Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Zdroje financovania

 

Táto rubrika obsahuje prehľad aktuálnych podporných finančných nástrojov v oblasti inteligentnej energetiky (nie sú tu zahrnuté fondy na podporu využívania fosílnych zdrojov energie alebo činností, ktoré sú v rozpore s princípmi inteligentnej energetiky). Informácie priebežne dopĺňame.


Štrukturálne fondy EÚ:

    Operačný program Kvalita životného prostredia
        - Zelená domácnostiam
    Integrovaný regionálny operačný program
    Program rozvoja vidieka

Štátne fondy:
    Environmentálny fond 
    Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)
    Príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu

Medzivládne programy:
    
SlovSEFF III

 

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Operačný program Kvalita životného prostredia obsahuje 5 investičných priorít zameraných na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti. Na tento účel je vyčlenených takmer 940 miliónov Eur. Obsahové zameranie týchto 5 priorít (s dôrazom na samosprávy, verejný sektor a nepodnikateľský sektor) ponúka nasledujúca tabuľka.

Implementačnou agentúrou pre tieto investičné priority je Slovenská inovačná a enegetická agentúra (SIEA). Na jej stránkach nájdete aj Harmonogram výziev implementovaných SIEA v roku 2015. Každá výzva bude obsahovať všetky podrobné informácie o tom, kto, za akých podmienok a v akej výške môže získať finančnú podporu.

Podrobný opis prioritných osí, opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávané prínosy, zoznam oprávnených prijímateľov, cieľových skupín aj cieľových území, zásady výberu operácií, ukazovatele výstupov, finančný plán a ďalšie dôležité informácie nájdete v úplnom znení OP KŽP.

 

Prioritná os Investičná priorita Špecifický cieľ Aktivita Podaktivita  
 
PO 4 IP 4.1 4.1.1 ŠC 1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Aktivita A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energ. zariadení s max. tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív A.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív  
Aktivita B: Výstavba zariadení na:

B.1 Výstavba zariadení na výrobu biometánu

B.2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie

B.3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

B.4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom

B.5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

 
 • výrobu biometánu
 • využitie vodnej energie
 • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
 • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom
 • výrobu a energetické využívanie bioplynu , skládkového plynu a plynu z ČOV
 
Aktivita C: Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE C.1 Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE v rodiných a bytových domoch v menej rozvinutých regiónoch SR  
 • Inštalácia zariadenia na výrobu elektriny:
  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny
 • Inštalácia zariadenia na výrobu tepla:
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá
 
4.1.2 ŠC 2: Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji Aktivita A: Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE A.1 Inštalácia malých zariadení na využívanie OZE v rodiných a bytových domoch v menej rozvinutých regiónoch SR  
 • Inštalácia zariadenia na výrobu elektriny:
  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny
 • Inštalácia zariadenia na výrobu tepla:
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá
 
IP 4.2 4.2.1 ŠC 1: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP A.1 Vykonanie a spracovanie energetických auditov v MSP odborne spôsobilými osobami  
Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov B.1 Realizácia jedného alebo viacerých opatrení navrhnutých v energetických auditoch:  
 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
 • rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 • zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií
 • modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku
 • iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (napr. inštalácia zariadení OZE)
 
IP 4.3 4.3.1 ŠC 1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: A.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou jedného alebo viacerých opatrení navrhnutých v energetickom audite:  

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov sa dosiahne prostredníctvom:

 • zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
 • modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • inštaláciou systémov merania a riadenia
 • zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT
 • inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
 • zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
 • modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • inštaláciou systémov merania a riadenia
 • zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT
 • inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
 
IP 4.4 4.4.1 ŠC 1: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Aktivita A: Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky A.1 Vypracovanie a implementácia plánov udržateľnej energetiky a znižovania emisií skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky  
A.2 Príprava konkrétnych projektov nízkouhlíkových opatrení, ktoré budú následne financované z vlastných zdrojov žiadateľa alebo iných podporných programov, vrátane vytvorenia pracovných miest na koordináciu prípravy projektov zo schválených stratégií  
Aktivita B: Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) B.1 Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)  
B.2 Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov  
Aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

