Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Rimavská Sobota

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
AktualityKontakty:

 

logo PZ CEPA horiz

 

 


Priatelia Zeme-CEPA
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Peter Očenáš, regionálny koordinátor pre okres Rimavská Sobota
e-mail: ocenas(zavináč)imafexbb.sk
tel: 0915 787 944

 

CUE RS komplet male

 

 


Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o.
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Oto Veres, riaditeľ
tel: 0948 403328
e-mail: veres.otto(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Rimavská Sobota dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Ukazovateľ Okres Rimavská Sobota BBSK SR
Miera evidovanej nezamestnanosti (%)1 18,5 8,7 5,9
Podiel znevýhodnených UoZ z celkového disponibilného počtu UoZ (%)2 76,6 64,2 53,6
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov (Eur)3 717 897 1 034
Podiel osôb v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov, marec 2018 (%)4 13,6 5,7 3,1
Podiel obyvateľov s najvyšším ukončeným vzdelaním (%)5 základným 22,6 16,5 15,1
stredným bez maturity 20,4 22,5 23,0
stredným s maturitou 24,5 28,7 28,1
Podiel malých obcí (%)6 do 1000 obyvateľov 88,8 78,7 65,4
do 500 obyvateľov 65,4 53,7 39,0

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Rimavská Sobota je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres Rimavská Sobota si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Túto agendu začala v okrese Rimavská Sobota realizovať nezisková organizácia Centrum rozvoja Gemera-Malohontu (CEROGEMA, n.o.), ktorá vznikla ako implementačná agentúra pre Akčný plán okresu (tento plán na obdobie 5 rokov schválila v júni 2016 vláda SR). V roku 2019 energetickú agendu CEROGEMA prevzala novovytvorená nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota (CUE RS).

CUE RS koncom marca 2019 podala žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 5 územných celkov v rámci okresu. Tieto stratégie bude pripravovať vlastnými kapacitami a podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. To vytvorí predpoklady pre koordinovaný postup samospráv v oblasti energetiky.

 

Aktuality


26.03.2019: Informačný deň v okrese Rimavská Sobota v rekreačnom areáli Drieňok na Teplom vrchu

Cieľom podujatia bolo informovať aktérov regionálneho rozvoja o projekte "Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch", o doterajších krokoch na podporu energetickej sebestačnosti okresu a budúcej perspektíve týchto snáh. Účastníci sa oboznámili so zámerom prípravy nízkouhlíkových stratégií, založením CUE RS, podporných programoch, ktoré sú pre okres Rimavská Sobota k dispozícii a tiež s ďalšími plánovanými krokmi. Počas stretnutia sa zmapovali potreby, podnety aj záujem o spoluprácu. Podujatie zorganizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA a zúčastnilo sa ho spolu 33 zástupcov miestnej samosprávy aj štátnej správy, MAS, mikroregiónov, škôl, odborných inštitúcií a mimovládnych organizácií.

 

 

 
 

energoplan3