Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Rimavská Sobota

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
AktualityKontakty:

 

logo PZ CEPA horiz

 

 


Priatelia Zeme-CEPA
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Peter Očenáš, regionálny koordinátor pre okres Rimavská Sobota
e-mail: ocenas(zavináč)imafexbb.sk
tel: 0915 787 944

 

CUE RS komplet male

 

 


Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o.
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Oto Veres, riaditeľ
tel: 0948 403328
e-mail: veres.otto(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Rimavská Sobota dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Zakladne udaje okres RS

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Rimavská Sobota je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres Rimavská Sobota si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Túto agendu začala v okrese Rimavská Sobota realizovať nezisková organizácia Centrum rozvoja Gemera-Malohontu (CEROGEMA, n.o.), ktorá vznikla ako implementačná agentúra pre Akčný plán okresu (tento plán na obdobie 5 rokov schválila v júni 2016 vláda SR). V roku 2019 energetickú agendu CEROGEMA prevzala novovytvorená nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota (CUE RS).

CUE RS koncom marca 2019 podala žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 5 územných celkov v rámci okresu. Tieto stratégie bude pripravovať vlastnými kapacitami a podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. To vytvorí predpoklady pre koordinovaný postup samospráv v oblasti energetiky.

 

Aktuality


26.03.2019: Informačný deň v okrese Rimavská Sobota v rekreačnom areáli Drieňok na Teplom vrchu

Cieľom podujatia bolo informovať aktérov regionálneho rozvoja o projekte "Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch", o doterajších krokoch na podporu energetickej sebestačnosti okresu a budúcej perspektíve týchto snáh. Účastníci sa oboznámili so zámerom prípravy nízkouhlíkových stratégií, založením CUE RS, podporných programoch, ktoré sú pre okres Rimavská Sobota k dispozícii a tiež s ďalšími plánovanými krokmi. Počas stretnutia sa zmapovali potreby, podnety aj záujem o spoluprácu. Podujatie zorganizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA a zúčastnilo sa ho spolu 33 zástupcov miestnej samosprávy aj štátnej správy, MAS, mikroregiónov, škôl, odborných inštitúcií a mimovládnych organizácií.


01.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v školách

Hodnotenie školských osnov a vyučovacej praxe ako podklad pre návrh podmienok pre etablovanie udržateľnej energetickej politiky na úrovni regiónov. Pri tvorbe analýzy boli využité pripomienky a informácie od odborníkov z oblasti školstva, zistenia z dotazníkového prieskumu medzi učiteľmi v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava a závery hodnotenia existujúcich školských osnov a používaných učebníc vo vzťahu k témam zmena klímy a energetika. V závere analýzy sa konštatuje, že nastavenie regionálneho školstva na Slovensku takmer úplne obchádza najvážnejší globálny problém storočia a neprepája teoretické informácie o jeho povahe s jeho praktickými dôsledkami na bezprostredný aj budúci život mladých ľudí. Aby regionálne školstvo prispelo k zmene verejnej politiky a stalo sa katalyzátorom inovácií v regiónoch, muselo by dôjsť k zásadnému obratu v jeho systémovom nastavení.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (35 strán; 1,4 MB)


10.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v médiách

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza pokrytia problematiky zmeny klímy a súvisiach tém v hlavných regionálnych médiách dostupných v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava. Analýza potvrdila, že regionálne médiá príliš často buď zjednodušujú alebo obchádzajú zistenia a závery vedcov. Väčšina výstupov, v ktorých sa vyskytli hľadané kľúčové slová, neposkytujú čitateľovi takmer žiadne využiteľné informácie o dôležitých súvislostiach zmeny klímy s jeho každodenným správaním a rozhodovaním. Regionálne médiá podľa analýzy zásadne a plošne zlyhávajú pri plnení jedného zo svojich základných poslaní – prinášať do verejného priestoru pravdivé a vyvážené správy a informácie o veciach spoločenského významu.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (20 strán; 373 kB)


15.08.2019: Výsledky prieskumu verejnej mienky „Názory občanov na zmenu klímy a význam miestnej energetiky“

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi okresov Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava uskutočnený agentúrou FOCUS na vzorke 500 respondentov v každom okrese. Prieskum sa zameral na štyri tematické okruhy: 1. Zmena klímy (povedomie o probléme globálneho otepľovania a zmeny klímy, zdroje informácií, názory na zmenu klímy, spotreba fosílnych zdrojov energie verzus ekonomický rast a ochota ľudí zrieknuť sa časti príjmu pre účely znižovania emisií skleníkových plynov a podpory miestnej energetickej sebestačnosti), 2. Kritériá výberu potravín, 3. Názory na obnoviteľné zdroje energie, 4. Auto v domácnosti (vlastníctvo auta, zvažovanie prestať používať auto v domácnosti), 5. Šetrenie energie v domácnosti (snaha odhadnúť potenciál úspor, opatrenia a odhad ich príspevku k zníženiu spotreby energie v domácnosti).

Stiahnuť výsledky prieskumu vo formáte pdf (70 strán; 2 MB)

 

 
 

energoplan3