Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Rožňava

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Aktuality

 

Kontakty:

 

logo PZ CEPA horiz

 

 

Priatelia Zeme-CEPA
Čučmianska Dlhá 8
048 01  Rožňava

Mariana Michalková, Regionálna koordinátorka pre okres Rožňava
e-mail: michalkova.mariana(zavináč)gmail.com
tel: 0904 036 713

 

CUE Gemer komplet male

 

 

Centrum udržateľnej energetiky Gemer, n.o.
Čučmianska Dlhá 8
048 01  Rožňava

Ondrej Jánošík, riaditeľ
tel: 0911 438 425
e-mail: cuegemer(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Rožňava je oficiálne zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Ukazovateľ Okres Rožňava KSK SR
Miera evidovanej nezamestnanosti (%)1 16,2 5,9 5,9
Podiel znevýhodnených UoZ z celkového disponibilného počtu UoZ (%)2 67,6 65,7 53,6
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov (Eur)3 886 972 1 034
Podiel osôb v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov, marec 2018 (%)4 11,1 6,5 3,1
Podiel obyvateľov s najvyšším ukončeným vzdelaním (%)5 základným 19,9 15,6 15,1
stredným bez maturity 22,6 20,2 23,0
stredným s maturitou 24,0 27,9 28,1
Podiel malých obcí (%)6 do 1000 obyvateľov 82,3 71,4 65,4
do 500 obyvateľov 48,4 39,6 39,0

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Rožňava je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Táto agenda sa stala súčasťou Akčného plánu okresu (5-ročný akčný plán v auguste 2016 schválila vláda SR). Na jej realizáciu v okrese Rožňava vznikla v roku 2018 nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Gemer (CUE Gemer), ktorá na prvú fázu svojej činnosti získala vládny regionálny príspevok. CUE Gemer koordinuje svoju činnosť s podobnými organizáciami v Rimavskej Sobote a Kežmarku.

CUE Gemer koncom roka 2018 podala žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 4 mikroregióny v rámci okresu. Žiadosť bola schválená so začiatkom realizácie v júli 2019. Tieto stratégie bude pripravovať vlastnými kapacitami a podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. To vytvorí predpoklady pre koordinovaný postup samospráv v oblasti energetiky. V marci 2019 CUE Gemer podalo žiadosť o podporu aj na nízkouhlíkovú stratégiu pre mesto Rožňava.

 

Aktuality


27.03.2019: Informačný deň pre okres Rožňava v zrkadlovej sále mastskej radnice v Rožňave

Cieľom podujatia bolo informovať aktérov regionálneho rozvoja o projekte "Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch", o doterajších krokoch na podporu energetickej sebestačnosti okresu a budúcej perspektíve týchto snáh. Účastníci sa oboznámili aj so zámerom prípravy nízkouhlíkových stratégií, pôsobením CUE Gemer, podporných programoch, ktoré sú pre okres Rožňava k dispozícii, s ďalšími plánovanými krokmi a tiež s prehľadom dostupných finančných podporných programov pre energetické projekty. Počas stretnutia sa zmapovali potreby, podnety aj záujem o spoluprácu. Podujatie zorganizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA spolu s CUE Gemer a zúčastnilo sa ho spolu 24 zástupcov miestnej samosprávy aj štátnej správy, MAS, mikroregiónov, škôl, odborných inštitúcií a mimovládnych organizácií.

 

 

 
 

energoplan3