Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Inteligentná energetika

 

Z opisu súčasnej energetiky je zrejmé, že inteligentná energetika je systém budúcnosti, ktorý by mal byť takmer vo všetkých parametroch presným opakom súčasného systému. V tejto rubrike sa sústredíme na jeho podrobnejšiu charakteristiku.

Inteligentná energetika je založená na dôslednom uplatňovaní štyroch základných princípov, ktoré znázorňuje nasledujúci obrázok.

Princíp prvý
Rešpektovanie nasledovného poradia dôležitosti energetických priorít

  1. Znižovanie konečnej spotreby energie a palív.
  2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti spotrebičov a procesov.
  3. Citlivé využívanie obnoviteľných zdrojov energie (mali by kryť iba optimalizovanú potrebu, nie nadspotrebu ani plytvanie).

Princíp druhý
Zvyšovanie lokálnej sebestačnosti:
Miestne energetické zdroje a energia vyrobená v regióne musia v prvom rade zásobovať miestnu spotrebu (t.j. musia nahradiť ich dovoz, pričom export sa zabezpečujú iba z prebytkov).

Princíp tretí
Miestna kontrola energetiky:
Lokálna energetika musí byť koordinovaná a riadená miestnou komunitou a musí sa stať stabilným zdrojom lokálnych príjmov a práce. Za miestnu komunitu sa môžu považovať energetické družstvá združujúce samosprávy a miestne fyzické a právnické osoby, konzorciá a skupiny s účasťou samospráv a podobne.

Princíp štvrtý
Regulácia využívania zdrojov:
Celý cyklus výroby aj spotreby palív a energie v regióne musí dôsledne rešpektovať limity prostredia a kritériá udržateľnosti.

  

 

 
 

energoplan3