C.1 Vykonanie a vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom navrhnúť opatrenia energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu

C.2 Príprava projektov realizovaného prostredníctvom poskytnutia energetickej služby
 
Aktivita D: Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení, najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov konferencií a aktivít pre deti a mládež D.1 Organizovanie informačných aktivít v oblasti nízkouhlíkových opatrení (EE, OZE):  
 • Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení formou individuálnej a skupinovej komunikácie vrátane komunikácie prostredníctvom rozhlasu a TV pre všetky cieľové skupiny
 • Organizovanie odborných seminárov a konferencií za účelom sprístupniť aktuálne poznatky z oblasti nízkouhlíkových opatrení a prezentovanie dobrých príkladov vybraným cieľovým skupinám
 • Rozšírenie a skvalitnenie súčasnej siete poradenských centier a zabezpečenie najnovších zahraničných poznatkov a skúseností
 • Realizácia tematicky zameraných informačných kampaní
 • Zintenzívnenie aktivít s deťmi a mládežou počas školského roka a prázdnin za účelom pestovania návykov v oblasti efektívneho využívania prírodných zdrojov s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
 
Aktivita E: Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov, poskytovateľov energetických služieb E.1 Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti  
 • Poskytovanie informácií formou pravidelných na seba nadväzujúcich odborných podujatí za účelom zvyšovania informovanosti o nízkouhlíkových opatreniach pre technikov, projektantov, energetických manažérov, energetických audítorov, ako aj zamestnancov verejného sektora
 • Poskytovanie informačných materiálov v tlačenej a elektronickej forme
 • Vytvorenie informačnej platformy prostredníctvom elektronickej komunikácie vrátane databázy vypracovaných nízkouhlíkových stratégií, databázy bytových domov, verejných budov a podnikov v SR, v ktorých bol realizovaný energetický audit
 
E.2 Vykonanie a vypracovanie energetických auditov vo verejných budovách  
Aktivita F Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, využívania OZE a iných nízkouhlíkových opatrení F.1 Zavedenie sledovania realizovaných opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov a doplnenie resp. vytvorenie nových funkcionalít pre monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.  
 • Zabezpečenie nových  funkcionalít. monitorovacieho systému (prevádzkovaného SIEA) pre zlepšenie monitorovania určených cieľov a prispôsobenie na existujúce systémy zberu údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi
 • Sprístupnenie monitorovacieho systému zástupcom RO a SO a verifikácia vkladaných údajov zo strany prevádzkovateľa
 • Vytvorenie možnosti importu a exportu údajov medzi relevantnými systémami
 
IP 4.5 4.5.1 ŠC 1: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple Aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla A.1 Výstavba nových rozvodov tepla  
A.2 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich rozvodov tepla  
Aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW B.1 Výstavba nových zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW  
B.2 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW  

 


Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam je projekt SIEA financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vďaka nemu sa budú môcť vlastníci rodinných a bytových domov uchádzať o finančnú podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Príspevky vo forme poukážok si budú môcť domácnosti uplatniť pri dodávke a inštalácii zariadení. Nebudú tak musieť zaplatiť celú sumu a čakať dlhé obdobie na vrátenie peňazí. Po kontrole dodržania podmienok SIEA poukážku preplatí priamo dodávateľskej a inštalačnej spoločnosti. Podporný mechanizmus umožní kúpiť moderné energeticky efektívne zariadenia aj domácnostiam, ktoré by inak na túto investíciu nemali dostatok prostriedkov.

