Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Rešpektovanie limitov

 

Ubúdajúce zásoby fosílnych zdrojov energie (ktoré dlhodobo tvoria vyše 80 percent primárnych energetických zdrojov, ktoré ľudstvo spotrebúva) a zmena podnebia spôsobená ich spaľovaním zvyšujú tlak na rozvoj nízkouhlíkových technológií získavania energie.

Pozornosť sa čoraz viac sústreďuje na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, ktoré boli ešte nedávno považované skôr za dodatočný alebo „nadbytočný“ nosič energie. Obnoviteľnými zdrojmi sa iba vylepšovala energetická bilancia a pokrývali najmä potrebu drobných a periférnych spotrebiteľov a oblastí, do ktorých nesiahala mohutná infraštruktúra fosílnych zdrojov.

Ale ani po masívnom úsilí medzinárodného spoločenstva a obrovských investíciách v posledných dvoch desaťročiach nepresiahol podiel obnoviteľných zdrojov ani 15 percent z celkovej globálnej spotreby primárnych zdrojov. Je to pochopiteľné - obnoviteľné zdroje nemôžu nahradiť fosílne zdroje bez toho, aby krajiny najprv razantne znížili celkovú spotrebu energie a zastavili jej rast. A to sa nedeje. Spotreba energie rastie, vyťažiteľné zásoby fosílnych zdrojov klesajú a spoločnosť sa dostáva do bludného kruhu.

Snaha čím skôr nahradiť dominujúce dovážané fosílne zdroje bezuhlíkovými rastie. Biomasa, slnečná energia, energia vetra, vody a Zeme sa predkladajú verejnosti aj politikom ako jednoduché a rýchle riešenie. Vznikol okolo nich biznis, ktorý im pripísal apriórne pozitívne vlastnosti – najmä status čistého, lacného, všeobecne výhodného a obnoviteľného zdroja energie s neutrálnym vplyvom na globálne otepľovanie. Tieto vlastnosti boli všeobecne akceptované – bez toho, aby sa vymedzili podmienky, v ktorých platia a bez kritérií na hodnotenie ich dodržiavania. Lenže tieto predpoklady sa ukázali ako falošné.

Varovným príkladom môže byť biomasa, najmä drevo. Na Slovensku je a dlho aj ostane najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom. Jej živelné, zbrklé a nevhodné čerpanie však spôsobuje spoločnosti nové problémy a straty. Problémom a limitom energetického využívania biomasy sa venuje publikácia Účelné a efektívne využívanie biomasy.

Budúcnosť energetiky nepochybne spočíva v oveľa intenzívnejšom využívaní obnoviteľných zdrojov. Ich využívanie však musí dôsledne rešpektovať limity prírodného prostredia.

Pri rozhodovaní o využívaní obnoviteľných zdrojov je treba dôsledne brať do úvahy niekoľko aspektov:

  • Obnoviteľné zdroje nemôžu nahradiť súčasnú spotrebu fosílnych palív, ak sa trend spotreby zásadne nezmení.
  • Izolované plány zvyšovania produkcie energie z obnoviteľných zdrojov je treba podriadiť stratégiám rozvoja udržateľnej energetiky.
  • Niektoré obnoviteľné zdroje energie (napríklad biomasa) sú vyčerpateľné a degradovateľné.
  • Energetické využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie je automaticky neutrálne z pohľadu emisií skleníkových plynov.
  • Využívanie obnoviteľných zdrojov nie je vždy a automaticky energeticky výhodné.
  • Nesprávne a nadmerné využívanie niektorých obnoviteľných zdrojov podkopáva rozvojový potenciál vidieka.

 

 
 

energoplan3