Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Miestna kontrola

 

Súčasná energetika je mimoriadne centralizovaný sektor, na ktoré majú demokratické inštitúcie na lokálnej úrovni minimálny alebo žiadny vplyv. O tom, či sa bude v obci modernizovať distribučná elektrárenská sieť alebo aký druh paliva používa súkromná tepláreň, nerozhoduje samospráva. Čím menšia je samospráva, tým menší má vplyv na vývoj miestnej energetiky. V bežnej praxi obce skôr pomáhajú cudzím firmám realizovať ich energetické zámery. Namiesto toho, aby plánovali rozvoj energetiky s cieľom postupne rozširovať ich vplyv a kontrolu nad týmto kľúčovým odvetvím budúcnosti a zvyšovali mieru svojej energetickej sebestačnosti.

Ak má byť energetika "inteligentná", kontrolu nad ňou musia postupne prevziať komunity, ktorým slúži. V rámci nich by mali mať významné slovo miestne a regionálne samosprávy. Z dnešnej pozície pozorovateľov vývoja v energetike sa zo samospráv musia stať jej rozhodujúci koordinátori. Iba tak bude lokálna energetika garantom stability a pevným pilierom budúceho rozvoja regiónov, a nie jeho hlavným rizikovým faktorom.

Nutným predpokladom pre to je však povýšenie inteligentnej energetiky na stabilnú politickú prioritu (presahujúcu štvorročné komunálne volebné obdobia), vybudovanie primeraných kapacít samospráv pre túto oblasť a systematické plánovanie.

 

 
 

energoplan3