Výška podpory bude závisieť od výkonu inštalovaného zariadenia. Na rozdiel od predchádzajúceho podporného mechanizmu nebudú v novom projekte domácnosti predkladať faktúry iba za samotné zariadenie, ale zohľadňovať sa budú náklady za celý inštalovaný systém. Oprávnenou súčasťou malého zariadenia sú napríklad aj inteligentné systémy riadenia výroby a spotreby energie a zariadenia na akumuláciu vyrobenej elektriny alebo tepla.

V prvej fáze projektu je k dispozícii 45 miliónov Eur (predpokladá sa podpora viac ako 14 tisíc inštalácií), celkovo je na projekt vyčlenených 115 miliónov Eur z európskych a štátnych zdrojov. Projekt Zelená domácnostiam je zatiaľ v prípravnej fáze, domácnosti teda ešte nemôžu žiadať o podporu. Spustí sa až po vytvorení registra podporiteľných technických zariadení a registra oprávnených zhotoviteľov.

Projekt Zelená domácnostiam finančne podporí inštaláciu nasledovných zariadení:

 • Malé zariadenia na výrobu elektriny (s výkonom do 10 kW): fotovoltické panely a veterné turbíny
 • Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome: slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

Všetky aktuálne informácie k možnostiam čerpania podpory prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam nájdete na prehľadných stránkach www.zelenadomacnostiam.sk.


Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Integrovaný regionálny operačný program obsahuje 3 investičné priority súvisiace s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ich obsahové zameranie ponúka nasledujúca tabuľka.

Riadiaci orgán IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom sú Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje a krajské mestá.

Podrobný opis prioritných osí, opis druhu a príkladov akcií, ktoré majú byť financované a ich očakávané prínosy, zoznam oprávnených prijímateľov, cieľových skupín aj cieľových území, zásady výberu operácií, ukazovatele výstupov, finančný plán a ďalšie dôležité informácie nájdete v úplnom znení IROP.

Všetky podrobné informácie o podporovaných opatreniach nájdete v konkrétnych výzvach na predkladanie projektov.

 

Prioritná os Investičná priorita Špecifický cieľ Aktivita
PO 1 IP 1.2 ŠC 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 1. Spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy
 2. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému
 3. Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté
 4. Zlepšenie kvality vozového parku autobusovej dopravy
ŠC 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 1. Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
 2. Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti
PO 4 IP 4.1 ŠC 4.1.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.
 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien)
 • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia / merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie
 • Modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
 • Modernizácia výťahov za účelom zníženia spotreby energie
 • Odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie
IP 4.3 ŠC 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v mestách a pod.)
 • Prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy
 • Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí
 • Aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy
 • Zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov)
 • V regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobia mi dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech
 • Multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami
 • Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

 

 

Program rozvoja vidieka (PRV)

V Programe rozvoja vidieka je vyčlenených predbežne asi 760 mil. Eur na realizáciu cieľov v oblasti zmeny klímy. PRV obsahuje osobitnú prioritu (P5) zameranú na propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Táto priorita sa ďalej člení na 5 oblastí zamerania:

 1. Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve
 2. Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín
 3. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
 4. Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva
 5. Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

Riadenie programu zabezpečuje MPRV SR, konkrétne sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb prostredníctvom jej dvoch odborov, a to odboru rozvoja vidieka a LEADER a odboru environmentálnych činností v spolupráci s ďalšími odborne príslušnými útvarmi MPRV SR. Úlohy platobnej agentúry bude plniť PPA.

Podrobnejšie informácie nájdete v úplnom znení PRV.

Obsahové zameranie opatrení na realizáciu cieľov v oblasti zmeny klímy ponúka nasledujúca tabuľka:

 

Opatrenie

Obsah

Opatrenia, ktoré priamo prispievajú k znižovaniu vplyvov klimatických zmien a prispôsobovaniu sa ich vplyvom

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

Investície do zlepšenia efektívnosti závlahových systémov,   investície do zlepšenia využitia odpadov v poľnohospodárstve, zlepšenia uskladnenia organických látok, investície do tvorby a využitia obnoviteľných zdrojov energie, investície do zníženia spotreby energie, investície do spoločných zariadení budovaných na základe projektov pozemkových úprav.

