Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Klimatická aliancia

 

O Klimatickej aliancii
Kontakt
Stanovy

Informácie pre samosprávy
     Adresár členských samospráv na Slovensku

Informácie pre školy
     Materiály pre školy na stiahnutie
     Linka Klimatickej aliancie
     Adresár členských škôl na Slovensku

 

O Klimatickej aliancii

Klimatická Aliancia združuje samosprávy, regióny, provincie, mimovládne organizácie a školy v 20 európskych štátoch. V jej členských mestách a obciach žije vyše 50 miliónov ľudí. Spája ich záujem stabilizovať svetovú klímu prostredníctvom znižovania vlastných emisií skleníkových plynov a ochrany dažďových pralesov, a to nad zákonmi stanovené rámce.

Členmi Klimatickej aliancie sú aj 4 samosprávy a 74 škôl zo Slovenska. Aliancia im ponúka možnosť vytvárať projektové partnerstvá, výmenu skúseností a informácií a aj prestížnu značku, ktorú môžu využiť pri získavaní finančnej pomoci z rôznych fondov.

Klimatická aliancia nemá striktné kritériá na prijímanie členov. Požaduje však, aby každý uchádzač o členstvo sformuloval svoje vlastné ciele v oblasti ochrany klímy a sám si pre ne stanovil konkrétne a merateľné indikátory podľa toho, kde má aké rezervy. Môžu nimi byť programy úsporu energie, zatepľovania objektov, zefektívnenie prevádzky spotrebičov, modernizácia osvetľovacích systémov, podpora verejnej a bezmotorovej dopravy a obmedzovanie motorovej dopravy, citlivé využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie, rozvoj separovaného zberu komunálneho odpadu, podpora recyklácie a kompostovania biologických odpadov, výroba biopotravín, revitalizácia a obnova dôležitých prírodných prvkov, výsadba drevín a zelene, ochrana prírody, osveta, vzdelávanie alebo šírenie informovanosti o klimatickej zmene.

Komunikáciu s Klimatickou alianciou na Slovensku sprostredkúva združenie Priatelia Zeme-CEPA. Združenie organizuje stretnutia zástupcov členských samospráv a škôl, v prípade potreby im pomáha v komunikácii, iniciuje a podporuje spoločné iniciatívy. Priatelia Zeme-CEPA ponúkajú členom Klimatickej aliancie aj zriadenie národnej kancelárie, ktorá by mohla členom v budúcnosti zabezpečovať pružný informačný servis, sprostredkovanie partnerov pre projekty, osvetové a vzdelávacie podujatia a niektoré energetické alebo aj iné služby. Vytvorenie kancelárie Klimatickej aliancie na Slovensku však závisí od potrieb a záujmu členov.

Kontakt

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel: 048 419 37 18
Mobil: 0908 902 257

Stanovy

§ 1 Meno, sídlo, obchodný rok

Združenie je vedené pod názvom "Klima - Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.v." (Združenie európskych miest s indiánskymi národmi dážďových pralesov / Alianza del Clima e.V.) a je zapísané v registri združení. Toto združenie má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom. Obchodným rokom združenia je kalendárny rok. 

§ 2 Účel združenia

Účelom združenia je podpora ochrany životného prostredia v zmysle § 52 AO. Cieľom združenia sú výlučne a bezprostredne spoločensky prospešné účely v zmysle odseku "daňovo zvýhodnené účely" poplatkového poriadku. Účel týchto stanov sa realizuje predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 • redukcia emisií CO2 v mestách a obciach s cieľom redukcie o polovicu do roku 2010
 • značná redukcia skleníkovych plynov v komunálnom sektore
 • vyhýbanie sa používaniu tropického dreva v komunálnom sektore
 • výmena informácií medzi mestami a obcami a výmena spoločných posudkov k hore uvedeným témam
 • podpora obyvateľstva dažďových pralesov podporovaním ich projektov
 • podpora záujmov amazónskych indiánskych národov na udržaní tropického dažďového pralesa a ich existenčnej základne cez titulovanie a trvalo udržateľné využívanie ich teritórií
 • informovanie verejnosti o menovaných cieľoch a podpora opatrení na šetrenie energiou v  súkromnom sektore.

