Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Región Poľana

 

Poľana
O regióne
Regionálna skupina na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE)
Energetická situácia
Infraštruktúra
Podporné aktivity

 

Poľana

Napriek výnimočným prírodným a kultúrnym hodnotám a značnému potenciálu prírodných zdrojov patrí región Poľana k ekonomicky zaostávajúcim oblastiam Slovenska. Rozumné využívanie vlastných zdrojov by mohlo pozdvihnúť jeho ekonomiku, zmierniť vypuklé sociálne problémy regiónu a nasmerovať rozvoj regiónu udržateľným smerom.

Podľa analýz Priateľov Zeme-CEPA (2014) z regiónu okolo Poľany uniká iba cez dovoz fosílnych palív a elektriny na vykurovanie, prípravu teplej vody, prevádzku spotrebičov a verejné osvetlenie každý rok viac ako 37 mil. Eur. To predstavuje 544 až 875 Eur na každého obyvateľa. Pritom viac ako polovica tejto energie sa dá ušetriť a zredukovanú potrebu je možné úplne pokryť citlivým využívaním miestnych obnoviteľných zdrojov energie – najmä z biomasy, slnka a nízkopotenciálového tepla.

Keby to región dokázal, vytvoril by veľkú finančnú rezervu pre vlastný rozvoj, zvýšil by vlastnú energetickú bezpečnosť a významne by prispel aj k stabilizácii prostredia a klímy.

 

12 HrinovskeLazy
Foto: Štefan Kordoš

Región Poľana bol pre združenie Priatelia Zeme-CEPA v rokoch 2000 až 2014 cieľovým územím, do ktorého v tomto období investovali väčšinu svojich kapacít. Pre nedostatočnú odozvu v regióne však postupne presmerovali svoje kapacity do iných regiónov. 

 

O regióne

Región Poľana tvoria štyri susediace mikroregióny, ktoré obkolesujú Chránenú krajinnú oblasť Poľana:

Mikroregión Severné Podpoľanie
Mikroregión RENTAR
Čiernohronský mikroregión
Mikroregión Podpoľanie

Takto vymedzený región má rozlohu 1 132 km2, združuje 42 vidieckych samospráv a žije v ňom vyše 61 tisíc obyvateľov.

Fyzická mapa regiónu Poľana


Mikroregión Severné Podpoľanie 

mapa severpodpol

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Čerín-Čačín BB 1 153 450 410
Dolná Mičiná BB 946 378 390
Dúbravica BB 851 388 430
Horná Mičiná BB 1 569 567 440
Hrochoť BB 3 474 1 494 640
Lukavica ZV 516 163 340
Môlča BB 472 347 430
Oravce BB 851 185 430
Poniky BB 5 904 1 573 510
Sebedín-Bečov BB 963 369 370

 

Mikroregión RENTAR 

mapa rentar

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Brusno BB 4 351 2 137 410
Hiadeľ BB 1 656 514 490
Lučatín BB 1 088 651 390
Ľubietová BB 6 104 1 160 490
Medzibrod BB 1 708 1 341 400
Moštenica ZV 1 342 217 480
Pohronský Bukovec BB 1 447 105 530
Povrazník BB 335 137 650
Strelníky BB 1 747 783 670

 

Čiernohronský mikroregión

mapa ciernyhron

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Čierny Balog BR 14 710 5 206 550
Drábsko BR 477 205 960
Hronec BR 3 515 1 200 500
Lom nad Rimavicou BR 1 740 277 1 020
Osrblie BR 2 402 391 580
Sihla BR 2 683 201 890
Valaská BR 6 331 3 828 470

 

