Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Smerom k inteligentnému využívaniu energie na Poľane

 

Kontext
Základné informácie o projekte
Výstupy

 

Kontext


Strelniky Kordos


Energetické koncepcie, ktoré vypracovali Priatelia Zeme-CEPA pre všetky mikroregióny okolo Poľany, jasne ukázali obrovský potenciál úspor energie a dostupných obnoviteľných zdrojov v celom regióne. Potvrdili názor, že región Poľana sa môže a musí začať orientovať na postupné budovanie vlastnej energetickej autonómie.

Najprv sa však musí vytvoriť silná personálna základňa a udržateľná energetika sa musí stať dôležitou regionálnou prioritou. Obce musia začať v tejto oblasti spolupracovať a musia opustiť nekoncepčný prístup, ku ktorému ich núti zlý systém financovania verejných projektov. Okrem toho musia mať k dispozícii – aspoň na začiatku – podporu ďalších organizácií a v spolupráci s nimi musia položiť základy pre cieľavedomé zvyšovanie miery svojej energetickej sebestačnosti.


Základné informácie o projekte


Ciele

Tento projekt integroval a rozšíril aktivity Priateľov Zeme-CEPA zamerané na podporu udržateľnej energetiky na Poľane. Sústredil sa na dve kľúčové oblasti: vytváranie a rozširovanie kapacít verejných inštitúcií potrebných pre udržateľný rozvoj regionálnej energetiky a na zvyšovanie všeobecnej podpory verejnosti pre rast energetickej sebestačnosti regiónu.


Čas

Apríl 2010 – marec 2012


Plánované aktivity

  1. Zabezpečovanie odborných služieb a konzultácií verejným inštitúciám vrátane hodnotenia energetickej náročnosti verejných objektov
  2. Vzdelávanie pre verejný sektor (vrátane vytvorenia vzdelávacieho programu pre verejný sektor)
  3. Správa internetového portálu pre verejný sektor o inteligentnom využívaní energie
  4. Sprostredkovanie partnerov pre verejné inštitúcie v oblasti rozvoja udržateľnej energetiky
  5. Práca s médiami
  6. Publikačná činnosť
  7. Osvetová práca na lokálnej úrovni


Donori

Projekt bol financovaný Rozvojovým programom OSN (z programu malých grantov GEF) a Európskou Úniou (DG Rozvojová pomoc).

2loga EU

 

 

 

Výstupy


Aktivita 1

35 vybraných verejných objektov v regióne Poľana bolo diagnostikovaných termovíznou kamerou. 16 samosprávam, ktoré ich vlastnia, boli odovzdané termovízne správy s návrhom odporúčaní. Pre ďalších 15 verejných budov v 10 obciach a mestách zabezpečili Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci odborne spôsobilými osobami vypracovanie energetických certifikátov. Posudky a certifikáty boli samosprávam poskytnuté bezplatne, ale za zmluvný záväzok, že budú investovať do zvýšenia energetickej efektívnosti hodnotených objektov resp. do realizácie iných opatrení na zvýšenie úspor energie na miestnej úrovni.


Aktivita 2

Ukončili sa ďalšie dva turnusy vzdelávacieho kurzu o udržateľnej energetike (v Detve a na Ponickej Hute) pre predstaviteľov samospráv a aktívnych občanov, ktorí žijú v okolí Poľany. Každý turnus trval 6 týždňov a oba turnusy absolvovalo spolu 30 osôb. Kurz bol rozdelený do 4 modulov, z ktorých každý obsahoval niekoľko tém. Prvé dva moduly boli teoretické. Ponúkli základný prehľad o príčinách a dôsledkoch súčasnej energetickej krízy, vrátane problematiky klimatickej zmeny a ropného zlomu. Účastníci získali aj informácie o energetickej a klimatickej politike na rôznych úrovniach, o význame energetickej sebestačnosti regiónov a o možnostiach finacovania energetických projektov. Druhé dva moduly boli zamerané prakticky – na oblasť úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Účastníci kurzu sa učili pracovať aj s termokamerou pri diagnostike tepelno-technických vlastností budov. Na záver turnusu sa oboznámili s výrobou a vývojom solárnych systémov v spoločnosti Thermosolar Žiar nad Hronom. Vzdelávací kurz kombinoval prednášky a samoštúdium cez internet. Podmienkou získania certifikátu o absolvovaní kurzu bola účasť na prednáškach, preštudovanie odporúčanej literatúry a zvládnutie testových otázok z každej témy. Z 30 účastníkov oboch turnusov získalo certifikát 20 osôb.


Aktivita 3

Počas projektu sa priebežne dopĺňal obsah internetového portálu pre samosprávy. Vznikli v ňom nové rubriky.


Aktivity 4 – 7

Sú rovnaké ako v projekte VAMOS - KONAJME! Mládež za klimatickú spravodlivosť (ich rozpočty sa spolufinancovali).

 

 

 
 

energoplan3