Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane

 

Kontext
Základné informácie o projekte
Výstupy


Kontext


Polana Kaldera m


Podľa analýz Priateľov Zeme-CEPA z mikroregiónov okolo CHránenej krajinnej oblasti Poľana uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny ročne 380 až 820 Eur na každého obyvateľa. Pritom 50 % tepla a značnú časť elektriny je možné ušetriť a redukovanú potrebu nahradiť z miestnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – najmä biomasy a slnka. Ak by to region dokázal, mobilizoval by veľké finančné zdroje pre vlastný rozvoj, zvýšil vlastnú energetickú bezpečnosť a významne by prispel aj k stabilizácii prostredia a klímy. Osobitný problém regiónu je drancovanie lesov v dôsledku plytvania energiou najmä v rodinných domoch (RD), rastúcich cien palív a energie a neregulovaného vývozu dreva.

Poľana má predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky. Za takú sa dá považovať energetika, ktorej celý produkčný cyklus je šetrný k prostrediu, je efektívny, posilňuje lokálnu ekonomiku, prispieva k sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti a uprednostňuje znižovanie spotreby energie pred zvyšovaním produkcie obnoviteľných zdrojov.

Súčasná prax na slovenskom vidieku je však v príkrom rozpore s princípmi udržateľnosti a odporuje uvedeným zásadám. Preto združenie koncentruje kapacity na vytváranie podmienok pre rozvoj ineligentnej energetiky na Poľane. Tento projekt tvoril novú fázu tohto úsilia a nadväzoval na dovtedajšie aktivity. Jeho účelom bolo výrazne znížiť odkázanosť obcí na externú pomoc pri rozvoji inteligentnej energetiky.

Združenie chcelo projektom dobudovať chýbajúce kapacity v samosprávach, uľahčiť pravidelnú aktualizáciu koncepčných materiálov, vypracovať vzorovú lesnícku adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a regulatívy vo vybranom katastri, ktoré by boli replikovateľné aj inde. Pripravovalo prepojenie roztrúsených informačných nástrojov do funkčného regionálneho systému, otvorenie centra na podporu inteligentnej energetiky poskytujúceho vzdelávanie a služby „pod jednou strechou“. Chcelo rozšíriť aj energetické služby, otestovať nový poradenský systém pre majiteľov rodinných domov a do procesov zapojiť aj školy a aktivistov v regióne.

Výstupy a skúsenosti z tohto projektu sú dostupné iným regiónom a boli poskytnuté aj subjektom zainteresovaným do programovania, implementácie a monitoringu národných podporných programov v oblasti energetiky.


Základné informácie o projekte


Ciele

Prispieť k energetickej autonómii regiónu Poľana a k zníženiu jeho vplyvu na destabilizáciu klímy a otestovať pilotné služby a poradenstvo uplatniteľné v iných marginalizovaných vidieckych regiónoch.


Čas

September 2012 – august 2014


Plánované aktivity a ich výstupy

1. skupina aktivít: Príprava infraštruktúry na koordináciu energetiky: (1) Vznik regionálnej skupiny na podporu inteligentnej energetiky, (2) Vytvorenie regionálneho informačného systému a realizácia komunikačnej stratégie, (3) Otvorenie centra na podporu inteligentnej energetiky, (4) Zriadenie kancelárie Klimatickej Aliancie.

2. skupina aktivít: Príprava lokálnych regulatívov na usmerňovanie rozvoja energetiky v súlade s princípmi udržateľnosti: (1) Návrh zásad trvalej udržateľnosti lokálnych energetických projektov, (2) Pilotná analýza potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie, (3) Pilotná adaptačná stratégia na zmenu klímy v lesnom hospodárstve, (4) Aktualizácia energetických koncepcií a ich elektronizácia.

3. skupina aktivít: Energetické služby: (1) Energetické poradenstvo v obciach Poniky, Ľubietová, Čierny Balog a Dúbravica a meste Hriňová určené najmä majiteľom rodinných domov, (2) Termovízna diagnostika budov, (3) Hodnotenie vplyvu vybraného energetického projektu na lokálnu ekonomiku, (4) Elektronické služby (najmä mapa dobrých projektov a postupov, on-line kalkulačky na výpočet uhlíkovej stopy budov a lokálneho multiplikátora pre obce, vizualizácia energetickej situácie a trendov na Poľane), (5) Príprava zámerov pre samosprávy.

4 skupina aktivít: Vzdelávanie a osveta: (1) Kurz o udržateľnej energetike (2 turnusy), (2) Balík osvetových akcií: 2 exkurzie na miesta dobrej praxe (Rakúsko a ČR), diskusné podujatia, inštalácie úspešných výstav a 10-dňové turné po obciach pod Poľanou, (3) Publikačná činnosť,  (4) Mediálna práca,  (5) Prezentačný seminár.