Združenie pracuje nezištne, nemá za cieľ v prvom rade svoj vlastný ekonomický prospech. Prostriedky združenia smú byť použité len na účely zodpovedajúce stanovám. Členom neprislúchajú žiadne podiely na zisku ani žiadne iné prídely z prostriedkov patriacich združeniu. Žiadna osoba nesmie byť zvýhodnená neprimerane vysokou odmenou alebo výdavkami, ktoré nezodpovedajú účelom združenia. Pri likvidácií združenia alebo zrušení jeho doterajšieho účelu bude majetok pridelený inštitúcii "Brot für die Welt" (Chlieb pre svet) na realizáciu projektu v dažďovom pralese. Tento majetok musí byť použitý bezprostredne a výlučne na verejnoprospešné účely. Každé uznesenie o zmene stanov musí byť pred jeho nahlásením registrujúcemu súdu predložené príslušnému daňovému úradu.

§ 3 Nadobudnutie členstva

Členom združenia môžu byť európske komunálne útvary ako aj organizácie indiánskych národov Amazónie a iných oblastí dažďových pralesov, ktoré súhlasili s Výzvou európskych miest k združeniu s indiánskymi národmi Amazónie z 3.12.1990. Obce s počtom obyvateľov pod 5 000, spolkové krajiny a mimovládne organizácie sa môžu stať asociovanými členmi. Týmto členstvom obdržia právo na informácie a účasť na aktivitách združenia. O písomnej žiadosti rozhoduje predstavenstvo.

§ 4 Ukončenie členstva

Vystúpenie zo združenia je povolené kedykoľvek. Nasleduje prostredníctvom písomného vyjadrenia podaného jednému členovi predstavenstva. Člen môže byť zo združenia vylúčený, ak sa svojim spravaním hrubo previní voči záujmom združenia. O vylúčení rozhoduje členské zhromaždenie trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

§ 5 Členské poplatky

Ročný členský poplatok platí každé mesto, každá obec a každý kraj vo výške 0,006 EUR na obyvateľa, resp. najmenej vo výške 180 EUR a najviac 15.000 EUR. Pre mestá, obce a kraje krajín strednej a východnej Európy* obnáša členský poplatok 50% riadneho poplatku. Obyvatelia daždových pralesov nie sú povinní platiť poplatok. Členske poplatky asociovaných členov určuje predstavenstvo.

§ 6 Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) predstavenstvo
b) členské zhromaždenie

§ 7 Predstavenstvo

Predstavenstvo združenia pozostáva z najmenej ôsmich a najviac desiatich osôb; týmito sú:

 • predseda
 • zástupca predsedu
 • pokladník
 • zapisovateľ
 • štyri až šesť ďalších osôb

Združenie súdne a mimosúdne zastupujú dvaja členovia predstavenstva, jedným z nich je predseda alebo zástupca predsedu. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenej štyria členovia. Uznesenie prebieha rozhodnutím väčšinou hlasov prítomných členov. Uznesenie predstavenstva môže prebiehať aj písomnou formou. V prípade odstúpenia člena predstavenstva zvolí pozostávajúce predstavenstvo jeho nasledovnika.

§ 8 Kompetencia predstavenstva

Predstavenstvo má nasledovné úlohy:

 1. Príprava členského zhromaždenia a zostavenie rokovacieho poriadku
 2. Zvolanie členského zhromaždenia
 3. Realizácia uznesení členského zhromaždenia
 4. Vypracovanie rozpočtového plánu pre každý obchodný rok; účtovníctvo, vypracovanie výročnej správy
 5. Uzatváranie a vypovedanie pracovných zmlúv
 6. Práca s verejnosťou
 7. Rozhodovanie o prijímaní členov
 8. Určovanienie členských poplatkov pre asociovaných členov
 9. Komisárske spravovanie projektových financií
§ 9 Funkčné obdobie predstavenstva

Predstavenstvo je volené členským zhromaždením na dobu dvoch rokov, ktoré začínajú plynúť odo dňa volieb; zostáva však vo funkcii do dňa nových volieb predstavenstva. Každý člen predstavenstva je volený jednotlivo. Predseda a zástupca predsedu by mali byť jeden Európan a druhý iný ako obyvateľ Európy. Ostatní členovia predstavenstva majú byť rôznych národnosti.

§ 10 Členské zhromaždenie

V členskom zhromaždení má každý člen jeden hlas. Na vykonanie hlasovania môže člen písomne splnomocniť hociktorého iného člena v zmysle § 3 odsek 1 alebo ľubovoľnú fyzickú osobu. Splnomocnenie musí byť udelené pre každé členské zhromaždenie zvlášť. Splnomocnená osoba alebo splnomocnený člen nesmie uplatniť hlasovacie právo za viac ako siedmych členov. Členské zhromaždenie je poverené všetkými záležitostami, ak tieto neboli v stanovách pridelené inému orgánu združenia. Členské zhromaždenie sa môže uzniesť na odporúčaniach predstavenstvu v záležitostiach, ktoré spadajú do právomoci predstavenstva. Predstavenstvo môže taktiež požiadať členske zhromaždenie o jeho názor týkajúci sa záležitostí, ktoré spadajú do právomoci predstavenstva.

