Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

VAMOS - KONAJME! Mládež za klimatickú spravodlivosť

 

Kontext
Základné informácie o projekte
Výstupy

Kontext


vamos2


Historickú zodpovednosť za vyčerpávanie obmedzených svetových zásob ropy, plynu a uhlia a zmenu klímy spôsobenú najmä ich masívnym spaľovaním má najmä konzumná civilizácia bohatého Severu.

Globálnou daňou za jej relatívne pohodlie, blahobyt a životnú úroveň je prehlbujúca sa energetická kríza (a ňou podmienená finančná kríza) a rastúce škody spôsobené destabilizáciou klímy. Dôsledky postihnú najmä chudobné rozvojové a zadlžené krajiny Juhu, ktoré nemajú a nebudú mať prostriedky na rýchlu a účinnú adaptáciu.


Základné informácie o projekte


Ciele

Tento projekt nadväzoval na predchádzajúce aktivity Priateľov Zeme-CEPA a ich partnerov (najmä projekt Dajme šancu Slnku). Jeho cieľom bolo posilniť medzinárodnú Klimatickú Alianciu medzi samosprávami a školami v Európe a Amazónii, podporiť osvetu a vzdelávanie zamerané na klimatickú spravodlivosť a posilniť ochranu klímy lokálnymi opatreniami zameranými na úsporu energie, rozumné využívanie obnoviteľných zdrojov energie a obmedzenie činností, ktoré klímu destabilizujú (napríklad odlesňovanie).


Čas

Apríl 2010 – marec 2013


Plánované aktivity

  1. Osveta a vzdelávanie pre školy, komunity a samosprávy
  2. Školenia školiteľov a pedagógov
  3. Vytvorenie skupiny expertov zaoberajúcich sa zmenou klímy
  4. Výmena skúseností s predstaviteľmi partnerskej strešnej organizácie komunít z brazílskeho regiónu Rio Negro
  5. Praktické kurzy pre deti a mládež
  6. Vytvorenie výstavy o klimatickej spravodlivosti
  7. Mediálna práca
  8. Publikačná a osvetová činnosť

 
Donori

Projekt financovala Európska Únia (DG Rozvojová pomoc) a Program malých grantov GEF prostredníctvom Rozvojového programu OSN.

 

2loga EU

 

 

 

Výstupy


Aktivita 1

Priatelia Zeme-CEPA zorganizovali spolu 39 prednášok o klíme pre študentov stredných a vysokých škôl predstaviteľov samospráv, aktivistov a verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo vyše 1 600 poslucháčov.


Aktivita 2

Lektori poskytli 6 prednášok o globálnych súvislostiach zmeny klímy pre 157 pedagógov rôznych stupňov, osvetárov a pracovníkov vzdelávacích inštitúcií. Otestoval sa vzdelávací kurz o udržateľnej energetike pre 17 aktivistov a samosprávy z regiónu Poľana. Kurz má 4 tematické moduly (globálne súvislosti, energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov a energetická autonómia a lokálny ekonomický rozvoj ) a kombinuje prednášky s individuálnym štúdiom prostredníctvom elektronickej vzdelávacej platformy. Prvý turnus ukončilo s certifikátom 11 absolventov.


Aktivita 3

Vznikla národná expertná skupina pre otázky klimatickej zmeny a ropného zlomu. Jej členovia pomáhajú Priateľom Zeme-CEPA pri tvorbe publikácií a pripomienkujú im pripravované zámery v uvedených témach.


Aktivita 4

V apríli 2012 navštívili Slovensko zástupcovia partnerskej strešnej organizácie komunít z brazílskeho regiónu Rio Negro. Pre predstaviteľov miestnych samospráv a pedagógov z členských škôl Klimatickej aliancie poskytli dve prezentácie v Bratislave. Brazílska delegácia potom absolvovala exkurziu do obce Čierny Balog s diskusiou s vedením obce a prehliadkou regionálneho biomasového projektu, čiernohronskej železničky, Dobročského pralesa a biofarmy Marekov Dvor.


Aktivita 5

V auguste 2011 sa vďaka spolupráci s partnerskou rakúskou Klimatickou alianciou uskutočnil solárny tábor pre 27 žiakov základných škôl zo Slovenska, počas ktorého deti absolvovali zaujímavý osvetový program s rovensíkmi z Rakúska a Maďarska a asistovali pri praktickej inštalácii strešného solárneho systému na objekte v obci Hinzenbach.


Aktivita 6

V rámci projektu bola pripravená rozsiahla výstava o klimatickej spravodlivosti (44 veľkoplošných panelov s autorskými fotografiami zo všetkých kontinentov dokumentujúcich príčiny a dôsledky klimatickej zmeny a spoločenskú a politickú zodpovednosť za ňu, so sprievodným textom v slovenčine). Počas projektu bola výstava inštalovaná na desiatich miestach vo väčších mestách, kde ju navštívilo vyše 2 600 záujemcov.


Aktivita 7

Počas projektu bolo vydaných a publikovaných 22 tlačových správ a 23 vlastných článkov súvisiacich s témou projektu. Bol rozšírený Energoportál pre samosprávy, vznikli nové sekcie, napríklad o Klimatickej aliancii.


Aktivita 8

Priatelia Zeme-CEPA vydali balíček didaktických materiálov pre učiteľov základných a stredných škôl s názvom Prečo je zmena klímy dôležitá pre učiteľov - a ešte viac pre žiakov? Táto téma bola spracovaná a vydaná aj v osobitnej brožúrke a verzii pre stredoškolákov pod názvom Moja zmena klímy. Počas projektu bola vydaná séria piatich farebných letákov o zmene klímy pre dospelú verejnosť (Príznaky, Príčiny, Prejavy, Dôsledky a Zodpovednosť). V lete 2011 sa uskutočnilo informačné turné po 10 obciach regiónu Poľana s infostánkom, osvetovými materiálmi a demonštračnými pomôckami (napr. fotovoltická zostava, solárny varič, termický kolektor atď.). Osvetový program bol predstavený aj na štyroch festivaloch a veľtrhoch.

 

 
 

energoplan3