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení Investície týkajúce sa zlepšenia hydromelioračnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí ochranu poľnohospodárskej pôdy pred záplavami, ako aj pred suchom zvýšením vodozádržnej schopnosti.
Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Investície na budovanie zariadení na energetické využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Opatrenie 7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Investície do úspor energií a zelenej infraštruktúry.
Opatrenie 8: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov Investície do malých vodných nádrží v lesoch, obnovy lesov, zlepšených postupov obhospodarovania lesa, preventívnych opatrení v lesoch, protipožiarnej ochrany lesov.
Opatrenie 10: Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
 • Integrovaná produkcia: podpora sadov a viníc v IP, ktoré predstavujú adaptačný prvok v krajine.
 • Multifunkné okraje - biopásy na ornej pôde: podporené v najúrodnejších oblastiach SR, bez chemického ošetrovania a hnojenia a bez prejazdov poľnohospodárskej techniky.
 • Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov: podporené obhospodarovanie vybratých plôch 7 typov poloprírodných a prírodných trávnych porastov. Každý typ má stanovený spôsob a podmienky obhospodarovania na ich ochranu a udržanie v oblasti obmedzenej aplikácie hnojív a neaplikovaním prípravkov na ochranu rastlín.
 • Ochrana biotopu sysľa pasienkového: podporené manažovanie trávnych porastov na presne stanovených lokalitách bez použitia chemických látok, obmedzenie hnojenia organickými hnojivami a vylúčenia akýchkovek úprav terénu.
 • Ochrana dropa fúzatého: realizácia osevných postupov s mozaikovým usporiadaním poľnohospodárskych kultúr a stanoveným percentuálnym zastúpením príslušných plodín s povolenou aplikáciou len určitých stanovených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nemajú vplyv na chránený druh.
 • Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov: precízne hnojenie poľnohospodárskej pôdy (alebo presné hnojenie poľnohospodárskych pôd) zabezpečujúce ochranu podzemných vodných zdrojov.
Opatrenie 11: Ekologické poľnohospodárstvo
 • Platby na konverziu na ekologické ponohospodárstvo.
 • Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva.
Opatrenie 12: Natura 2000 Realizácia osobitných metód hospodárenia na územiach Natura 2000 (lesná a poľnohospodárska pôda) s úplným zákazom používania chemických prípravkov a dodatkových hnojív.
Opatrenie 14: Dobré životné podmienky zvierat Kompenzačné platby súvisiace so zavádzaním takých chovných postupov, ktoré sú nad rámec príslušných povinných štandardov a bežnej chovateľskej praxe, vedúce k zväčšeniu ustajňovacích priestorov zvierat.
Opatrenie 15: Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností hlavne v územiach Natura 2000 s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou.
Opatrenia, ktoré podporujú realizáciu akcií prispievajúcich k znižovaniu vplyvov klimatických zmien a prispôsobovaniu sa ich vplyvom Opatrenie 1: Prenos vedomostí a zručností Podpora vzdelávacích a informačných aktivít zameraných na mitigačné a adaptačné opatrenia.
Opatrenie 2: Poradenské služby Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a lesným hospodárom prispievajúce k znižovaniu tvorby skleníkových plynov a vykonávaniu adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Opatrenie 16: Spolupráca Realizácia pilotných projektov, ktoré napomôžu podnikom sa lepšie prispôsobiť klimatickým zmenám a vyvinúť účinné preventívne opatrenia.

 

Komplementárnosť PRV s OP KŽP 

Čo sa týka podpory výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov, v rámci OP KŽP bude umožnená podpora projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby ako aj zavádzanie inovatívnych technológií, pričom oprávnenými žiadateľmi budú iné subjekty ako fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo malé a stredné podniky podnikajúce v sektore lesného hospodárstva alebo spracovania poľnohospodárskej prvovýroby. V rámci PRV SR bude umožnená podpora investícií zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pričom oprávnenými žiadateľmi v prípade obnoviteľných zdrojov energie budú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve, lesníctve alebo malé a stredné podniky podnikajúce v sektore lesného hospodárstva a spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby.

