Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Kežmarok

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Aktuality

 

Kontakty:


Priatelia Zeme-CEPA

Nám. SNP 13
974 01 Banská Bystrica

Helena Zamkovská, Regionálna koordinátorka pre okres Kežmarok
e-mail: zamkovska(zavináč)priateliazeme.sk
tel: 0917 558 212


Centrum podpory regionálneho rozvoja

Hlavné námestie 3
060 01 Kežmarok

Milan Gacík, riaditeľ
tel: 0903 636 962
e-mail: gacik.milan(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Kežmarok bol oficiálne zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Zakladne udaje okres KK

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Kežmarok je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Táto agenda sa stala súčasťou Akčného plánu okresu (5-ročný akčný plán vo februári 2016 schválila vláda SR). Na jej realizáciu v okrese Kežmarok sa pri Centre podpory regionálneho rozvoja vytvorila skupina pracovníkov, ktorí mali plniť úlohy centra udržateľnej energetiky a ich náklady boli do mája 2018 kryté z vládneho regionálneho príspevku. Vďaka tomu sa podarilo zmapovať časť informácií potrebných pre energetické plánovanie v budúcnosti. Od jari 2018 bola činnosť energetickej skupiny Centra podpory regionálneho postupne utlmená a neskôr prerušená.

Mestá Spišská Belá a Spišská Stará Ves však v roku 2018 vypracovali a podali žiadosti o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 3 územné celky v rámci okresu. Tieto tri územné celky pokrývajú katastre všetkých miest a obcí v okrese okrem mesta Kežmarok. Ich žiadosti boli schválene s predpokladaným začiatkom realizácie v apríli 2019. Nízkouhlíkové stratégie sa budú pripravovať podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA a pripravia pôdu pre koordinovaný postup samospráv pri rozvoji udržateľnej energetiky.

 

Aktuality 


17.06.2019: Informačný deň v okrese Kežmarok v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi

Cieľom podujatia bolo informovať aktérov regionálneho rozvoja o projekte "Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch", o doterajších krokoch na podporu energetickej sebestačnosti okresu a budúcej perspektíve týchto snáh. Účastníci sa oboznámili s prípravou nízkouhlíkových stratégií pre Predmagurie, Zamagurie a spádovú oblasť Spišskej Belej. Počas stretnutia sa zozbierali podnety aj záujem o spoluprácu. Podujatie zorganizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA a zúčastnilo sa ho spolu 17 zástupcov miestnej samosprávy, štátnej správy, MAS a škôl.

 

01.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v školách

Hodnotenie školských osnov a vyučovacej praxe ako podklad pre návrh podmienok pre etablovanie udržateľnej energetickej politiky na úrovni regiónov. Pri tvorbe analýzy boli využité pripomienky a informácie od odborníkov z oblasti školstva, zistenia z dotazníkového prieskumu medzi učiteľmi v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava a závery hodnotenia existujúcich školských osnov a používaných učebníc vo vzťahu k témam zmena klímy a energetika. V závere analýzy sa konštatuje, že nastavenie regionálneho školstva na Slovensku takmer úplne obchádza najvážnejší globálny problém storočia a neprepája teoretické informácie o jeho povahe s jeho praktickými dôsledkami na bezprostredný aj budúci život mladých ľudí. Aby regionálne školstvo prispelo k zmene verejnej politiky a stalo sa katalyzátorom inovácií v regiónoch, muselo by dôjsť k zásadnému obratu v jeho systémovom nastavení.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (35 strán; 1,4 MB)


10.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v médiách

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza pokrytia problematiky zmeny klímy a súvisiach tém v hlavných regionálnych médiách dostupných v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava. Analýza potvrdila, že regionálne médiá príliš často buď zjednodušujú alebo obchádzajú zistenia a závery vedcov. Väčšina výstupov, v ktorých sa vyskytli hľadané kľúčové slová, neposkytujú čitateľovi takmer žiadne využiteľné informácie o dôležitých súvislostiach zmeny klímy s jeho každodenným správaním a rozhodovaním. Regionálne médiá podľa analýzy zásadne a plošne zlyhávajú pri plnení jedného zo svojich základných poslaní – prinášať do verejného priestoru pravdivé a vyvážené správy a informácie o veciach spoločenského významu.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (20 strán; 373 kB)


15.08.2019: Výsledky prieskumu verejnej mienky „Názory občanov na zmenu klímy a význam miestnej energetiky“

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi okresov Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava uskutočnený agentúrou FOCUS na vzorke 500 respondentov v každom okrese. Prieskum sa zameral na štyri tematické okruhy: 1. Zmena klímy (povedomie o probléme globálneho otepľovania a zmeny klímy, zdroje informácií, názory na zmenu klímy, spotreba fosílnych zdrojov energie verzus ekonomický rast a ochota ľudí zrieknuť sa časti príjmu pre účely znižovania emisií skleníkových plynov a podpory miestnej energetickej sebestačnosti), 2. Kritériá výberu potravín, 3. Názory na obnoviteľné zdroje energie, 4. Auto v domácnosti (vlastníctvo auta, zvažovanie prestať používať auto v domácnosti), 5. Šetrenie energie v domácnosti (snaha odhadnúť potenciál úspor, opatrenia a odhad ich príspevku k zníženiu spotreby energie v domácnosti).

Stiahnuť výsledky prieskumu vo formáte pdf (70 strán; 2 MB)

 

 
 

energoplan3