Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

 

Logo FESlogo PZ CEPA horizRenner

 

 

Kontext

Slovensko nepatrí ku krajinám, ktoré sú pripravené včas a dôsledne reagovať na výzvy nezávislej vedeckej komunity na stabilizáciu globálnej klímy. Vďaka krajinám ako Slovensko svet neplní globálne stanovené klimatické ciele a smeruje k stavu, ktorý kladie vážne otázniky nad budúcnosťou modernej civilizácie. Energetickú politiku Slovenska treba preto razantne zmeniť a dostať do súladu so zisteniami vedcov a záväzkami Parížskej klimatickej dohody. Iba tak je možné znížiť globálne emisie CO2 do roku 2030 až o 45 % (oproti roku 2010) a dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Rozhodujúca bude dekáda medzi rokmi 2020 a 2030.

Ale aj akokoľvek modernizovaná štátna energetická politika, ktorá by smerovala k naplneniu týchto cieľov, bude účinná iba vtedy, ak bude mať aktívnu oporu v regiónoch a na miestnej úrovni. Na úrovni územnej samosprávy Slovenska však dnes neexistuje žiadna reálna energetická politika a samosprávne kraje, mestá a obce sa až na výnimky správajú živelne - podľa dotácií a momentálnych ekonomických podmienok. Vznik systematickej, dlhodobej, na faktoch a dátach založenej regionálnej a miestnej energetickej politiky, postavenej na využití lokálnych obnoviteľných zdrojov a rešpektujúcom prírodné limity je preto nevyhnutnosťou.


Cieľ projektu

Cieľom projektu je podporiť vo vybraných zaostávajúcich okresoch SR rozvoj personálnych a inštitucionálnych kapacít udržateľnej regionálnej energetickej politiky smerujúcej k energetickej sebestačnosti a postavenej na udržateľnom využití lokálnych prírodných zdrojov:

 1. prenosom poznatkov príkladov dobrej praxe z vybraných regiónov Slovenska, ako aj zo zahraničia – Nemecka, Rakúska, Českej republiky,
 2. formuláciou návodu vo forme praktík a odporúčaní pre zmeny na úrovni komunálnej, regionálnej aj celoštátnej energetickej politiky.

Okrem podpory kapacít pre rozvoj dlhodobo udržateľnej regionálnej energetickej politiky vo vybraných okresoch je cieľom projektu, prispieť na báze získaných poznatkov k rozšíreniu konceptu udržateľnej lokálnej energetiky prostredníctvom štruktúr ZMOSu a rovnako jeho ukotveniu vo vládnych politikách v oblasti energetiky a environmentálnej udržateľnosti.


Cieľová skupina

Základom pre výber účastníkov série podujatí projektu budú 3 najmenej rozvinuté okresy (NRO) – Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava, v ktorých súčasťou vládou schválených akčných plánov rozvoja je aj vznik tzv. centier udržateľnej energetiky. Projekt teda nebude začínať na zelenej lúke, ale nadviaže na existujúce iniciatívy.

Vzhľadom na to, že pripravovaný návrh stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 obsahuje aj prioritu vybudovať na regionálnej úrovni koordinačné kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky, je podpora rozvoja personálnych a odborných kapacít, know-how a postupov práve v týchto okresoch dobrým základom.

Účastníci projektu:

 • 4 zástupcovia samospráv z každého z 3 NRO
 • 2 zástupcovia ZMOSu
 • 1 zástupca SIEA
 • 2 odborní garanti projektu
 • 1 zástupca ZMOS hornej Nitry ako transformujúceho sa uholného regiónu so záujmom o rozvoj sebestačnej nefosílnej energetiky
 • zástupca FES SK


Realizácia

Rok 2019


Plánované výstupy

 • 3 diskusné podujatia, vrátane exkurzií v SR a Rakúsku na miesta dobrej praxe
 • Návštevy regiónov
 • Manuál na tvorbu regionálnych kapacít pre koordináciu udržateľnej energetiky pre samosprávy a regióny: tlačená verzia, online prezentácia na portáloch CUE
 • Rozšírenie platformy na podporu vzniku regionálnej politiky rozvoja udržateľnej energetiky v SR (účastníkmi projektu)


Partneri projektu

 

 
 

energoplan3