Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Mapa dobrých projektov (SR a ČR)

 

Do tejto mapy budeme postupne dopĺňať inšpirujúce príklady dobrej praxe na Slovensku a v Českej republike. Projekty, ktoré na nej nájdete, sú v súlade s princípmi inteligentnej energetiky. Svedčia o tom, že v energetike je možné a treba spájať rešpekt k prírode so zámermi na posilňovanie miestnej ekonomiky. Dobrých príkladov zatiaľ nie je veľa, ale sú a ich počet rastie. Je užitočné o nich vedieť.

Na Slovensku sa totiž prijímajú mnohé opatrenia, postupy, pravidlá, plány a stratégie a realizuje sa obrovské množstvo energetických a dopravných projektov, ktoré majú vplyv na klímu a životné prostredie. Ale aj po zbežnom laickom posúdení náhodného výberu takýchto energetických alebo dopravných projektov a postupov zistíme, že majú nielen veľa technických nedostatkov, ale že ich výsledný efekt je neraz v príkrom rozpore s princípmi inteligentnej energetiky alebo s kritériami, na základe ktorých boli financované z verejných zdrojov.

Napríklad mnohé podporené projekty, ktorých cieľom „na papieri“ sú úspory energie, v skutočnosti zvýšia jej celkovú spotrebu. Veľa projektov, ktoré majú prispievať k stabilizácii klímy, priamo alebo nepriamo urýchľujú zmenu klímy. Veľké sumy peňazí z verejných prostriedkov určené formálne na znižovanie emisií skleníkových plynov v praxi zvyšujú záťaž atmosféry týmito plynmi alebo ďalej zhoršujú podmienky na adaptáciu na zmenu podnebia.

Aby sme odlíšili dobré projekty od zlých, vypracovali sme jednoduché kritériá - nájdete ich v podrubrike Kritériá dobrej praxe. Ak viete o energetických alebo dopravných projektoch, postupoch a iniciatívach obcí a miest na Slovensku, ktoré spĺňajú všetky alebo viaceré uvedené kritériá, dajte nám vedieť. Každý tip overíme a dobré projekty zaradíme do nasledovnej mapy.


Zobraziť mapu dobrých projektov na väčšej mape


Legenda:

 

  Úspory energie (tepla, elektriny, palív)              Kombinované využívanie obnoviteľných zdrojov

biomasa  Energetické využívanie biomasy                        Termické využívanie slnečnej energie

  Fotovoltaické využívanie slnečnej energie       Tepelné čerpadlo

  Využívanie geotermálnej energie                      Využívanie vodnej energie

  Energetické využívanie vetra

 

 

 
 

energoplan3