Mikroregión Podpoľanie 

mapa podpolanie

OBEC Okres Rozloha Počet obyvateľov Nadmorská výška
- ha - m n.m.
Detva DT 6 807 15 024 400
Detvianska Huta DT 1 430 704 820
Dúbravy DT 1 954 934 440
Horný Tisovník DT 3 215 207 450
Hriňová DT 12 645 7 696 500
Klokoč DT 984 502 550
Korytárky DT 904 964 440
Kriváň DT 911 1 697 410
Látky DT 4 572 568 830
Lukavica ZV 516 153 340
Očová ZV 8 830 2 603 400
Podkriváň DT 443 582 450
Slatinské Lazy DT 2 588 490 550
Stará Huta DT 721 328 730
Stožok DT 2 457 1 001 490
Vígľaš DT 895 1 663 380
Vígľašská Huta - Kalinka DT 3 204 362 580
Zvolenská Slatina ZV 1 619 2 851 328

 

 

Regionálna skupina na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE)

24. januára 2013 sa v sídle Priateľov Zeme–CEPA stretli absolventi energetického vzdelávania, ktorí žijú alebo pôsobia v regióne Poľana a založili Regionálnu skupinu na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE). Jej poslaním je šíriť informácie a popularizovať inteligentnú energetiku na Poľane, podporovať spoluprácu samospráv na zvyšovaní vlastnej energetickej autonómie, posilňovať ich kapacity na koordináciu a rozvoj tohto typu energetiky a poskytovať samosprávam podnety a odporúčania.


alt    respine 009


Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štatút RESPINE
Členovia RESPINE (máj 2014)

 

Energetická situácia

Potreba/spotreba energie
Potenciál úspor energie
Potenciál obnoviteľných zdrojov energie
Únik peňazí z regiónu cez energetiku
Energetické koncepcie mikroregiónov


Výsledky prezentované v tejto časti sú výsledkom analýz energetických údajov zozbieraných v roku 2014. Informačnú základňu tvorili databázy rôznych verejných inštitúcií (napríklad Štatistického úradu SR zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) a spracované údaje z rozsiahleho terénneho prieskumu Priateľov Zeme-CEPA.

V každej kapitole uvádzame súhrnné výsledky pre každý zo štyroch mikroregiónov.

 

Potreba/spotreba energie

V rámci potreby/spotreby tepla a elektriny sú do výpočtov zahrnuté všetky rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, školy a školské budovy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a časť obchodov vo všetkých 4 mikroregiónoch. Ostatné budovy (športové objekty, kultúrne domy, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky a objekty, ku ktorým sa nepodarilo zhromaždiť všetky potrebné údaje) nie sú zahrnuté do výpočtov. 


Mikroregión Severné Podpoľanie

                                                                                                                                 Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013) 

     

 

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)Mikroregión RENTAR     

                                                                                                                                    Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

       

 

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)

 

Čiernohronský mikroregión

                                                                                                                               Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

     

 

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)Mikroregión Podpoľanie

                                                                                                                                         Podiel zdrojov na hrubej spotrebe energie (2013)

     

 

Štruktúra palivovo-energetických zdrojov (2013)


 

Potenciál úspor energie

Do výpočtu sú zahrnuté všetky budovy, ktoré sa úplne alebo čiastočne vykurujú alebo v ktorých sa používajú elektrické spotrebiče. Výpočet nezahŕňa potenciál úspor tepla v technologických procesoch, priemysle a v poľnohospodárskych prevádzkach. 


Mikroregión Severné Podpoľanie                                                              

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)


Mikroregión RENTAR                                                                                         

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)


Čiernohronský mikroregión                                                                    

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)

 

Mikroregión Podpoľanie                                                                                  

Prehľad celkového potenciálu úspor energie (2013)                                      Porovnanie hrubej spotreby energie pred a po realizácii úspor (2013)


 


 

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie

Výpočet zahŕňa určitý realistický variant technicky využiteľného potenciálu (teda nie iba momentálne ekonomicky využiteľného potenciálu daného najmä finančnými možnosťami obcí, domácností a ďalších sektorov a momentálne platnou legislatívou) a sústreďuje sa na biomasu, solárnu energiu a nízkopotenciálové teplo. Nezahŕňa výpočet potenciálu vodnej, veternej ani geotermálnej energie: obstaranie nových hydrologických, meteorologických a geologických údajov by bolo finančne nákladné a vzhľadom na ich relatívne stabilný charakter boli do kalkulácie prevzaté výsledky výpočtov z roku 2010. 