Čo sa týka zvyšovania úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, PRV bude podporovať zahrádzanie bystrín v lesoch, výstavbu a rekonštrukciu technických diel pre akumuláciu vody v lesoch na účely ochrany pred požiarmi, ako aj budovanie objektov protipovodovej ochrany v lesoch, na realizáciu ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie (napr. drobné prekladané drevené hrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch zabezpečujúce záchyt splavenín, udržanie vody v krajine resp. spomalenie jej odtoku). PRV bude podporovať aj hydromeliorané opatrenia v poľnohospodárskej krajine. Podpora týchto aktivít bude v OP KŽP vylúčená.

 

Environmentálny fond

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie alebo úveru v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva.

Žiadosti o dotácie

Žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom elektronických tlačív, ktoré sú k dispozícii na portáli www.envirofond.sk. Na tomto portáli sú stiahnuteľné všetky dôležité dokumenty, ktoré špecifikujú oprávnených žiadateľov, oprávnených činností aj spôsob a termíny predkladania žiadostí.

Každý žiadateľ o dotáciu (s výnimkou havárií) je povinný zabezpečiť spolufinancovanie najmenej 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška podpory je teda 95 % z oprávnených nákladov projektu.

Žiadosť o dotáciu v roku 2016 musí byť predložená najneskôr do 30. 10. 2015! Elektronické formuláre žiadostí sú dostupné na portáli www.envirofond.sk v sekcii Podpora/Dotácie, resp. v Sekcii Podpora/Mimoriadne dotácie.

Prehľad podporovaných oblastí a činností, ktoré súvisia s energetikou, formou dotácie pre rok 2016 ukazuje nasledujúca tabuľka:

Podporovaná oblasť Podporované činnosti
A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
C: Rozvoj odpadového hospodárstva C2: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
D: Ochrana prírody a krajiny D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Pre účely tejto činnosti boli zadefinované aj nasledovné definície vybraných pojmov:

Náučná lokalita – miesto (prevažne v teréne) s významnými hodnotami prírodného a kultúrneho dedičstva upravené pre poskytovanie environmentálnej výchovy verejnosti (napríklad sprístupnená jaskyňa, vodný alebo močiarny ekosystém, skalný útvar, geologický profil,...).

Náučný chodník – trasa (prevažne v teréne) s významnými hodnotami prírodného a kultúrneho dedičstva upravená pre poskytovanie environmentálnej výchovy verejnosti (napríklad cez dolinu, popri rieke, cez významné biotopy...).

Stredisko environmentálnej výchovy – strediská environmentálnej výchovy sú vybudované zariadenia pre uskutočňovanie environmentálnej výchovy najmä mládeže. Takúto sieť vybudovala najmä SAŽP, ale budujú ich aj iné organizácie v zmysle vládnej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania.

F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
POD: Program obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku POD - ZKŽP1: Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra
POD - ZKŽP2: Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o životnom prostredí a hodnote vidieckej krajiny
POD - ZD: Program obnovy dediny – zelená dedina (Podpora v rámci oblastí POD a POD - ZD je realizovaná prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Bližšie informácie k podmienkam podpory: www.obnovadediny.sk. POD - ZD1: Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry na vidieku mimo zastavaného územia
POD - ZD2: Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddychových zón v zastavanom území

 

Žiadosti o úvery

Environmentálny fond poskytuje úvery za nasledovných podmienok:

 • úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.,
 • splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
 • ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).

Špecifikácia činností podpory formou úveru z Envirofondu (vrátane oprávnenosti žiadateľov a nákladov a kritérií pre poskytnutie úveru) pre rok 2016 je stiahnuteľná na portáli www.envirofond.sk. Na tomto portáli budú zverejnené koncom roka 2015 aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru  pre rok 2016.