§ 11 Zvolanie členského zhromaždenia

Riadne členské zhromaždenie sa koná ročne. Okrem toho musí byť členské zhromaždenie zvolané v prípade, ak si to vyžadujú záujmy združenia alebo ak zvolanie členského zhromaždenia u predstavenstva písomne a s udaním účelu a dôvodu zvolania vyžaduje desatina členov, pochádzajucich aspoň zo štyroch rôznych národností, alebo celá skupina indiánskych národov. Každé členské zhromaždenie  zvoláva písomne predseda alebo zástupca predsedu za dodržania pozývacej lehoty šiestich týždňov pred začatím zhromaždenia. Pritom musí byť oznamený rokovací poriadok, zostavený predstavenstvom. Každý z členov môže písomne požiadať predstavenstvo o doplnenie rokovacieho poriadku, a to najneskôr jeden týžden pred členskym zhromaždením. Toto neplatí pre zmeny v stanovách a voľby predstavenstva. Predseda zhromaždenia musí na začiatku zasadnutia oboznámiť zhromaždenie s doplnkami rokovacieho poriadku.

§ 12 Prijatie uznesenia členského zhromaždenia

Členské zhromaždenie zvolí jedného zo svojich členov za predsedu zhromaždenia. Členské zhromaždenie sa môže uzniesť na zmenách rokovacieho poriadku, ktorý bol stanovený predstavenstvom. Toto neplatí pre zmeny stanov a voľby predstavenstva. Ak nie je v stanovách určené inak, rozhoduje pri prijatí uznesení členského zhromaždenia väčsina platných hlasov. Na zmenu stanov sú potrebné dve tretiny hlasov. Hlasovanie musí prebiehať písomne, ak o to požiada jedna tretina členov prítomných počas daného hlasovania. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je zastúpená najmenej jedna desatina členov združenia z najmenej štyroch národností. Za "zastúpených členov" sa počítajú aj členovia zastúpení prostredníctvom splnomocnení v zmysle § 10. V prípade, že členské zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, je predstavenstvo povinné v priebehu ôsmich týždňov zvolať druhé členské zhromaždenie s tým istým rokovacím poriadkom. Toto je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet zastúpených členov. Táto skutočnosť musí byť uvedená v pozvánke. O uzneseniach členského zhromaždenia musí byť spísaný protokol, ktorý musí byť podpísaný predsedom zhromaždenia a zapisovateľom. Mal by obsahovať nasledovné údaje: miesto a čas členského zhromaždenia, osobu, ktorá vedie zhromaždenie a osobu, ktorá vedie protokol, počet prítomných členov, rokovací poriadok, výsledky jednotlivých hlasovaní a spôsob hlasovania. Pri zmenách stanov má byť udané doslovné znenie textu.

§ 13 Likvidácia združenia a pripadnutie oprávnení

O likvidácií združenia môže rozhodnúť len členské zhromaždenie a to trojštvrtinovou väčšinou hlasov. Ak členské zhromaždenie nerozhodne inak, sú dvaja členovia predstavenstva, určení členským zhromaždením, spoločne oprávnení vystupovať ako likvidátori. Hore uvedené predpisy platia pre prípad, ak združenie bude likvidované z iného dôvodu alebo stratí svoju právnu spôsobilosť.

Aktuálna verzia stanov bola schválená na členskom zhromaždení dňa 4. mája 2006 a nahrádza stanovy schválené na zakladajúcom zhromaždení zo dňa 30. marca 1992.

* Albánsko, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litavsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Montegro, Slovenská republika, Slovinsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko, Bielorusko.

Informácie pre samosprávy

Klimatická aliancia sa snaží podporovať vznik partnerstiev medzi mestami, obcami a regiónmi na realizáciu opatrení na ochranu klímy. Môže nimi byť napríklad zníženie emisií CO2 o 50 % do roku 2030 oproti roku 1990, ekologizácia lokálnej energetiky, dopravy, poľnohospodárstvy, zmena zaužívaných postupov v oblasti verejného obstarávania a podobne. Klimatická aliancia podporuje aj iniciatívy za zachovanie dažďových pralesov v Amazónii (ako dôležitý stabilizačný prvok globálnej klímy) a domorodých kultúr, ktoré v nich žijú.

V apríli 2015 mala Klimatická aliancia už 1430 členských samospráv a 281 pridružených regiónov a iných organizácií. Najviac členov má v Rakúsku (974), Nemecku (483) a Taliansku (146). Stiahnite si zoznam členov.