Mikroregión Severné Podpoľanie                                                                         

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

 

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)


Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Mikroregión RENTAR                                                                                

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

 

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)


Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Čiernohronský mikroregión
                                                                           

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

 

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)


Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje prebytok potenciálu obnoviteľných zdrojov oproti potrebe tepla aj elektriny. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať energeticky sebestačný.


Mikroregión Podpoľanie

Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v mikroregióne (2013)

 

Porovnanie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovanej spotreby energie v mikroregióne (2013)


Ľavý stĺpec v grafe znázorňuje štruktúru palivovo-energetických zdrojov v mikroregióne v roku 2013. Ďalší stĺpec znázorňuje túto štruktúru po využití potenciálu úspor tepla aj elektriny. Ďalšie dva stĺpce vpravo ukazujú energetický potenciál lokálnych obnoviteľných zdrojov v mikroregióne (zahŕňajú teplo aj elektrinu). Potenciál geotermálnej energie (stĺpec vpravo) sme oddelili osobitne, pretože bol stanovený iba predbežným odhadom a tento odhad navrhujeme ešte podrobnejšie preveriť. Analýza ukazuje, že po realizácii úspor by obnoviteľné zdroje (bez geotermálnej energie) mohli pokrývať takmer celú optimalizovanú potrebu tepla aj elektriny v tomto mikroregióne. Vyplýva z toho, že mikroregión by sa v budúcnosti mohol stať takmer energeticky sebestačný.

 

 

Únik peňazí z regiónu cez energetiku 

Táto časť ukazuje cenu dovážaných primárnych zdrojov energie na vykurovanie budov, prípravu teplej vody, prevádzku elektrických spotrebičov a verejné osvetlenie do mikroregiónov okolo Poľany za jeden rok. Toto číslo zároveň vyjadruje ročný únik peňazí z nich.


Mikroregión Severné Podpoľanie

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 

 

Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne Severné Podpoľanie sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu Severné Podpoľanie takto každý rok uniká 3,8 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (5 914) táto suma predstavuje priemerne 643 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, tieto výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Mikroregión RENTAR

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 

Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne RENTAR sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu RENTAR takto každý rok uniká vyše 6 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (7 045) táto suma predstavuje priemerne 875 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Čiernohronský mikroregión
                                                                           

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 

Značná časť hrubej spotreby energie v Čiernohronskom mikroregióne sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z Čiernohronského mikroregiónu takto každý rok uniká vyše 6 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (11 308) táto suma predstavuje priemerne 544 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.


Mikroregión PODPOĽANIE                                                                          

Ročné náklady za dovážané palivá a energiu spotrebované v mikroregióne (2013)

 


Značná časť hrubej spotreby energie v mikroregióne Podpoľanie sa kryje dovozom palív a energie. Všetky výdavky za plyn, elektrinu a pevné fosílne palivá opúšťajú región. Z mikroregiónu Podpoľanie takto každý rok uniká vyše 21 mil. EUR. Pri počte obyvateľov tohto mikroregiónu (38 329) táto suma predstavuje priemerne 548 EUR na obyvateľa za rok. Ak by mikroregión využil svoj potenciál úspor a dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov, výdavky za palivá a energiu by ostali v regióne a mohli by financovať jeho rozvoj.

 

Energetické koncepcie mikroregiónov

Priatelia Zeme-CEPA vypracovali v roku 2014 pre samosprávy všetkých štyroch mikroregiónov energetické koncepcie (bez akčných plánov). Koncepcie naznačujú, že región Poľana má dobré predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky.

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión Severné Podpoľanie (2014)

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión RENTAR (2014)

pdf Energetická koncepcia pre Čiernohronský mikroregión (2014)

pdf Energetická koncepcia pre mikroregión Podpoľanie (2014)

 

Infraštruktúra

Zásobovanie zemným plynom
Zásobovanie elektrickou energiou
Distribúcia tepla
Zdroje palivového dreva
Zásobovanie pevnými fosílnymi palivami
Verejné osvetlenie

Zvyšok tejto rubriky pripravujeme.


