Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Centrá udržateľnej energetiky

 

Región, ktorý sa chce sa vydať na cestu k energetickej sebestačnosti, si najprv musí vybudovať primerané kapacity.

Bez dobrého personálu, peňazí, kvalitného plánu, presných informácií a podpory verejnosti sa k sebestačnosti žiadny región nikdy nedopracuje. Aj samosprávam a regiónom v Rakúsku – neporovnateľne bohatšom štáte s vyspelou kultúrou plánovania, masívnou podporou štátu a ekonomicky silnými regionálnymi aktérmi - trval obrat k decentralizovanej energetike dlhé roky. Ich skúsenosti môžu byť dobrou inšpiráciou pri budovaní kapacít pre rozvoj regionálnej energetiky na Slovensku.

Pilotnými štruktúrami na koordináciu a plánovanie energeticky vo vidieckych regiónoch na Slovensku sú centrá udržateľnej energetiky. Vznikli ako súčasť akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava v rokoch 2017 a 2018. Ich účelom je vytvoriť podmienky pre zvyšovanie energetickej sebestačnosti v týchto okresoch v súlade s princípmi udržateľnosti.

Prvoradou úlohou týchto centier je príprava kvalitných nízkouhlíkových stratégií vlastnými kapacitami (nie ich obstaraním u externých konzultačných firiem). Touto činnosťou získa personál centier nielen neoceniteľné skúsenosti a prehľad o situácii, ale vytvorí si rozsiahlu vlastnú databázu údajov, ktoré bude môcť priebežne aktualizovať a využívať v novom regionálnom informačnom energetickom systéme, dostupnom prostredníctvom internetu samosprávam, miestnym úradom, podnikateľom aj verejnosti.

Po dokončení nízkouhlíkových stratégií budú centrá udržateľnej energetiky zabezpečovať ich realizáciu a monitoring a v prípade potreby ich budú upravovať a dopĺňať. Okrem toho budú samosprávam a verejnosti v rámci možností poskytovať poradenstvo, optimalizovať ich energetickú spotrebu, ale aj zmluvné vzťahy a tarify dodávateľov energií, harmonizovať pripravované investičné zámery a sprostredkúvať príklady dobrej praxe a zaujímavé skúsenosti zo Slovenska aj z okolitých krajín. Budú podporovať zvyšovanie energetickej gramotnosti v regióne formou osvety a vzdelávania.

Konkrétne informácie o centrách udržateľnej energetiky nájdete v rubrike Regióny.