spotrebu tepla a elektriny v rodinných domoch, bytoch a verejných budovách v regióne Poľana. Poradenstvo sa zameriavalo na:

 • identifikáciu problémových miest z energetického pohľadu
 • návrh odporúčaní na zlepšenie tepelno-technických vlastností domov/bytov s dôrazom na zabezpečenie zdravého bývania
 • rôzne možnosti zateplenia objektov (posúdenie potreby tepla na vykurovanie pri rôznych variantoch, návrh hrúbky a kvality izolačných materiálov, informácie o ich výhodách a nevýhodách)
 • koncepčné návrhy vykurovania vrátane zariadení na využívanie rôznych obnoviteľných zdrojov energie a ich rôznych kombinácií (najmä slnka a biomasy, ale aj tepelných čerpadiel)
 • odporúčania úsporných prevádzkových opatrení a dispozičných riešení
 • rámcové posúdenie stavebných projektov a návrhov rekonštrukcií

Súčasťou poradenstva bolo:

 • preštudovanie poskytnutých podkladov
 • obhliadka objektu a konzultácia s poradcom
 • správa v elektronickej podobe s odporúčaniami (za poplatok 15 eur/objekt podľa náročnosti požiadavky a ekonomickej situácie klienta)

Čo nebolo súčasťou poradenstva:

 • projekt ani detailný technický návrh
 • expertný posudok
 • energetické hodnotenie, audit alebo energetická certifikácia budovy


Termovízia

Cieľom tejto služby je znížiť spotrebu tepla a elektriny v rodinných domoch, bytoch a verejných budovách v regióne Poľana. Práve tadiaľ uniká z regiónu najviac energie.

Termovízna kamera sa uplatňuje najmä v stavebníctve. Ak poznáme vnútornú aj vonkajšiu teplotu vzduchu (môžeme ju odmerať teplomerom) a ak zistíme povrchovú teplotu stien (termovíznou kamerou), dozvieme sa veľa o tepelno-technických vlastnostiach domu. Termovíznou kamerou sa dajú zistiť a ohraničiť tepelné mosty (t.j. miesta s oslabenou tepelnou izoláciou v obvodových konštrukciách), poruchy a netesnosti v tepelných izoláciách alebo hľadať rizikové miesta v múroch (napr. miesta ohrozené plesňami a miesta so zvýšenou povrchovou vlhkosťou). Termovízia umožňuje kontrolovať aj kvalitu stavebných prác pred a po zákroku.

Podmienky správneho merania: Aspoň 24 hodín pred meraním by mal byť rozdiel teplôt v exteriéri a interiéri min. 20 °C. Ideálne je teda merať v zime vopred dobre vykúrený objekt. Počas merania nesmie pršať, snežiť ani fúkať silný vietor. Optimálne je merať za bezvetria pred alebo po zotmení. Treba odstrániť rušivé vplyvy okolia (odraz sálania napríklad z vykurovacích alebo nadmieru nahriatych telies, zo slnka alebo z jasnej oblohy, znečistenie alebo prekrytie meraného povrchu iným materiálom alebo snehom a podobne). 

Bližšie informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Pilotná adaptačná stratégia pre lesné ekosystémy na zmeny klímy

Tento dokument obsahuje návrh opatrení pre hospodárenie v lesoch v katastrálnom území Poniky na zvýšenie adaptácie lesných ekosystémov na prognózované zmeny klimatických podmienok do konca 21. storočia. Adaptačné opatrenia sú zamerané na minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zmien klimatických podmienok do konca 21. storočia tak, aby boli čo najmenej ohrozené základné funkcie lesov v záujmovom území. Dokument neobsahuje mitigačné opatrenia na zmenu klímy.

Dokument zostavil Ing. Peter Baláž.

