Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Spotreba elektriny

 

Všeobecné informácie
Potenciál úspor elektriny v budovách

 

Všeobecné informácie

Množstvo spotrebovanej elektrickej energie sa dá znižovať mnohými spôsobmi a na rôznych úrovniach. Kvôli zjednodušeniu ich rozdeľme na dve základné skupiny: technické a technologické. Ich predpokladom je priebežné sledovanie spotreby všetkých používaných elektrických zariadení a systémov a dobré energetické plánovanie.


Technické opatrenia

Sú to jednoduché, rýchle a finančne nenáročné kroky na zníženie spotreby elektriny (v obci, v dome, v organizácii a podobne). Vyžadujú si obyčajne iba zmenu správania užívateľa elektrických spotrebičov, lepšie nastavenie používaných zariadení a spotrebičov a menší zásah odborníka. Napríklad:

 • Racionalizácia verejného osvetlenia – vhodné načasovanie spínania, lepšie nasmerovanie osvetlenia len na miesta, kde je to potrebné a naopak, odstránenie oslepovania a zbytočného svetelného znečistenia, čistenie krytov svetelných zdrojov a podobne.
 • Racionalizácia vnútorného osvetlenia v budovách – vhodné načasovanie, automatické vypínanie (napr. na spoločných toaletách), využívanie svetelných zdrojov s primeranou intenzitou (orientačné svetlá na chodbách si nevyžadujú takú intenzitu svetla ako osvetlenie v čitárni alebo kancelárii), vypínanie mimo času používania (v noci, počas prázdnin), prispôsobenie vonkajšiemu svetlu (dôležité je umývanie okien, aby prepúšťali čo najviac prirodzeného svetla) a podobne.
 • Racionalizácia využívania spotrebičov – vypínanie mimo času používania vrátane vypínania z pohotovostného režimu (tzv. „stand-by“), správne umiestnenie spotrebičov (chladiace zariadenia by mali byť v najchladnejšej časti miestnosti, nie v blízkosti zdrojov tepla alebo na mieste, kde svieti slnko a naopak, variče a rýchlovarné kanvice by nemali byť položené blízko chladničiek). Niektoré spotrebiče vôbec nie sú nevyhnutné, časť z nich je dokonca z rôznych dôvodov škodlivá, ale aj tak sa často používajú (napr. automaty na kávu a sladkosti).


Technologické opatrenia

Technologické opatrenia sú náročnejšie na čas a prostriedky. Vyžadujú si neraz energetický audit, technický projekt a nákup nových zariadení/prístrojov/spotrebičov/systémov alebo výmenu starých za nové. Ich energetický efekt však môže byť významný.

Práve preto by samosprávy mali aktívne pripravovať tento druh opatrení, a to tak v prípade elektrických zariadení a systémov, ktorých nákup a obstaranie realizujú priamo alebo nepriamo (prostredníctvom škôl, sociálnych zariadení a organizácií, ktorých sú zriaďovateľmi, akcionármi a podobne). Príklady:

 • Elektrická energia by sa nemala využívať na konvenčné vykurovanie (konvektormi alebo elektrickými akumulačnými pecami). Elektrina je ušľachtilý druh energie a u nás sa vyrába najmä v problematických jadrových a uhoľných elektrárňach s relatívne malou účinnosťou. Preto je nerozumné ju ďalej energeticky degradovať na tepelnú energiu a tú potom v obrovskom množstve spotrebovať na konvenčné vykurovanie objektu. Pri výrobe elektrickej energie z fosílnych palív sa z celkového energetického potenciálu paliva zúžitkuje iba tretina. Prenosom elektrickej energie a jej opätovnou premenou na teplo dochádza k ďalším veľkým stratám. (Táto poznámka sa netýka účinných vykurovacích systémov, pri ktorých sa elektrická energia využíva na mobilizáciu ďalších - obnoviteľných - zdrojov tepla, napríklad prostredníctvom tepelných čerpadiel).
 • Pri nákupe spotrebičov (počítačov, monitorov, kancelárskeho vybavenia, chladničiek, klimatizačných jednotiek) treba nakupovať energeticky najúspornejšie výrobky triedy A alebo A+. ? Energeticky zastarané spotrebiče treba nahradiť účinnejšími.
 • Osvetľovacie systémy treba postupne vybaviť úspornými svetelnými zdrojmi (žiarivky alebo žiarovky LED). Sú síce drahšie ako klasické žiarovky, ale majú niekoľkonásobne menšiu spotrebu elektrickej energie a dlhšiu životnosť.
 • Všade tam, kde je to technicky a finančne možné, energeticky výhodné a praktické, treba nahrádzať klasické elektrické spotrebiče systémami na báze obnoviteľných zdrojov. Typický príklad je solárny systém na prípravu teplej vody.
 • Rovnaký postup treba uplatňovať aj v iných oblastiach a sektoroch, ktoré zbytočne spotrebúvajú elektrickú energiu. Napríklad používanie elektrických čerpadiel na polievanie trávnikov sa dá neraz úplne nahradiť samospádnym zavlažovaním zo zachytenej dažďovej vody. Podobne sa dajú naplánovať energeticky nenáročné lokálne koreňové čistiarne odpadových vôd namiesto klasických aktivačných ČOV s veľkou energetickou spotrebou.


