Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Zamagurie: zhrnutie

Nízkouhlíková stratégia preukázala vysokú energetickú náročnosť budov v Zamagurí, emisne nevhodnú štruktúru regionálnej dopravy, rezervy v sústavách verejného osvetlenia, vysokú závislosť od dovozu palív a energie a minimálnu mieru využívania obnoviteľných energetických zdrojov.

 • Komplexnou obnovou budov je možné ušetriť až 70,3 % celkovej energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využili aj obnoviteľné zdroje, úspora by boli ešte vyššia a prevádzka budov by bola aspoň 3-krát lacnejšia ako dnes.
 • 73,8 % celkovej potreby energie v budovách tvoria rodinné domy (6,9 % administratívne budovy, 3,8 % školské budovy, 1,6 % zdravotnícke zariadenia a 13,9 % bytovky). Aj preto pri snahe znížiť energetickú náročnosť budov bude treba v budúcnosti klásť veľký dôraz práve na obnovu rodinných domov.
 • Situácia v doprave v Zamagurí pripomína začarovaný kruh: zanedbávaná a užívateľsky neatraktívna verejná doprava núti značnú časť ľudí používať autá. Tým rastie tlak na investície do výstavby a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry na úkor verejnej dopravy, čo súčasne znižuje rentabilitu verejnej dopravy. Za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Zamagurí o 81 % (zo 762 na 1 378). Razantné znižovanie emisií si však vyžaduje presný opak – trvalý pokles intenzity osobnej automobilovej dopravy a rast využívania verejnej dopravy.
 • 13 % užívateľov osobných áut vyjadrilo ochotu prejsť z individuálnej na verejnú dopravu. Ak by k tomu došlo, a navyše štvrtina domácností by začala zdieľať autá a všetky zvyšné autá s benzínovými a naftovými motormi by sa nahradili elektromobilmi, ušetrilo by sa v Zamagurí až 84 % z celkovej spotreby energie v individuálnej doprave (t. j. vyše 397 tisíc litrov benzínu a 457 tisíc litrov nafty každý rok, pričom by vznikla nová spotreba asi 1,6 tisíc MWh elektriny ročne).
 • Potenciál úspor má aj verejná doprava. Ak by vodiči jazdili úsporne a všetky súčasné dieselové autobusy by sa vymenili za elektrobusy s úspornými technológiami, ušetrilo by sa vyše 66 % z celkovej spotreby energie (vyše 221 tisíc litrov nafty, pričom by vznikla nová spotreba asi 887 MWh elektriny ročne).
 • Ak by sa v sústavách verejného osvetlenia v Zamagurí vymenili existujúce svetelné zdroje s vysokou energetickou spotrebou za zdroje LED (pri zachovaní ich počtu a regulácie) ušetrilo by sa ročne 54,35 MWh (52 %) súčasnej vypočítanej potreby elektriny. Pri uplatnení regulácie výkonu všetkých sústav by sa úspora zvýšila na 61,36 MWh/rok (34 %).
 • Celkový udržateľný energetický potenciál slnka, nízkopotenciálového tepla prostredia a biomasy v Zamagurí sa pohybuje na úrovni 35,6 – 40,9 tisíc MWh ročne. To značne prevyšuje celkovú ročnú optimalizovanú energetickú potrebu budov (26 841 MWh, scenár 1) a verejného osvetlenia v celom regióne (120 MWh).
 • Najväčší využiteľný energetický potenciál z obnoviteľných zdrojov v Zamagurí má solárna energia. Strešnými termickými systémami by sa dala pripraviť polovica teplej vody potrebnej v budovách a zvyšné časti vhodne orientovaných striech by sa mohli využiť na ročnú produkciu vyše 6,5 tisíc MWh elektriny pomocou fotovoltických systémov. Perspektívne je treba počítať aj s ďalšími plochami na výstavbu fotovoltických elektrární (nevyužívané areály, zanedbané alebo znehodnotené pozemky, prestrešenia parkovísk, autobusových staníc a zastávok a podobne). Aby príjem z nich neodtekal z regiónov preč, je dôležité, aby takéto projekty začali pripravovať samosprávy a miestne komunity.
 • V 75 % komplexne obnovených budov je možné využiť na ich vykurovanie a prípravu teplej vody tepelné čerpadlá. Ich energetická potreba v bezuhlíkovom scenári predstavuje približne 5,2 – 7 tisíc MWh ročne.
 • Využívanie biomasy na energetické účely je problematické z hľadiska ochrany životného prostredia. Celkový udržateľný energetický potenciál dendromasy z lesov predstavuje iba 617 – 1 053 MWh/rok a s využitím bielych plôch sa z environmentálnych dôvodov vôbec neuvažuje. Udržateľný energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy (sena) v Zamagurí však predstavuje až 15 231 MWh/rok.
 • Región Zamaguria nie je vzhľadom na chránené územia vhodný pre budúce využívanie veternej energie.
 • Ročne z územia Zamaguria cez sledované sektory odteká spolu asi 5 mil. EUR, t.j. asi 850 EUR na každého obyvateľa (z toho budovy 77 %, doprava 22 % a verejné osvetlenie 1 %).


Stručne o Zamagurí
Ročný únik peňazí zo Zamaguria cez energetiku
Možnosti dosiahnutia energetickej sebestačnosti 


Zhrnutie analytickej časti:

Budovy
Doprava
Verejné osvetlenie
Potenciál obnoviteľných zdrojov
Emisie


Zhrnutie strategickej časti:

Celková stratégia
Budovanie kapacít
Projektové zámery