Adaptačná stratégia_Poniky (celý dokument; 1,39 MB)

Adaptačná stratégia_Poniky (abstrakt; 51 kB)

Adaptačná stratégia_Poniky (metodika; 42 kB)

 Az erdei növényzet adaptációjaa klímaváltozáshoz Poniky kataszteri területén Stratégia a 21. század végéig (absztrakt; 89 kB)

 Strategia adaptacji roślinności leśnej w obszarze administracyjnym Poniky do zmiany klimatu do końca XXI wieku (abstrakt; 98 kB)


Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie bola vypracovaná ako súčasť širšej palety aktivít zameraných na prípravu (a testovanie) podmienok energetickej sebestačnosti vidieckeho horského regiónu Poľana a na návrh perspektívneho modelu využívania lokálnej biomasy na výrobu energie na krytie potrieb regiónu, ktorý je v súlade s cieľmi ochrany prírody a krajiny. Jej účelom analýzy bolo komplexné zmapovanie potenciálu biomasy v tomto území a návrh regulatívov pre využívanie biomasy na energetické účely pri rešpektovaní prírodných limitov územia.

Autorský kolektív: Ing. Pavol Polák, Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Mgr. Ján Černecký, Mgr. Ľudmila Černecká a Dušan Kerestúr.

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie (celý dokument; 4,48 MB)

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie (abstrakt; 43 kB)

A biomassza fenntartható energetikai felhasználásának potenciálja Poniky kataszteri területén Analízis (absztrakt; 87 kB)

  Analiza potencjału biomasy w obszarze administracyjnym Poniky jako zrównoważonego źródła energii (abstrakt; 97 kB)


Osvetové akcie


Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť

Medzinárodná výstava autorských fotografií z celého sveta o zmene klímy, o jej dôsledkoch na prírodu a spoločnosť a zodpovednosti za dnešný stav pozostáva zo 44 farebných snímok z 28 krajín 6 kontinentov so sprievodným textom. Tematicky je rozdelená do troch častí. Prvá časť dokumentuje prejavy zmeny klímy v rôznych častiach sveta. Druhá časť sa sústreďuje na kontrasty v životnom štýle a spotrebe v tzv. vyspelých a rozvojových krajinách a im nepriamo úmerné sociálne a environmentálne dôsledky. Tretia časť kladie otázky o medzinárodnej zodpovednosti za zmenu klímy a naznačuje niektoré riešenia.

Výstava je k dispozícii v dvoch verziách: veľká (rozmer panelov 800 x 700 mm) a malá (rozmer panelov 330 x 378 mm). Panely majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom, sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Na inštaláciu veľkej výstavy môžeme požičať aj samostatné drevené stojany, (prípadne na zadnej strane je pripevnená úchytka, za ktorú sa dá panel zavesiť na stenu alebo prichytiť na špagát). K výstave poskytujeme sériu informačných letákov o klimatickej zmene a niektoré ďalšie osvetové materiály. 

Inštalačný manuál k výstave (341 kB)

Výstava (2,4 MB)


Osvetové panely o pasívnych domoch

Spolu 8 panelov, ktorých obsah pripravil Inštitút pre energeticky pasívne domy. Predstavujú opis princípov, výhod a konkrétne príklady pasívnych domov v atraktívno a prehľadnom grafickom návrhu. Panely majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom, sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Veľkosť jedného panelu je 1050 x 610 mm (na zadnej strane je pripevnená úchytka, za ktorú sa dá panel zavesiť na stenu alebo prichytiť na špagát).

Panely (4,9 MB)


Naša zodpovednosť za prírodné zdroje vo svete

Medzinárodná výstava predstavuje dôsledky konzumných životných štýlov Európanov na ľudí a prírodu v krajinách, odkiaľ pochádzajú „ich“ zdroje. Výstava sa zameriava iba na vybrané suroviny – koltan, zlato a ropu – vďaka ktorým Európania môžu komunikovať a ktoré im zabezpečujú dosť energie. Odhaľuje dôsledky ťažby týchto nerastných surovín v Kongu, Peru, Ekvádore, Nigérii a v Arktíde. Fotografie z týchto krajín dopĺňa text. Na príprave výstavy spolupracovali Priatelia Zeme-CEPA s partnermi z Luxemburska, Rakúska a Peru. Výstava bola financovaná z prostriedkov EÚ.

Výstava je k dispozícii na 22 paneloch rozmerov 65 x 153 cm, ktoré majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom. Panely majú zadnej strane úchytky, za ktoré sa dajú zavesiť na stenu, stojan, atď. K panelom neposkytujeme stojany.

Výstava (4,5 MB)


V prípade záujmu nás kontaktujte. Tel: 048 419 3718, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 
 

energoplan3