Potenciál úspor elektriny v budovách

Na základe hodnôt zistených z praxe, hodnôt obvyklých, hodnôt odporúčaných spotrieb na osvetlenie podľa Vyhlášky č. 364/2012 Z.z. a skutočnosti, že subjekty sú nútené šetriť, ale zatiaľ sa nerealizovali celoplošné rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ktoré predstavujú podstatný spotrebič v celkovom vyjadrení ročnej spotreby, sme odvodili hodnoty mernej spotreby elektriny na 1 m2 podlahovej plochy budovy pre jednotlivé kategórie budov.

Tieto hodnoty reprezentujú priemery dosahované v jednotlivých kategóriách budov (2013). Boli zistené z reálneho mixu budov, medzi ktorými sú v najväčšom podiele zahrnuté budovy bez rekonštrukcie, ktorá by zásadne ovplyvnila spotrebu elektrických spotrebičov. Do tohto priemeru boli v obmedzenej miere zahrnuté aj rekonštruované budovy (najmä z pohľadu osvetlenia) na základe štatistických údajov. Predpokladáme, že tieto priemerné hodnoty sa dosahujú pri predpokladanom obvyklom prevádzkovom režime budov (ak je prevádzkový režim odlišný od predpokladaného, je potrebné hodnoty korigovať).  
 

  Kategória budovy

Predpokladaná priemerná
merná spotreba elektriny v roku 2013
[kWh/m2/rok]

Cieľová
spotreba elektriny
[kWh/m2/rok]
  

Potenciál úspor

[%]

Školy a školské budovy 15,0 12,0 20,0
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia 40,0 30,0 25,0
Rodinné domy 25,0 22,5 10,0
Byty v bytových domoch 25,0 22,5 10,0
Internáty, domovy sociálnych služieb, domov dôchodcov, penzióny a ubytovne 27,0 20,3 25,0
Administratívne budovy a budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 20,0 17,0 15,0

Iné budovy občianskej vybavenosti, športové haly a budovy určené na šport

15,0 12,8 15,0
Výrobné priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, sklady 30,0 25,5 15,0Odhad cieľovej mernej spotreby elektriny v budove vychádzal z nasledovných predpokladov:

 • Budova využíva osvetlenie zdrojmi energetickej triedy len A, A+, A++, A+++.
 • Budova je vymaľovaná prevažne bielym náterom s minimálnym pohlcovaním svetla, aby boli zdroje výkonovo najmenšie a využíva prirodzené svetlo.
 • Budova využíva ostatné elektrospotrebiče energetickej triedy len A, A+, A++, A+++ (napríklad frekvenčne riadené obehové čerpadlá vykurovacieho systému).
 • Budova má prevádzkový režim, ktorý minimalizuje nároky na elektrinu (napríklad nie sú potrebné prenosné elektrické ohrievače kvôli zle funkčnej vykurovacej sústave).
 • Budova si v prípade možností produkuje vlastnú elektrinu, pričom je vhodná kombinovaná výroba tepla a elektriny (napríklad plynová mikroturbína), využitie fotovoltického zaradenia (napríklad malého zdroja do 10 kW) prípadne iného obnoviteľného zdroja.
 • Budova, ktorá pôvodne potrebovala elektrický ohrev pitnej vody, využíva tepelné čerpadlo.
 • V budove nie sú v prevádzke neefektívne spotrebiče (napríklad elektrický bojler tam, kde je minimálna potreba teplej vody, „večne“ zapnuté PC, ktoré sa využíva iba príležitostne, obehové čerpadlo pracujúce do uzavretej armatúry a podobne).

 

 
 

energoplan3