Zásobovanie zemným plynom

Severnú časť regiónu Poľana zásobuje zemným plynom vysokotlakový Pohronský plynovod DN 300 PN 25 na trase Brezno – Banská Bystrica – Žiar nad Hronom. Plyn sa do obcí distribuuje strednotlakovými prípojkami, ktoré vychádzajú z regulačných staníc VTL/STL.

Na území mikroregiónu RENTAR sú plynofikované obce Brusno, Lučatín a Medzibrod.

V Čiernohronskom mikroregióne sú plynofikované dve obce - Valaská a Hronec. Na plyn je v nich napojených približne polovica domácností. Katastrálnym územím obce Čierny Balog prechádza aj VTL napájací plynovod sever – juh DN 500 PN 6,4 MPa na trase Rimavská Sobota – Liptovský Hrádok. Oba tieto plynovody spája prepojovací plynovod DN 500 PN 4,0/2,5 MPa Michalová – Valaská. Do obce Hronec je vedená VTL prípojka DN 100, zakončená regulačnou stanicou RS 2500 VTL/STL, ktorá zásobuje prevádzku zlievarní.

Obce v mikroregióne Severné Podpoľanie nie sú plynofikované vôbec.

Obce a mestá na juh od Poľany (Detva, Hriňová, Očová, Zvolenská Slatina, Korytárky, Kriváň, Stožok a Vígľaš) zásobuje zemným plynom vysokotlaková vetva na trase Zvolen – Detva – Kriváň - Lučenec. V mikroregióne Podpoľanie je plynofikovaných asi 70 % domácností. Plynofikované nie sú vzdialenejšie obce a roztrúsené laznícke obydlia, v ktorých sa na vykurovanie používa najmä pevné palivo alebo elektrická energia.

Mapa: Infraštruktúra - plynovody


Zásobovanie elektrickou energiou

S výnimkou piatich malých vodných elektrární v južnej časti regiónu Poľana, ktoré dodávajú elektrinu do distribučnej sústavy, sa na území regiónu elektrická energia nevyrába. Celú spotreba elektriny vo všetkých štyroch mikroregiónoch je preto potrebné dovážať.

V Čiernohronskom mikroregióne sú obce zásobované elektrickou energiou z transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané vonkajšími vzdušnými 22 kV prípojkami na 22 kV vedenia, ktoré vyúsťujú z transformačných staníc 110/22 kV. Obce Valaská, Hronec, Osrblie a Čierny Balog sú napájané distribučnými vedeniami 110 kV z transformátorovne 110 kV v Medzibrode a vyúsťujú na transformačné stanice 110/22 kV v Brezne a Podbrezovej. Obce Drábsko, Lom nad Rimavicou a Sihla sú napájané vedením 22 kV z  rozvodne 22 kV v Hriňovej, ktorá je napájaná z transformačnej stanice 110/22 kV v Lieskovci. Z nadradených prenosových vedení územím mikroregiónu prechádzajú vedenia VVN iba cez severnú časť katastra obce Valaská.

Zásobovanie elektrickou energiou v obciach bolo na základe údajov z roku 2010 dostatočné s výnimkou obcí Drábsko a Lom nad Rimavicou, kde sa kvôli zvýšeniu výkonu navrhovalo pridať po jednej transformačnej stanici.

Obce v mikroregióne RENTAR sú napájané distribučnými vedeniami 110 kV z transformátorovne 110 kV v Medzibrode, pripojené na zdroj elektrickej energie prostredníctvom distribučných transformovní 22/04 kV, napájaných z vonkajších vedení 22 kV kábelovými, resp. vonkajšími prípojkami prostredníctvom transformovní 110/22 kV a nadradenej siete 110 kV.

Zásobovanie elektrickou energiou v obciach bolo podľa údajov z roku 2010 dostatočné.

Obce v mikroreegióne Severné Podpoľanie sú elektrickou energiou zásobované z transformačných staníc 22/0,4 kV, ktoré sú napájané vonkajšími 22 kV prípojkami na 22 kV vedenia z transformačných staníc 110/22 kV a nadradenej siete 110 kV. Všetky obce realizovali pred rokom 2010 projekty na posilnenie rozvodov elektrickej energie.

