Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Víťazi a porazení

 

Globálna energetika má svojich jasných víťazov aj porazených. Jej deštruktívne dôsledky nie sú rovnomerne rozložené na rôzne skupiny spoločnosti. Zatiaľ čo jedným komplikuje život a znemožňuje napĺňanie životných potrieb, iným prináša zisk, moc a zabezpečuje prístup k energii.

Aby sa súčasná energetika od základu zmenila, je treba dobre poznať hlavných aktérov oboch táborov.


Komu najviac nahráva súčasný energetický systém

Špinavým energetickým spoločnostiam1, ich bankám a investorom: zo škodlivej a deštruktívnej energetiky najviac profitujú vlastníci, banky, investori, akcionári a vrcholoví manažéri ropných, plynárenských, uhoľných, jadrových a ťažobných firiem, firiem zainteresovaných na stavbe veľkých priehrad, na energetickom využívaní odpadov, na výrobe priemyselných agropalív a vytváraní obrovských biomasových plantáží. Tieto skupiny tvorí zmes súkromných a štátnych nadnárodných a národných spoločností, súkromných a inštitucionálnych investorov a finančných sprostredkovateľov (bánk, súkromných investičných fondov a hedžových fondov).

Stavebným firmám, ich bankám a investorom: vlastníkom, bankám, investorom, akcionárom a vrcholovým manažérom stavebných firiem, ktoré profitujú z výstavby špinavej energetickej infraštruktúry (veľkých priehrad, ropných platforiem, plynovodov a ropovodov, spaľovní odpadov).

Energeticky náročným firmám, ich bankám a investorom: vlastníci, banky, investori, akcionári a vyšší manažéri firiem v energeticky náročných priemyselných odvetviach (za také sa dajú považovať chemický priemysel, papierne, keramický priemysel, cementárne, železiarne, oceliarne či hlinikárne) profitujú z nízkych cien energie, ktorú majú k dispozícii z deštruktívnych energetických zdrojov a z rastúcich ziskov z výrobkov, ktoré pomocou takejto energie produkujú.

Vládam a politickým elitám v krajinách bohatých na prírodné zdroje: vlády sa často delia o príjmy z lia o príjmy rodné zdrojeetviach (chemickýia biomasových plantáží: vlastníci, investorideštruktívnej výroby energie so súkromným biznisom prostredníctvom daní a dohôd o zdieľaní výroby. Takéto príjmy sú často významné zdroje korupcie, aj keď sú často oveľa menšie v porovnaní s príjmom súkromných firiem a investorov.

Západným firmám, ich bankám a investorom: napriek propagande médií, ktoré zdôrazňujú rastúcu úlohu čínskych štátnych podnikov pri získavaní kontroly nad prírodnými zdrojmi v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, sú to stále najmä západné firmy, investori a banky, ktoré globálne profitujú z energetiky. Napríklad západné ropné investície v Afrike prevyšujú čínske v pomere 10:1.

Národným a súkromným bezpečnostným zložkám: významné príjmy im zabezpečuje ich angažovanosť pri presadzovaní nových deštruktívnych energetických projektov a infraštruktúry, najmä v prípade silného miestneho odporu. Tieto organizácie potom profitujú z permanentnej ochrany bezpečnosti energetickej infraštruktúry (plynovodov, ropných platforiem, jadrových elektrární a veľkých priehrad).

Bohatým spotrebiteľom: takíto spotrebitelia na Severe aj na Juhu dokážu profitovať z plynulých dodávok energie, ktoré pokrývajú nadmernú spotrebu ich domácností, životného štýlu a rekreácie (napr. súčasný energetický systém poskytuje dobre organizovanú a energeticky mimoriadne náročnú medzinárodnú dopravu všetkým, ktorí si ju vedia zaplatiť). Do tejto skupiny budú pravdepodobne patriť aj mnohí čitatelia tejto rubriky.


Kto najviac dopláca

Ľudia globálneho Juhu: drvivá väčšina deštruktívnych a škodlivých energetických projektov a infraštruktúry sa nachádza mimo vyspelého priemyselného sveta – v krajinách bohatých na prírodné zdroje v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. V krajinách globálneho Juhu sa nachádza aj väčšina špinavých a škodlivých energetických prevádzok vďaka slabšej alebo chýbajúcej sociálnej a environmentálnej ochrane a lacnejšej práci. Aj značná väčšina ľudí bez prístupu k dostatočnému množstvu energie na pokrytie ich základných potrieb žije v krajinách globálneho Juhu.

Chudobní ľudia: sú hlavnými obeťami energetickej vylúčenosti a chudoby, pretože nie sú schopní platiť za moderné energetické služby. Takíto ľudia sú najviac ohrození zdravotnými problémami spôsobenými znečisteným ovzduším alebo vodou zo škodlivej energetickej infraštruktúry. Tá sa často nachádza práve v oblastiach s chudobnými obyvateľmi a rozvrátenými komunitami, ktoré nie sú politicky organizované, a tak ani schopné brániť rozvoju špinavej energetiky.

Pôvodné národy a vidiecke komunity: väčšina prírodných zdrojov, ktoré sú vstupmi pre špinavú a škodlivú energetiku, sa nachádzajú v odľahlých oblastiach obývaných domorodými národmi alebo vidieckymi komunitami globálneho Severu alebo Juhu. Kvôli nim tieto komunity čelia historicky dlhodobej ťažbe a presídľovaniu. Napríklad vláda Indie odhaduje, že až 40 percent ľudí vysídlených zo svojich domovov kvôli výstavbe veľkých priehrad pochádza z domorodých kmeňov. Iba výnimočne majú títo ľudia nejaký úžitok z energie vyrobenej na ich území, ktorá sa najčastejšie predá na svetových trhoch s energiou.

Radoví zamestnanci firiem špinavej energetiky: aj keď rôzne firmy, ktoré sú súčasťou špinavej energetiky, ponúkajú aj vysokokvalifikovanú a dobre platenú prácu s dôstojnými pracovnými podmienkami, veľká časť práce v rámci globálnej energetiky je platená mizerne, nie je bezpečná ani poistená a je podmienená dlhými pracovnými intervalmi, ktoré zamestnanci trávia mimo svojich rodín a komunít.

Ženy: z ľudí globálne postihnutých deštruktívnou a škodlivou energetikou sa jej dôsledky najviac týkajú žien, a to z viacerých dôvodov. V porovnaní s mužmi ich úloha v domácnosti oveľa viac závisí od spoločných zdrojov (pasienkov, lesov a vody). Práve takéto spoločné zdroje ničia deštruktívne energetické projekty a infraštruktúra. Nedostupnosť energie v rozvojových krajinách postihuje najmä ženy na vidieku, pretože ich to núti venovať veľa času a fyzického úsilia príprave zásob paliva pre ich domácnosti.

 


1 Nie všetky energetické firmy sú špinavé. Tento prívlastok používame preto, aby sme jasne odlíšili firmy, ktoré môžu byť zárodkom nového – inteligentného – energetického systému od tých, ktoré sú prirodzenou bariérou jeho rozvoja.

 

 
 

energoplan3