Donor

Projekt financovali Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.


program swiss slovak 80x210

 

Výstupy


1. skupina aktivít

23.1.2013 vznikla Regionálna skupina na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE), ktorá sa postupne rozširovala a na konci projektu mala 33 členov. Regionálny informačný systém zahŕňajúci miestne periodiká, rozhlasy, obecné vývesky a webové stránky a Energoportál pre samosprávy sa intenzívne využíval počas celého projektu.Centrum na podporu inteligentnej energetiky (CEPIE) bolo otvorené v roku 2014 v sídle Priateľov Zeme-CEPA na Ponickej Hute s využitím prvkov na demonštráciu využívania obnoviteľných zdrojov energie (vykurovanie biomasou a fotovoltaika) a využívania prírodných materiálov pri rekonštrukcii starých objektov (hlinené omietky, zateplenie slamou). CEPIE sa stalo zároveň kanceláriou Klimatickej aliancie, ktorá získala novú sekciu na Energoporáli.


2. skupina aktivít

Boli sformulované kritériá dobrej praxe, ktoré sa prostredníctvom neformálneho tímu na monitoring fondov EÚ presadzovali aj počas záverečnej fázy programovania štrukturálnych fondov EÚ na obdobie 2014 - 2020. Vznikla osobitná rubrika o dobrých projektoch na Energoportáli pre samosprávy. Pre kataster obce Poniky bola vypracovaná pilotná analýza potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie. Materiál bol odovzdaný predstaviteľom obce, ktorí vyjadrili záujem využiť navrhované odporúčania a zorganizovali niekoľko pracovných stretnutí na túto tému. Okrem toho bola pre ten istý kataster (obce Poniky) vypracovaná pilotná adaptačná stratégia lesného hospodárstva na zmenu klímy do konca storočia a odovzdaná predstaviteľom obce a obecného podniku lesov. Štúdia sa stretla s veľkým záujmom a ochotou premietnuť závery do aktualizácie lesného hospodárskeho plánu. Pre všetky 4 mikroregióny (spolu 43 samospráv) boli dokončené aktualizované energetické koncepcie s využitím novej metodiky a rozsiahleho prieskumu. Bol vytvorený program na energetické plánovanie, ktorý uľahčí prípravu energetických koncepcií na úrovni obce alebo skupín obcí.


3. skupina aktivít

Majiteľom a užívateľom 242 objektov v celom regióne Poľana bolo poskytnuté energetické poradenstvo. V piatich samosprávach vzniklo miesto prvého kontaktu pre poradenské služby. Pre 37 objektov a bytov v regióne boli vypracované termovízne správy. Bola vydaná prvá publikácia o hodnotení ekonomického prínosu projektov na miestnu ekonomiku v slovenčine s hodnotením konkrétneho projektu. Pre obce boli pripraviné on-line kalkulačky na výpočet uhlíkovej stopy budov a lokálneho multiplikátora a na Energoportáli bola rekonštruovaná sekcia o energetike na Poľane. Pre obce cieľového regiónu boli pripravené návrhy zámerov, podnetov a odporúčania (napr. návrh postupu zateplenia kultúrneho domu na Ponickej Hute, návrh výrobného programu na využitie slamy ako izolačného materiálu, návrh na zateplenie stropu obecného úradu v Čiernom Balogu slamou a podobne).


4. skupina aktivít

Uskutočnili sa dva nové turnusy vzdelávacieho cyklu o inteligentnej energetike. Každý turnus trval 5 týždňov a spolu ich absolvovalo 20 účastníkov (úspešní absolventi získali certifikát). Pre predstaviteľov samospráv a aktivistov boli zorganizované dve exkurzie do moravského Hostětína a rakúskeho Bruck/Leitha (obe tieto samosprávy cieľavedome posilňujú mieru vlastnej energetickej autonómie). Exkurzie mali vynikajúci ohlas. Pre školy, rodiny, študentov a verejnosť sa uskutočnilo viacero prednášok na rôzne témy (o správnom kúrení drevom, klimatickej zmene, energetickom programe na Poľane, o energetickej autonómii regiónov, atď.). V regióne aj mimo neho boli inštalované výstavy o klimatickej spravodlivosti a pasívnych domoch. Boli publikované a distribuované nové série letákov s vynikajúcou odozvou a vysokým nákladom (leták o správnom kúrení drevom, leták Úspory bez nákladov, leták Zateplite - ušetríte!, leták Vykurujte s rozumom, leták Stavajte inteligentne). Počas projektu bolo vydaných niekoľko tlačových správ, mediálna práca sa sústredila najmä na miestne a regionálne médiá. daka spolupráci s rádiom Regina vznikla mesačná hodinová diskusná relácia o energetike, počas ktorej boli predstavené výstupy a zistenia z energetického poradenstva v regióne Poľana. Na záver projektu sa uskutočnil prezentačný seminár, na ktorom sa predstaviteľom samospráv zhrnuli a odovzdali výsledky dvojročnej práce.

 

 
 

energoplan3