Postup pri vstupe obce alebo mesta do Klimatickej aliancie je nasledovný:

 1. Mestské alebo obecné zastupiteľstvo príjme rozhodnutie o vstupe mesta do Klimatickej aliancie a prijatí Manifestu európskych miest o spojenectve s domorodými národmi Amazónie.
 2. Vyplnenú prihlášku pre vstup samosprávy do Klimatickej aliancie a podpísaný Manifest európskych miest o spojenectve s domorodými národmi Amazónie zašle poštou na adresu nemeckej aj rakúskej centrály a elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 3. Centrála Klimatickej aliancie rozhodne o prijatí mesta/obce do Klimatickej aliancie. O tomto rozhodnutí bude mesto/obec informované a bude stanovená výška ročného členského príspevku.

Pre krajiny strednej a východnej Európy (vrátane Slovenska) platili do roku 2012 zvýhodnené sadzby pre členské príspevky - 0,003 EUR/obyvateľa (min. však 100 EUR/rok). Platnosť tohto zvýhodnenia sa môže predĺžiť, ale musí o tom rozhodnúť centrála Klimatickej aliancie v Nemecku. Ročný členský príspevok pre samosprávy v ostatných štátoch je 0,006 EUR/obyvateľa (min. však 100 EUR/rok a max. 15000 EUR/rok). Školy neplatia žiadne poplatky.

Samosprávam, ktoré majú záujem o členstvo, odporúčame vytvoriť miestnu pracovnú skupinu Klimatickej aliancie (zloženú zo zástupcov mesta, poslancov, škôl a občianskych združení). Môže ňou však byť aj komisia životného prostredia pri zastupiteľstve. Podľa miestnych potrieb a kapacít by mala pracovná skupina pripraviť návrhy realistických a kontrolovateľných opatrení na ochranu atmosféry/klímy v oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zeleného verejného obstarávania, odpadového hospodárstva a podobne na miestnej úrovni. No a potom treba zabezpečiť, aby samospráva dokázala vytýčené ciele splniť.

V niektorých krajinách si členovia vytvorili spoločnú národnú alebo regionálnu kanceláriu, inde nie - vždy to závisí od záujmu členov a od financií. Na Slovensku zatiaľ spoločná kancelária Klimatickej aliancie nie je a činnosť členských samospráv a škôl koordinujú dobrovoľne Priatelia Zeme-CEPA. V prípade záujmu členských samospráv a škôl však toto združenie plne podporí myšlienku o zriadení takejto kancelárie a je pripravené vypracovať na tento účel projekt. Z kancelárie by sa mohol poskytovať informačný servis pre členov (napr. o zdrojoch financovania projektov, o možných partneroch, o ich aktivitách, atď.), sprostredkovať partneri pre pripravované projekty, organizovať osveta a vzdelávanie (semináre, workshopy, exkurzie pre členov) a ďalšie služby (energetické audity, posudky, príprava projektov a zámerov, atď.).

Adresár členských samospráv na Slovensku

NÁZOV OBCE/MESTA ADRESA WEB EMAIL TELEFÓN
Tomášov ul 1. mája č. 5
Tomášov
900 44
www.tomasov.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 02/45958130 02/45648304 02/4568306
Kolárovo Kostolné nám. 1 Kolárovo
946 03
www.kolarovo.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 035 / 7900911
Zábiedovo Zábiedovo 76
028 01
www.zabiedovo.eu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 043/539 26 53
Čierny Balog Závodie 2/2
Čierny Balog
976 52
www.ciernybalog.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 048/63043 14

Tabuľka uvádza stav v máji 2015.

 

Informácie pre školy

Členstvo v Klimatickej aliancii je prestížna značka, ktorú môže škola využívať nielen na vlastných propagačných materiáloch (letáky, plagáty), ale môže ju zdôrazniť pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z rôznych fondov a podporných programov. Školy v Klimatickej aliancii sú navzájom úzko prepojené výmenou informácií, skúseností a vedomostí v rôznych oblastiach súvisiacich s ochranou klímy. Realizáciou aktivít, ktoré sú súčasťou činnosti Klimatickej aliancie, získajú žiaci mnohé dôležité zručnosti, ktoré môžu v budúcnosti dobre uplatniť. Členstvo v Klimatickej aliancii poskytuje škole možnosť nadviazať medzinárodnú spoluprácu s inými členskými školami.

