Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Znižovanie spotreby energie

 

Absolútnu prioritu v rámci inteligentnej energetiky má systematické znižovanie spotreby energie. Riadený pokles konečnej spotreby tepla, elektriny a palív (v štáte, regióne, obci, rodine či firme) má rozhodujúci význam nielen pre znižovanie vlastných prevádzkových nákladov, ale aj pre celkovú ekonomickú stabilitu a nezávislosť od dovozu energie a palív.

Dvojnásobne to platí pre krízové obdobie. Ako je zrejmé z rubriky o inteligentnej energetike, globálna finančná a ekonomická kríza, ktorá má už dnes vážne spoločenské dôsledky, je iba predzvesť permanentnej a prehlbujúcej sa krízy, do ktorej smeruje konzumná spoločnosť. Očakávať, že kríza pominie a budúcnosť bude iba lineárnym predĺžením doterajšej prosperity založenej na plytvaní prírodných zdrojov, je nielen naivné, ale najmä rizikové. Takéto očakávanie budí nereálnu nádej na lepšie časy. Skôr alebo neskôr sa premení na hlbokú frustráciu.

Príčiny sme naznačili v rubrike o súčasnej energetike: spoločnosť začína narážať na prírodné limity svojho ďalšieho rastu. Vytvorila systém a infraštruktúru existenčne naviazanú na obrovskú a neustále rastúcu spotrebu energie. Takýto rozvoj nie je v prostredí s vyčerpateľnými zdrojmi dlhodobo udržateľný a raz skončí.

Riadené znižovanie spotreby energie je preto nielen absolútnou, ale aj trvalou prioritou v rámci inteligentnej energetiky. Akýmkoľvek investíciám (napr. do budovania infraštruktúry na využívanie obnoviteľných zdrojov) musí predchádzať premyslený plán dlhodobého znižovania konečnej spotreby energie. Napríklad nemá význam kupovať nákladnú technológiu na modernizáciu kotolne, keď sa veľká časť tepla bez úžitku stratí v zle izolovaných a neregulovaných rozvodoch alebo keď unikne z nezateplených objektov.

Vzhľadom na existujúcu kvalitu infraštruktúry majú samosprávy široké pole pôsobnosti pre znižovanie vlastnej spotreby energie a zvyšovanie efektívnosti jej využívanie. Týka sa to najmä:

  • vykurovania a prevádzky objektov,
  • prípravy teplej vody,
  • verejného osvetlenia,
  • dopravy,
  • odpadového hospodárstva a
  • vodného hospodárstva

Efekt zo znižovania spotreby energie sa dá ľahko vyčísliť v peniazoch. Môže byť priamy (ak obec platí za elektrickú energiu, teplo alebo palivá na prevádzku svojich zariadení alebo na chod činností, ktoré musí zabezpečovať) alebo nepriamy (ak platí externému dodávateľovi, ktorý si náklady na dodávku energie započítava do svojich nákladov a podľa toho fakturuje za poskytované služby).

Ale bez ohľadu na to, či obec využíva miestne zdroje energie alebo energiu nakupuje od externých dodávateľov a či spotrebúva obnoviteľné alebo fosílne zdroje energie, musí sa jej hlavnou a stabilnou prioritou stať znižovanie vlastnej spotreby. Znižovanie spotreby energie neznamená úbytok vlastného potenciálu, pokles kvality poskytovaných služieb alebo komfortu. Naopak, úspory sú predpokladom budúcej stability lokálnej ekonomiky aj činnosti samospráv.

 

 
 

energoplan3