Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Rožňava

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Aktuality

 

Kontakty:

 

logo PZ CEPA horiz

 

 

Priatelia Zeme-CEPA
Čučmianska Dlhá 8
048 01  Rožňava

Mariana Michalková, Regionálna koordinátorka pre okres Rožňava
e-mail: michalkova.mariana(zavináč)gmail.com
tel: 0904 036 713

 

CUE Gemer komplet male

 

 

Centrum udržateľnej energetiky Gemer, n.o.
Čučmianska Dlhá 8
048 01  Rožňava

Ondrej Jánošík, riaditeľ
tel: 0911 438 425
e-mail: cuegemer(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Rožňava je oficiálne zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Zakladne udaje okres RV

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011 (iba obyvatelia starší ako 16 rokov)
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Rožňava je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Táto agenda sa stala súčasťou Akčného plánu okresu (5-ročný akčný plán v auguste 2016 schválila vláda SR). Na jej realizáciu v okrese Rožňava vznikla v roku 2018 nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Gemer (CUE Gemer), ktorá na prvú fázu svojej činnosti získala vládny regionálny príspevok. CUE Gemer koordinuje svoju činnosť s podobnými organizáciami v Rimavskej Sobote a Kežmarku.

CUE Gemer koncom roka 2018 podala žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 4 mikroregióny v rámci okresu. Žiadosť bola schválená so začiatkom realizácie v júli 2019. Tieto stratégie bude pripravovať vlastnými kapacitami a podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. To vytvorí predpoklady pre koordinovaný postup samospráv v oblasti energetiky. V marci 2019 CUE Gemer podalo žiadosť o podporu aj na nízkouhlíkovú stratégiu pre mesto Rožňava.

 

Aktuality


27.03.2019: Informačný deň pre okres Rožňava v zrkadlovej sále mestskej radnice v Rožňave

Cieľom podujatia bolo informovať aktérov regionálneho rozvoja o projekte "Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch", o doterajších krokoch na podporu energetickej sebestačnosti okresu a budúcej perspektíve týchto snáh. Účastníci sa oboznámili aj so zámerom prípravy nízkouhlíkových stratégií, pôsobením CUE Gemer, podporných programoch, ktoré sú pre okres Rožňava k dispozícii, s ďalšími plánovanými krokmi a tiež s prehľadom dostupných finančných podporných programov pre energetické projekty. Počas stretnutia sa zmapovali potreby, podnety aj záujem o spoluprácu. Podujatie zorganizovalo združenie Priatelia Zeme-CEPA spolu s CUE Gemer a zúčastnilo sa ho spolu 24 zástupcov miestnej samosprávy aj štátnej správy, MAS, mikroregiónov, škôl, odborných inštitúcií a mimovládnych organizácií.


01.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v školách

Hodnotenie školských osnov a vyučovacej praxe ako podklad pre návrh podmienok pre etablovanie udržateľnej energetickej politiky na úrovni regiónov. Pri tvorbe analýzy boli využité pripomienky a informácie od odborníkov z oblasti školstva, zistenia z dotazníkového prieskumu medzi učiteľmi v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava a závery hodnotenia existujúcich školských osnov a používaných učebníc vo vzťahu k témam zmena klímy a energetika. V závere analýzy sa konštatuje, že nastavenie regionálneho školstva na Slovensku takmer úplne obchádza najvážnejší globálny problém storočia a neprepája teoretické informácie o jeho povahe s jeho praktickými dôsledkami na bezprostredný aj budúci život mladých ľudí. Aby regionálne školstvo prispelo k zmene verejnej politiky a stalo sa katalyzátorom inovácií v regiónoch, muselo by dôjsť k zásadnému obratu v jeho systémovom nastavení.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (35 strán; 1,4 MB)


10.08.2019: Hotová analýza Hrobové ticho v médiách

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza pokrytia problematiky zmeny klímy a súvisiach tém v hlavných regionálnych médiách dostupných v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava. Analýza potvrdila, že regionálne médiá príliš často buď zjednodušujú alebo obchádzajú zistenia a závery vedcov. Väčšina výstupov, v ktorých sa vyskytli hľadané kľúčové slová, neposkytujú čitateľovi takmer žiadne využiteľné informácie o dôležitých súvislostiach zmeny klímy s jeho každodenným správaním a rozhodovaním. Regionálne médiá podľa analýzy zásadne a plošne zlyhávajú pri plnení jedného zo svojich základných poslaní – prinášať do verejného priestoru pravdivé a vyvážené správy a informácie o veciach spoločenského významu.

Stiahnuť analýzu vo formáte pdf (20 strán; 373 kB)


15.08.2019: Výsledky prieskumu verejnej mienky „Názory občanov na zmenu klímy a význam miestnej energetiky“

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi obyvateľmi okresov Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava uskutočnený agentúrou FOCUS na vzorke 500 respondentov v každom okrese. Prieskum sa zameral na štyri tematické okruhy: 1. Zmena klímy (povedomie o probléme globálneho otepľovania a zmeny klímy, zdroje informácií, názory na zmenu klímy, spotreba fosílnych zdrojov energie verzus ekonomický rast a ochota ľudí zrieknuť sa časti príjmu pre účely znižovania emisií skleníkových plynov a podpory miestnej energetickej sebestačnosti), 2. Kritériá výberu potravín, 3. Názory na obnoviteľné zdroje energie, 4. Auto v domácnosti (vlastníctvo auta, zvažovanie prestať používať auto v domácnosti), 5. Šetrenie energie v domácnosti (snaha odhadnúť potenciál úspor, opatrenia a odhad ich príspevku k zníženiu spotreby energie v domácnosti).

Stiahnuť výsledky prieskumu vo formáte pdf (70 strán; 2 MB)

 

 
 

energoplan3