Distribučný odber v mikroregióne Podpoľanie zabezpečuje prenos elektrickej energie po nadradenom prenosovom systéme (ZVN 400 kV a VVN 220 kV) a distribučnom rozvodnom systéme (110/22 kV) prostredníctvom energetických uzlov 400/220/110 kV cez rozvodne a transformovne.

Mapa: Infraštruktúra - elektrická energia

 

Podporné aktivity

Energetické vzdelávanie
Poradenstvo
Termovízia
Adaptačná stratégia pre lesné ekosystémy na zmeny klímy
Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie
Osvetové akcie

 

Energetické vzdelávanie


Kurz o inteligentnej energetike

Tieto kurzy sme organizovali v rokoch 2011 až 2013. Boli určené zástupcom samospráv, občianskych organizácií, aktívnych občanov aj študentov, ktorí žijú v regióne Poľana. Kurzy trvali približne 5 týždňov, počas ktorých boli prednášky (jedenkrát v týždni), exkurzie na miesta dobrej praxe, individuálne štúdium a komunikáciu prostredníctvom internetu. Kurzy boli rozdelené do 4 tematických blokov:

 • Globálne súvislosti (zmena klímy, ropný zlom a politika na ochranu klímy)
 • Úspory a efektívnosť (energia a budovy, energetické hodnotenie budov, termovízna diagnostika)
 • Význam energetickej sebestačnosti (kolobeh peňazí v regióne, lokálne energetické plánovanie, možnosti energetickej autonómie regiónu Poľana, finacovanie projektov)
 • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a geotermálnej energie a biomasy na miestnej úrovni)


Školenie učiteľov "Čo by sa malo v školách učiť v kontexte ropného zlomu a klimatickej zmeny"

Tieto školenia v rozsahu 4 hodín pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti environmentálnej výchovy v mimovládnych organizáciách sme organizovali od roku 2010. Poskytovali učiteľom informácie o tom, prečo je dôležité integrovať tému klimatickej zmeny do praktického vyučovania a najmä poskytne konkrétne podnety, ako sa to dá urobiť. Školenia sa zamerali na tieto témy:

 • povaha zmeny klímy ako kľúčového globálneho problému 21. storočia
 • poslanie učiteľa v kontexte meniacej sa klímy
 • potreba vzdelávania ako bezprostrednej prípravy mladých ľudí na život a na nové problémy vyplývajúce z postupujúcej zmeny klímy, ktoré budú mať zásadne inú povahu ako problémy, na ktoré je dnešná populácia zvyknutá
 • konkrétne tipy a praktické podnety pre učiteľov a školy

Balík didaktických materiálov k školeniu na stiahnutie:

Učebný list 1: Normálne je neplytvať (251 kB)

Učebný list 2: Autom alebo peši (268 kB)

Učebný list 3: Svieťme s rozumom (267 kB)

Učebný list 4: Nie je dovolenka ako dovolenka (254 kB)

Učebný list 5: Kompostovanie (290 kB)

Učebný list 6: Varíme so slnkom (347 kB)

Učebný list 7: Zadržiavanie vody v záhrade (343 kB)

Učebný list 8: Prírodná dezinfekcia (256 kB)

Učebný list 9: Vertikalne zazelenovanie (266 kB)


Prednášky, prezentácie a diskusné podujatia

 • Správne kúriť drevom je kumšt!
 • Energetická autonómia regiónu: ilúzia alebo šanca?
 • Aká energetika je inteligentná?
 • Energeticky pasívne domy
 • Obnoviteľné zdroje energie v konzumnej spoločnosti
 • Udržateľný rast: koreň problémov
 • Môže globalizovaná ekonomika neskrachovať?


Poradenstvo

Túto službu pre domácnosti a samosprávy sme testovali v rokoch 2011 - 2014. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov je táto služba v súčasnosti obmedzená.