Prehľad podporovaných oblastí a činností, ktoré súvisia s energetikou, formou úverov pre rok 2016 ukazuje nasledujúca tabuľka:

Podporovaná oblasť Podporované činnosti
A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia
A4: Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie emisií do ovzdušia
A6: Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov
C: Rozvoj odpadového hospodárstva C2: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
D: Ochrana prírody a krajiny D1: Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Podpora je určená na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo miestnych environmentálnych a výchovných činností neziskového charakteru, na realizáciu akcií environmentálneho významu a podporu vydávania odborných publikácií, informačných a propagačných materiálov s environmentálnou tematikou. Podpora je taktiež zameraná na budovanie a rekonštrukciu stredísk environmentálnej výchovy a rekonštrukciu environmentálnych informačných stredísk a expozícií, náučných chodníkov, environmentálnych cyklistických trás, náučných lokalít a geoparkov.

F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 

 

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

Štátny fond rozvoja bývania je štátny fond určený na podporu bývania formou zvýhodnených úverov zriadený osobitným zákonom. Jeho správcom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Výdavky ŠFRB v roku by mali dosiahnuť takmer 179 mil. eur, z toho by úvery mali dosiahnuť 174,5 mil. eur a 4,5 mil. eur je určených na správu fondu. Z úverov by malo byť 122 mil. eur použitých na výstavbu a kúpu bytov, 50 mil. eur na obnovu bytových domov a 2,1 mil. eur na výstavbu zariadení sociálnych služieb.

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba, obec, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, alebo iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Podporu ŠFRB možno poskytnúť na účely podľa § 6 zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, z nich s energetickou súvisia nasledovné účely:

 

Účel Špecifikácia
c) Obnova bytovej budovy 1. Modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu
2. Odstránením systémovej poruchy bytového domu
3. Stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného domu, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu alebo rodinného domu
e) Obnova zariadenia sociálnych služieb 1.Stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní
2. Modernizáciou alebo rekonštrukciou obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb

 

Všetky informácie o ŠFRB, druhoch a účeloch podpôr a postupoch pri poskytovaní podpory nájdete na portáli www.sfrb.sk.

Prehľad poskytovaných podpôr zo ŠFRB pre rok 2015

 

Príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu

Tento dotačný program riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a je súčasťou druhého sociálneho balíčka vlády SR. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. V roku 2016 by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

Tento dotačný program nadobudne účinnosť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok pred alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu. Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia. Žiadosti sa na základe výzvy budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Podrobnosti o dotačnom programe nájdete na stránkach MDVRR SR.

 

SlovSEFF III

SlovSEFF III je nástroj na úverovanie projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetickú efektívnosť v priemyselnom sektore. Vyvinula ho Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska.

Podľa dosiahnutých výsledkov projektu môžu klienti SlovSEFF III získať granty vo výške 5-20 % z vyplatenej úverovej čiastky. Klientom je tiež poskytnutá bezplatná technická pomoc vo forme energetických auditov a konzultáciami pri príprave najvhodnejších investícií. Granty sú financované zo zisku z predaja emisných kreditov CO2 zo Slovenskej republiky do Španielska, zatiaľ čo Španielsko financuje technickú pomoc programu.

S programom SlovSEFF III sa nedá spájať čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ ani prostriedkov získaných z dotačných programov. Oprávnenými žiadateľmi sú iba subjekty súkromného sektora, vrátane bytových podnikov a družstiev. Všetky bližšie informácie sú dostupné na portáli www.slovseff.eu/index.php/sk.