Hlavnou úlohou školy v rámci Klimatickej aliancie je premeniť školu na prirodzené výchovno-vzdelávacie centrum miestnej komunity. Škola, ktorá sa uchádza o členstvo v Klimatickej aliancii, sa zaväzuje, že:

 • bude integrovať témy súvisiace s klímou do vyučovacích predmetov
 • bude intenzívne pôsobiť na verejnosti a spolupracovať s obcou (mestom)
 • vypracuje konkrétne opatrenia na šetrenie energiou a separovanie odpadov na škole
 • bude sa angažovať v téme ochrany dažďových pralesov
 • bude rozvíjať medzinárodnú spoluprácu medzi školami združenými v Klimatickej aliancii
 • vypracuje ročnú správu o realizovaných aktivitách

Existuje veľa príkladov pozitívnych opatrení, ktoré môže škola prijať. Napríklad:

 • Meranie spotreby energie v škole a návrh úsporných opatrení
 • Zateplenie školy a školských objektov
 • Zavádzanie separovaného zberu na škole a budovanie školských kompostovísk
 • Osvetové, propagačné a vzdelávacie aktivity zamerané na šetrenie energiaou, propagáciu separovaného zberu, biopotravín, miestnej produkcie a podobne
 • Účasť žiakov na projektoch, ktoré súvisia s obnovou krajiny a posilňovaním ekologickej stability krajiny (napr. obnova vetrolamov, remízok, miestnej zelene, vertikálne zazeleňovanie, obnova studní a studničiek a pod.)
 • Mapovanie negatívnych environmentálnych záťaží v krajine, napr. nelegálnych skládok odpadov, znečisťovania vodných tokov a snaha o ich riešenie

Vstup školy do Klimatickej aliancie predstavuje dobrovoľný záväzok školy, ktorý nie je spojený so žiadnymi výdavkami (školy neplatia členský príspevok). Vyplnenú Prihlášku školy za člena Klimatickej aliancie a Manifest európskych miest o spojenectve s domorodými národmi Amazónie podpísaný jej štatutárom je potrebné zaslať do centrály Klimatickej aliancie v Nemecku a na vedomie aj rakúskej pobočke Klimabündnis Österreich a Priateľom Zeme-CEPA.

Po prijatí za člena môžu školy začať používať logo škôl združených v Klimatickej aliancii - KKIK (Kluge Köpfe im Klimabündnis - "Múdre hlavy v Klimatickej Aliancii").

Materiály pre školy na stiahnutie 

Pre členské školy Klimatickej aliancie pripravili Priatelia Zeme-CEPA viaceré užitočné materiály.

Balík didaktických materiálov k školeniu učiteľov s názvom "Prečo je klimatická zmena dôležitá pre učiteľov - a ešte viac pre žiakov?"

Prezentácia (pdf, 8,4 MB)

Zmeny klímy a moja budúcnosť - brožúrka pre stredoškolákov (pdf, 759 kB)

Pracovný list pre učiteľov: Vertikálne zazeleňovanie (pdf, 226 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Kompostovanie (pdf, 290 kB)

Pracovný list pre učiteľov: Svieťme s rozumom (pdf, 267 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Nie je dovolenka ako dovolenka (pdf, 254 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Autom alebo peši (pdf, 268 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Varíme so slnkom (pdf, 347 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Prírodná dezinfekcia (pdf, 256 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Normálne je neplytvať (pdf, 251 kB)
Pracovný list pre učiteľov: Zadržiavanie vody v záhrade (pdf, 343 kB)

Séria letákov pre učiteľov a žiakov stredných a vysokých škôl o klimatickej zmene

Klimatická zmena I.: Klíma v kríze (pdf, 1,12 MB)
Klimatická zmena II.: Príznaky (pdf, 1.29 MB)
Klimatická zmena III.: Diagnóza (pdf, 1,29 MB)
Klimatická zmena IV.: Zmierňovanie alebo adaptácia? (pdf, 1,34 MB)
Klimatická zmena V.: Klíma a spravodlivosť (pdf, 695 kB)

Balíček k školeniu učiteľov "Nepohodlná pravda v triede":

Nepohodlná pravda v triede - séria lekcií na výuku prírodovedných predmetov ako sprievodca k dokumentárnemu filmu Nepohodlná pravda (pdf, 2,24 MB)

Sprievodca k manuálu (pdf, 434 kB)

 

Linka Klimatickej aliancie

Od januára 2014 formou občasníka informujeme školy Klimatickej aliancie o zaujímavých programoch, projektoch, akciách a publikáciách využiteľných v osvete a vzdelávaní. Ak máte čím prispieť aj vy, napíšte nám. Linka Klimatickej aliancie pre školy sa tak bude môcť rozširovať a postupne sa z nej môže stať užitočné periodikum Klimatickej aliancie.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 048/419 37 18 alebo 0908/902 257

pdf  Linka Klimatickej aliancie pre školy č. 1

pdf  Linka Klimatickej aliancie pre školy č. 2

pdf  Linka Klimatickej aliancie pre školy č. 3Adresár členských škôl na Slovensku 

