Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Kritériá dobrej praxe

 

Ako a na základe čoho posúdiť, ktorý projekt opatrenie alebo plán je z pohľadu inteligentnej energetiky a zmeny klímy dobrý a ktorý nie? Navrhujeme päť základných rozlišovacích kritérií. Všetky sú rovnocenné a mali by sa uplatňovať súbežne.

Kritérium 1: Environmentálna udržateľnosť
Kritérium 2: Podpora lokálnej ekonomiky
Kritérium 3: Komplexnosť
Kritérium 4: Sociálne prínosy
Kritérium 5: Transparentnosť

Na Slovensku však pravdepodobne nenájdeme žiadny alebo iba málo ideálnych projektov alebo postupov, ktoré by uspokojivo spĺňali všetkých päť kritérií. Preto je dôležité všímať si aj projekty, postupy a iniciativy, ktoré sa blížia k ideálnemu "príkladu dobrej praxe".

Rôzne nezávislé iniciatívy na podporu komunitou riadenej udržateľnej a nefosílnej energetiky v rôznych krajinách sformulovali vlastné kritériá dobrej praxe. Aj keď sú ich definície rôzne, majú niekoľko spoločných menovateľov - vždy korešpondujú s princípmi, ktoré sme predstavili v rubrike Inteligentná energetika.

Napríklad konzorcium organizácií presadzujúce decentralizovanú nefosílnu energetiku v Škótsku Local Energy Scotland podporuje vládou uznané dva základné princípy dobrej praxe: (1) dobré energetické projekty musia slúžiť miestnym komunitám a (2) dobré energetické projekty musia byť priamo riadené komunitou.

 


Kritérium 1: Environmentálna udržateľnosť

Projekt by mal rešpektovať environmentálne limity miestneho prostredia a mal by byť v súlade s princípmi udržateľnosti. Mal by prispievať k obmedzovaniu negatívnych vplyvov na prostredie, ochrane hodnotných území a prírodných zdrojov a stabilizácii klímy.

Dobré príklady: Výroba tepla z miestneho odpadového dreva; malá vodná elektráreň, ktorá vznikla citlivou rekonštrukciou starého mlyna a neohrozuje život v potoku; správne navrhnuté solárne systémy na strechách domov; atď.

Zlé príklady: Veľkokapacitná spalovňa dreva (napr. mestská tepláreň), ktorá zváža surovinu z veľkých vzdialeností alebo z holorubnej ťažby; malé vodné elektrárne nerešpektujúce požiadavky ochrany prírody; veterná elektráreň v chránenom území; bioplynová stanica na báze kukurice; atď.


Kritérium 2: Podpora lokálnej ekonomiky

Dobrý projekt by mal prispievať k decentralizácii ekonomiky a mal by prispievať k rastu miery energetickej sebestačnosti bezprostredného regiónu. Výnosy z neho by mali byť príjmami miestnej komunity/obce. Cez projekt by nemali firmy „vysávať“ prírodné, finančné ani iné zdroje z komunity von. Dobrý projekt by mal podporovať lokalizáciu výroby a spotreby.

Dobré príklady: Obecná kotolňa na biomasu na báze odpadov z miestnych píl; malá vodná elektráreň pod kontrolou obce postavená z príspevkov obce, verejnej zbierky a lokálnych podnikateľov; správne nadimenzovaná bioplynová stanica vo vlastníctve miestneho družstva; atď.

Zlé príklady: Fotovoltaická elektráreň nadnárodnej spoločnosti postavená na poli; mestská tepláreň, ktorá si dlhodobými zmluvami zabezpečila dodávky dreva z katastrov vidieckych obcí, v ktorých začína byť ohrozená produkčná kapacita lesov alebo tam už je nedostatok palivového dreva; výroba drevných peliet na export, atď.


Kritérium 3: Komplexnosť

Dobrý energetický projekt musí brať do úvahy jeho dlhodobú energetickú návratnosť ako celku a celý životný cyklus používaného paliva. Nemal by byť iba parciálnym a izolovaným opatrením, ktorého cieľom je napríklad kompenzácia akútnych ekonomických problémov investora. Každému projektu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie by mali predchádzať opatrenia na maximálne možné zníženie spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Dobré príklady: Obecná kotolňa, ktorá vykuruje zateplené objekty s termostaticky vyregulovanými vykurovacími sústavami; malá vodná elektráreň, ktorá zásobuje energiou rekonštruované verejné osvetlenie; atď.

Zlé príklady: Rekonštruovaná kotolňa zásobujúca starú školu s nevyhovujúcimi tepelno-technickými vlastnosťami; predimenzované solárne zariadenia; slnečné kolektory na objektoch s nevhodnou prevádzkou (nevyťažené v lete, kedy je slnka najviac a preťažené v zime); atď.


Kritérium 4: Sociálne prínosy

Dobrý projekt by mal podporovať vyrovnávanie lokálnych sociálnych rozdielov a brať do úvahy rozdielnu východiskovú situáciu odberateľov, napríklad chudobných a sociálne znevýhodnených. Všade, kde to je možné, by mal uplatňovať svojpomoc a využívať miestne suroviny a prírodné materiály, služby a dodávky. Mal by byť replikovateľný a inšpirovať k podobným projektom v iných častiach regiónu alebo v regiónoch s podobnými podmienkami. Preto by mal byť zrozumiteľne zdokumentovaný a skúsenosti z jeho prípravy, realizácie aj prevádzky by mali byť všeobecne dostupné.

Dobré príklady: Svojpomocné zatepľovanie sociálnych bytov; výroba štiepky zamestnávajúca chudobných ľudí; miesta tepláreň zásobujúca okolité byty; svojpomocná výroba a montáž kolektorov, izolačných balíkov zo slamy, energeticky nenáročných systémov závlah a zachytávania zrážkovej vody či koreňových čistiarní odpadových vôd; podpora bezmotorovej dopravy a rozvoj infraštruktúry pre ňu; obmedzovanie pohybu áut; atď.

Zlé príklady: Budovanie nových náročných zdrojov tepla na zásobovanie nezmyselnej nadspotreby (hypermarketov, bánk, predajní luxusných tovarov); projekt využívajúci dovážané komponenty, ku ktorým existujú kvalitné domáce alternatívy, alebo výrobky z umelých materiálov namiesto produktov na báze miestnych prírodných materiálov; budovanie parkovísk na úkor zelených plôch; atď.


Kritérium 5: Transparentnosť

Dobrý projekt by mal byť transparentný od fázy príprav, cez získavanie financií na jeho realizáciu až po uvedenie do prevádzky. Mali by byť jasné všetky toky financií, spôsob nakladania s výnosmi z neho a úloha všetkých partnerov.

Dobré príklady: Projekty, do prípravy a realizácie ktorých boli vtiahnutí miestni aktéri; projekty generujúce príjmy, z ktorých sa spolufinancujú ďalšie miestne rozvojové projekty; atď.

Zlé príklady: Projekty s nejasným financovaním a organizačnou štruktúrou; projekty, ktoré vytvárajú závislosť miestnych odberateľov od komerčných dodávateľov tepla alebo elektriny; projekty, u ktorých nie sú zverejnené výnosy a ich použitie, atď.

 

 
 

energoplan3