Podporované projekty môžu byť v jednej z troch kategórií podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Účel Príklady Podmienky

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 

Nákup a inštalácia zariadení, systémov a procesov na využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a/alebo tepla a/alebo chladenia a/alebo akejkoľvek inej formy energie nahrádzajúcej zdroje fosílnych palív

Vodné alebo riečne elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW

Hodnota úveru je od 0,5 do 10 mil. Eur. Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8 %, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého sa pohybuje medzi 5 – 20 % z výšky poskytnutého úveru. Výpočet tejto náhrady závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii.

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) je potrebné každoročne počas piatich rokov od ukončenia projektu hlásiť ich spotrebu energie podľa zdroja, ako aj emisie skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii.

Veterné turbíny s inštalovaným výkonom do 20 MW
Investície do biomasy s inštalovaným výkonom do 5 MW (elektrický výkon)
Kotly na biomasu určené na výrobu tepelnej energie
Slnečné fotovoltaické inštalácie integrované do budov
Geotermálne zariadenia vrátane tepelných čerpadiel
Bioplyn (poľnohospodársky a z odpadových vôd) a plyn zo skládok

Energetická účinnosť v priemysle

 

Podprojekty, ktoré zahŕňajú zariadenia, systémy a procesy umožňujúce zníženie spotreby primárnej energie, finálnej spotreby elektriny, palív alebo iné formy energie pre:

 • výrobu tovaru a/alebo poskytovanie energetických služieb súvisiacich s výrobou tovaru

 • poskytovanie služieb súvisiacich s priemyselným odvetvím

Kombinovaná výroba tepla a elektriny (kogenerácia) na mieste spaľovaním zemného plynu, bioplynu alebo biomasy

Hodnota úveru je max. 5 mil. Eur. Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8 %, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého sa pohybuje medzi 5 – 20 % z výšky čerpaného úveru. Výpočet tejto náhrady závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii.

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) je potrebné každoročne počas piatich rokov od ukončenia projektu hlásiť ich spotrebu energie podľa zdroja, ako aj emisie skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii.

Projekty na zmenu paliva z vysokým obsahom uhlíka (uhlie, lignit) na palivo s nízkym obsahom uhlíka
Rekonštrukcia kotlov (ovládacie prvky vyššej úrovne, ohrievače, lepšia izolácia, regeneračné horáky, automatické uzatváranie, atď.)
Výmena starších plynových kotlov za kondenzačné kotly
Zmena elektrického vykurovania na priame vykurovanie palivami
Inštalácia rekuperácie tepla z procesov
Rekonštrukcia energetických distribučných systémov (napr. nahradenie starých alebo nadmerne výkonných transformátorov, inštalácia kondenzátorov na zníženie spotreby jalovej energie, atď.)
Implementácia opatrení na úsporu energie v zastavanom prostredí (napr. izolácia stien, striech a podláh, montáž rolovacích brán, montáž nových okien, montáž nových vykurovacích a ventilačných systémov, montáž osvetlenia s vysokou energetickou účinnosťou, atď.)
Elektrické vozidlá a vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom
Atď.

Energetická účinnosť v obytných budovách

 

Komplexné, veľké projekty na rekonštrukciu tepelných pomerov bytových domov, pozostávajúcich z tepelnej izolácie obvodového plášťa (obvodových stien, striech, pivníc), spolu s ďalšími opatreniami uvedenými medzi príkladmi

Vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla

Minimálna úroveň úspor energie, ktorú je nutné dosiahnuť, je 30 percent celkovo dodanej energie hodnotenej ako rozdiel medzi objemom pred rekonštrukciou a po nej.

Pri dosiahnutí úspor energie 30 – 40 % klient získa grant vo výške 10 % úveru, ak úspory energie presiahnu %, grant sa zvýši na 15 % úveru.

Mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny
Účinné kotly, mikro-kogenerácia
Tepelné rozvodne a merače tepla
Vyváženie vykurovacích systémov
Systémy merania spotreby tepla
Nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy)
Nové, energeticky úsporné radiátory a ďalšie jednotky na vykurovanie priestorov
Izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody

 

 

 

 
 

energoplan3