Stredné školy (stav v máji 2015)

Č
NÁZOV ADRESA WEB TELEFÓN
1 Spojená škola  Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota  www.sousrs.edu.sk 047/563 4916
562 3011
2 Združená stredná škola  Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
www.zssbanbb.edu.sk 048 414 76 29
3 Gymnázium AHŠ Školská 21, Veľký Krtíš, 99001 www.gahsvk.edu.sk 047/48 304 11
48 304 05
4 Združená stredná škola Štefánikova Štefánikova 39
059 21 Svit
www.svitzss.szm.sk 052/775 62 45
052/775 63 89
052/775 52 35
5 SOŠ železničné+SOŠ pôšt a telekomunikácií Palackého 14
Košice
http://sospatke.edupage.org/ 055/6434805
6 Spojená škola
Nivy 
Nivy 2
927 05 Šaľa
http://www.spojenaskolasala.sk/ 031/770 88 87 031/701 63 92 031/771 46 87
7 CZŠ A. Bernoláka Andovská 4
Nové Zámky 940 52
http://www.czsnovezamky.sk/ 035 642 85 00
8 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika Vajanského 23
934 03 Levice
http://www.soslbielika.edu.sk/ +421-36-6310566
9 Spojená škola Z. Nejedlého Z. Nejedlého 41
934 01 Levice
http://skolalevice.edupage.org/ 036/631 20 72, 0915 473 253
10 Stredná poľnohospodárska škola  Na lúkach 18
934 03 Levice
www.sposlv.szm.sk 036/631 24 62
0905 977 374   
11 Stredná odborná škola
Pruské
Pruské 294, 018 52 http://sospruske.edupage.org/ 042 449 25 32
12 Gymnázium J. Jesenského Radlinského 665/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
http://gymradbn.edupage.org/ 038/760 28 52
038/760 31 60 
13 Gymnázium Myjava  Jablonská 5
907 01  Myjava
http://gymy.edupage.org/ 034/621 34 60 034/621 34 61 034/621 34 62
14 Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou č. 1642, 023 02 http://sosdkrasno.edupage.org/ 041 438 53 37
15 Gymnázium Vrútky Čachovský rad 36
038 61 Vrútky
http://gymvrutky.edupage.org/ 043 428 47 40
043 428 12 97
16 Škola úžitkového výtvarníctva Scota Viatora 6,
034 01 Ružomberok
http://www.suvrk.edu.sk/ 044 / 43 225 96
044 / 43 225 97 
17 Spojená škola Nižná Hattalova 471
027 43 Nižná 
http://www.spojenanizna.edu.sk/ 043/ 5381 405
5381 581
18 Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35
852 03 Bratislava
www.einsteinova.sk 02 /6345 3193


Základné školy (stav v máji 2015)


