Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Budovanie pilotných koordinačných kapacít pre udržateľnú energetiku

Od 1. októbra 2019 začali Priatelia Zeme-CEPA realizovať projekt s názvom Budovanie pilotných koordinačných kapacít pre udržateľnú energetiku v marginalizovaných regiónoch na Slovensku. Projekt reaguje na potrebu novej a konzistentnej regionálnej udržateľnej energetickej politiky ako základného predpokladu účinnej transpozície cieľov EÚ a členských štátov v oblasti klímy na miestnu úroveň.

Zameriava sa na tri najmenej rozvinuté okresy Slovenska (Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava) a jeden transformujúci sa uhoľný región (horná Nitra), ktoré prejavili záujem o tento novú druh verejnej politiky a začali pre ňu vytvárať vlastné kapacity.

Projektom budeme motivovať hlavných aktérov v cieľových okresoch k budovania novej regionálnej energetickej koordinačnej infraštruktúry a podporovať rast dopytu po nej. Posilníme tým aj vznikajúce kapacity - centrá udržateľnej energetiky (CUE). Medzi kľúčové činnosti patria odborné exkurzie a študijné cesty zamerané na prenos osvedčených postupov, poznatkov a inšpirácie z iných regiónov, prenos vedomostí, expertné misie a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a vytváranie sietí.

Projekt je súčasťou širšej mozaiky iniciatív Priateľov Zeme-CEPA, ktoré sú zamerané na vytvorenie novej udržateľnej energetickej politiky v regiónoch Slovenska.

Názov projektu: Budovanie pilotných koordinačných kapacít pre udržateľnú energetiku v marginalizovaných regiónoch na Slovensku

Miesto realizácie: Slovenská republika, najmä okresy Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Prievidza

Čas realizácie: október 2019 – marec 2022

Donor: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu) GmbH prostredníctvom programu Európska klimatická iniciatíva (EUKI)

Výška podpory: 71 794 EUR

Realizátor: Priatelia Zeme-CEPA

Partner: Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (Inštitút klimatickej politiky a združenie aplikovanej komunikácie ENERGIAKLUB, Maďarsko)

 


EUKI logo

Tento projekt je súčasťou Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI). EUKI je finančným nástrojom Nemeckého spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti (BMU). Súťaž o projektové nápady EUKI realizuje Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ). Hlavným cieľom EUKI je podporovať spoluprácu v oblasti zmeny klímy v Európskej únii s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Informácie o Európskej klimatickej iniciatíve nájdete na portáli www.euki.de.

 

Doterajšie výstupy:

Výstava o klimatickej spravodlivosti na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote (9. novembra 2019)
Vzdelávacia exkurzia na miesta dobrej energetickej praxe v iných regiónoch pre pracovníkov centier udržateľnej energetiky (11. - 12. decembra 2019)
 

 

 
 

energoplan3