Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Regióny

 

Napriek výnimočným prírodným a kultúrnym hodnotám a značnému potenciálu prírodných zdrojov mnohé vidiecke regióny na Slovensku ekonomicky zaostávajú. Rozumné využívanie vlastných zdrojov by mohlo pozdvihnúť ich ekonomiku, zmierniť vypuklé sociálne problémy regiónu a nasmerovať ich rozvoj udržateľným smerom.

V tejto rubrike predstavujeme regióny, ktoré prejavili záujem o koordinovaný postup pri rozvoji vlastnej energetiky podľa princípov uvedených v časti Inteligentná energetika (okresy Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava). Majú záujem zvyšovať mieru vlastnej energetickej sebestačnosti, a to bez toho, aby prekračovali limity prírodného prostredia. V súčasnosti z ich ekonomiky vďaka ich závislosti od dovozu a využívania fosílnych palív a energie neustále uniká obrovský kapitál a zároveň značne zaťažujú atmosféru skleníkovými plynmi. Svoju energetickú budúcnosť však vidia zásadne inú a v tomto smere už podnikli prvé kroky. Vo všetkých týchto regiónoch sú Priatelia Zeme-CEPA veľmi aktívni.

Nájdete tu aj informácie o regióne hornej Nitry, ktorý trpí vysokou závislosťou od nerentabilnej a ekologicky bezkonkurenčne najšpinavšej energie vyrábanej z hnedého uhlia. Tento región sa snaží z tejto závislosti vymaniť. Čelí však obrovskému tlaku biznisu, ktorý na tejto spoločensky škodlivej činnosti zarába, využívajúc silné väzby na politický systém, ktorý stále ovládajú osoby neschopné pochopiť naliehavé výzvy vedcov a čoraz rukolapnejšie varovné signály vysielané prírodou a meniacou sa klímou.

V rubrike sme zhrnuli aj závery a zistenia z nášho takpovediac domovského regiónu Poľana. Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Ani nám sa nepodarilo "doma" presadiť koordinovaný rozvoj udržateľnej energetiky, hoci sme tu pôsobili najdlhšie a tejto snahe sme venovali najväčšie úsilie aj finančné zdroje. Ale paradoxne, práve vďaka skúsenostiam prácne získaným na Poľane sa nám podarilo presvedčiť ďalšie regióny (aj oveľa väčšie), že orientácia na budovanie energetickej sebestačnosti má perspektívu a je základným predpokladom budúcej lokálnej stability aj bezpečnosti.

Informácie v tejto rubrike budeme postupne dopĺňať a rozširovať. V jednotlivých podrubrikách nájdete aj informácie o našich regionálnych koordinátoroch, aktuálnom vývoji, našich aktivitách a tiež linky na stránky našich partnerov v regiónoch, vrátane centier udržateľnej energetiky. Privítame každý váš podnet a návrh!

 

 
 

energoplan3