Č
NÁZOV ADRESA WEB TELEFÓN
1 ZŠ J.Alexyho  J.Alexyho 1941/1,
960 01 Zvolen
www.zssekierzv.edu.sk 045 / 536 2169
2
ZŠ Jilemnického 
Jilemnického ulica č. 2
Žiar nad Hronom
www.zsjilemnickehozh.sk 045/6724779
3 ZŠ Námestie mládeže  Nám. mládeže 587/17
960 01 Zvolen
http://www.zsmladezezv.edu.sk/ 045/53 22 251
4 ZŠ Jilemnického  Jilemnického 1035/2
Zvolen
www.3zs-zvolen.sk   045 / 533 0931 
5 ZŠ Divín Lúčna 8
985 52 Divín
www.zsdivin.edupage.org   047/4397315
6 ZŠ S. M. Daxnera Dr.Clementisa 13
979 01 Rimavská Sobota
www.zsclemrs.edu.sk 047 562 16 66, (68)
7 ZŠ Vajanského Ulica Vajanského 47
984 01 Lučenec
www.zsvajanlc.edu.sk 047/4333794
8 ZŠ Slatinské Lazy Slatinské Lazy 112
962 25
www.zsslatlazy.edu.sk 045 / 5393 286
9 ZŠ Pohorelá Kpt. Nálepku 260
976 69 Pohorelá
www.zspohorela.edu.sk 048 6196130 
10 ZŠ Nábrežie Rimavy Nábrežie Rimavy 457
981 01 Hnúšťa 
www.zshnusta.edu.sk   047/5422255
11 Súkromná ZŠ Zaježová Zaježová 5
962 93 Pliešovce
* zatiaľ bez webu 0905/990 974
12 Súkromná ZŠ Škola u Filipa Bakossova 5
974 01 Banská Bystrica
http://www.skolaufilipa.sk/sk 0911 253 181
13 ZŠ Poľná Poľná 1,
990 01 Veľký Krtíš
* bez webu 047/483 1056 
14 ZŠ AHŠ VK Nám. A.H. Skultetyho 9
990 01 Veľký Krtíš
* bez webu 047/483 0401 
15 ZŠ Banská Bystrica  Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica
www.zsmosbb.eu 048/4231834, 903/536 590
16 ZŠ Jánošovka Školská 511/2
Čierny Balog 976 52
www.zsjanosovka.edupage.org  048/619 13 41
17 MŠ Čierny Balog Hlavná 249/50
Čierny Balog 976 52
* bez webu 048 619 14 16
18 MŠ Čierny Balog – Krám Bexeľ 1266/32 * bez webu 048 619 1427
19 MŠ Dobroč Družstevná 1702/6
Čierny Balog 976 52
* bez webu 048 619 12 56
20 ZŠ Važecká Važecká 11
080 05 Prešov
www.vazeckapo.edupage.org 051 770 67 55 
21 ZŠ Letná  Letná 3453/34
Poprad
www.spojenaskolapp.sk 052 / 789 51 81
22 ZŠ Lesnícka Lesnícka 1
080 05 Prešov
www.zslespo.edu.sk 051/770 0215    
23 ZŠ Školská Školská 1
059 71 Ľubica
www.zslubica.edupage.org 052/456 61 02
24 ZŠ Trebišovská Trebišovská 10
040 11 Košice
www.zstrebisovska10.sk 055/64 24 647
25 ZŠ a MŠ
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 64
072 02
www.zstusicka.edu.sk 056/6495713
26 ZŠ a MŠ
Palín
Palín 104
072 13
http://zssmspalin.edupage.org/ 056 6497293
0911 205 600
0911 305 600
27 ZŠ T. J. Moussona Ul. T. J. Moussona č. 4
071 01 Michalovce
www.zsmoumi.edupage.org  056 6441347
28 ZŠ a MŠ Vlachovo SNP 239
049 24 Vlachovo
http://zsvlachovo.edupage.sk/ 0911 570 904
058/795 930
29 ZŠ a MŠ
Zálužice
Zálužice 121
072 34
www.zszaluzice.edupage.org 056/6471289
30 ZŠ Belehradská Belehradská  21
040 13 Košice 
www.zsbelehradke.edu.sk 055/6362736, 055/7994124
31 ZŠ Starozagorská Starozagorská 8
040 23 Košice
http://www.zsstarozagorska.sk 055 / 64 409 47
32 ZŠ Spiššké Vlachy SNP 13
053 61 Spišské Vlachy
http://zssnp13spv.edupage.org/ 053 449 54 06
33 ZŠ Gorkého Gorkého 55
Trebišov 075 01
http://www.zsgorkehotv.edu.sk/ 056 672 27 12
0911 225 369 
34 MŠ Šafárikova Šafárikova trieda 4
040 11 Košice
www.mssafarikovake.szm.sk 0903 629 100
0907 900 137
055/ 6425131 
35 MŠ Lidické námestie Lidické námestie 18
040 22 Košice
http://www.mslidicke.sk/ 055 6715737
36 ZŠ Hlavná Hlavná 5
040 13 Družstevná pri Hornáde
http://zsdruzstevna.edupage.org/ 055 6981 013
37 ZŠ sv. Michala Školská 1
052 01 Spišské Tomášovce
www.zsstomasovce.edu.sk 053 44 911 39
38 ZŠ Bruselská Bruselská 18
040 13 Košice
http://zsbruselska.edupage.org/ 055 6363 538
39 ZŠ Juraja Fándlyho  Fándlyho 7
926 01 Sereď
www.zsjfsered.edu.sk 031 789 2110
031 701 6841
031 789 25 81
40 ZŠ J.A.Komenského  Rábska 14
946 03 Kolárovo
www.zsrabko.edu.sk 035/777 14 25
41 Špeciálna ZŠ a
Praktická škola
Červeňova ul. 42
949 01  Nitra
http://www.szscernr.edu.sk/ 037 / 651 18 02
037 / 741 73 51
42 MŠ Partizánske Makarenkova 814/28
958 01 Partizánske
* bez webu 038 749 2552
43 ZŠ Bánovce nad Bebravou Gorazdova 1379/6
957 01 Bánovce nad Bebravou 
http://zsgorazdovabn.edupage.org/ 038 760 29 06 
44 ZŠ a MŠ Košeca  Košeca 243, 018 64 www.zskoseca.edu.sk 042 4441255 
45 ZŠ Zázrivá Stred 122 
027 05 Zázrivá
www.zszazriva.edu.sk 0905 204 277
435 896 123
46 ZŠ s MŠ Čimhová Nová 6
02 712 Čimhová
www.zscimhova.edu.sk 043 5384 222
043 5384 253
47 ZŠ Benice Benice 96
038 42 Príbovce
* bez webu 043/429 41 28
48 ZŠ s MŠ Zábiedovo  Zábiedovo 68
028 01
www.zszabiedovo.edupage.sk 043 5392 650
49 ZŠ a MŠ Krušetnica Krušetnica 83, 029 54  http://www.zsmskrusetnica.orava.sk/ 043/5524847 043/5572225
50 ZŠ Liptovský Mikuláš Nábr. dr. A. Stodolu 1863
Liptovský Mikuláš
* bez webu 044/ 5520174
51 ZŠ s MŠ Lokca Lokca 71 www.zslokca.edupage.org 043/ 55 245 10; 043/ 55 912 05; 043/ 55 912 28
52 MŠ Biely Potok Biely Potok
Hlavná 7209/26
034 03 Ružomberok 3
http://www.msbielypotok.sk/ 044/4323428
53 ZŠ s MŠ Oravská Jasenica Martina Hamuljaka 141
029 64
Oravská Jasenica
* bez webu 043/552 51 15 043/552 48 00 043/552 51 12
54 ZŠ s vyuč. jazykom maďarským Školská 1
900 44 Tomášov 
www.zsmadtom.sk 02 / 45 958 126
55 ZŠ s MŠ Veľké Leváre Meliskova 650
Veľké Leváre
http://zsvlevare.edupage.org/

034 779 4110
034 775 1609
034 775 1608
034 772 32 98 

56 ZŠ Sološnica Sološnica 7
906 37 
www.zssolosnica.sk 034/658 41 18 

 

 

1 Spojená škola Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota www.sousrs.edu.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 047/5634916 - riaditeľ, 5623011 - spojovateľka
2 Združená stredná škola Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
www.zssbanbb.edu.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. + 421 48 414 76 29
3 Gymnázium AHŠ Školská 21, Veľký Krtíš, 99001 www.gahsvk.edu.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 047/48 304 11, 304 05
4 Združená stredná škola Štefánikova Štefánikova 39
059 21 Svit
www.svitzss.szm.sk cTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 052/775 62 45; 052/775 63 89; 052/775 52 35
5 SOŠ železničné+SOŠ pôšt a telekomunikácií Palackého 14
Košice
http://sospatke.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 055/6434805
6 Spojená škola
Nivy
Nivy 2
927 05 Šaľa
http://www.spojenaskolasala.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 031/770 88 87; 031/701 63 92; 031/771 46 87;
7 CZŠ A. Bernoláka Andovská 4
Nové Zámky 940 52
http://www.czsnovezamky.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 035 642 85 00
8 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika Vajanského 23
934 03 Levice
http://www.soslbielika.edu.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +421-36-6310566
9 Spojená škola Z. Nejedlého Z. Nejedlého 41
934 01 Levice
http://skolalevice.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 036/631 20 72, 0915 473 253
10 Stredná poľnohospodárska škola Na lúkach 18
934 03 Levice
www.sposlv.szm.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; 036/631 24 62; 905 977 374   
11 Stredná odborná škola
Pruské
Pruské 294, 018 52 http://sospruske.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +421 42 449 25 32
12 Gymnázium J. Jesenského Radlinského 665/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
http://gymradbn.edupage.org/ info@gymbn.tsk.sk 038/760 28 52,riaditeľ školy:         RNDr. Elena Kacvinská tel.č./fax: +42138/7603160
13 Gymnázium Myjava Jablonská 5
907 01  Myjava
http://gymy.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 034/621 34 60; 034/621 34 61; 034/621 34 62
14 Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou č. 1642, 023 02 http://sosdkrasno.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 041 438 53 37,
15 Gymnázium Vrútky Čachovský rad 36
038 61 Vrútky
http://gymvrutky.edupage.org/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +421 43 428 47 40; +421 43 428 12 97
16 Škola úžitkového výtvarníctva Scota Viatora 6,
034 01 Ružomberok
http://www.suvrk.edu.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 044 / 43 225 96; 044 / 43 225 97
17 Spojená škola Nižná Hattalova 471
027 43 Nižná
http://www.spojenanizna.edu.sk/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 043/ 5381 405, 5381 581
18 Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35
852 03 Bratislava
www.einsteinova.sk gymnazium@einsteinova.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +421-2-6345 3193
 
 

energoplan3