Jej cieľom bolo znížiť spotrebu tepla a elektriny v rodinných domoch, bytoch a verejných budovách v regióne Poľana. Poradenstvo sa zameriavalo na:

 • identifikáciu problémových miest z energetického pohľadu
 • návrh odporúčaní na zlepšenie tepelno-technických vlastností domov/bytov s dôrazom na zabezpečenie zdravého bývania
 • rôzne možnosti zateplenia objektov (posúdenie potreby tepla na vykurovanie pri rôznych variantoch, návrh hrúbky a kvality izolačných materiálov, informácie o ich výhodách a nevýhodách)
 • koncepčné návrhy vykurovania vrátane zariadení na využívanie rôznych obnoviteľných zdrojov energie a ich rôznych kombinácií (najmä slnka a biomasy, ale aj tepelných čerpadiel)
 • odporúčania úsporných prevádzkových opatrení a dispozičných riešení
 • rámcové posúdenie stavebných projektov a návrhov rekonštrukcií

Súčasťou poradenstva bolo:

 • preštudovanie poskytnutých podkladov
 • obhliadka objektu a konzultácia s poradcom
 • správa v elektronickej podobe s odporúčaniami (za poplatok 15 eur/objekt podľa náročnosti požiadavky a ekonomickej situácie klienta)

Čo nebolo súčasťou poradenstva:

 • projekt ani detailný technický návrh
 • expertný posudok
 • energetické hodnotenie, audit alebo energetická certifikácia budovy


Termovízia

Cieľom tejto služby bolo znížiť spotrebu tepla a elektriny v rodinných domoch, bytoch a verejných budovách v regióne Poľana. Práve tadiaľ uniká z regiónu najviac energie.

Termovízna kamera sa uplatňuje najmä v stavebníctve. Ak poznáme vnútornú aj vonkajšiu teplotu vzduchu (môžeme ju odmerať teplomerom) a ak zistíme povrchovú teplotu stien (termovíznou kamerou), dozvieme sa veľa o tepelno-technických vlastnostiach domu. Termovíznou kamerou sa dajú zistiť a ohraničiť tepelné mosty (t.j. miesta s oslabenou tepelnou izoláciou v obvodových konštrukciách), poruchy a netesnosti v tepelných izoláciách alebo hľadať rizikové miesta v múroch (napr. miesta ohrozené plesňami a miesta so zvýšenou povrchovou vlhkosťou). Termovízia umožňuje kontrolovať aj kvalitu stavebných prác pred a po zákroku.

Podmienky správneho merania: Aspoň 24 hodín pred meraním by mal byť rozdiel teplôt v exteriéri a interiéri min. 20 °C. Ideálne je teda merať v zime vopred dobre vykúrený objekt. Počas merania nesmie pršať, snežiť ani fúkať silný vietor. Optimálne je merať za bezvetria pred alebo po zotmení. Treba odstrániť rušivé vplyvy okolia (odraz sálania napríklad z vykurovacích alebo nadmieru nahriatych telies, zo slnka alebo z jasnej oblohy, znečistenie alebo prekrytie meraného povrchu iným materiálom alebo snehom a podobne). 

Túto službu v súčasnosti už neposkytujeme.


Adaptačná stratégia pre lesné ekosystémy na zmeny klímy

Dokument obsahuje návrh opatrení pre hospodárenie v lesoch v katastrálnom území Poniky na zvýšenie adaptácie lesných ekosystémov na prognózované zmeny klimatických podmienok do konca 21. storočia. Adaptačné opatrenia sú zamerané na minimalizáciu rizík vyplývajúcich zo zmien klimatických podmienok do konca 21. storočia tak, aby boli čo najmenej ohrozené základné funkcie lesov v záujmovom území. Dokument neobsahuje opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

Dokument zostavil Ing. Peter Baláž.

Adaptačná stratégia_Poniky (celý dokument; 1,39 MB)

Adaptačná stratégia_Poniky (abstrakt; 51 kB)

Adaptačná stratégia_Poniky (metodika; 42 kB)

 Az erdei növényzet adaptációjaa klímaváltozáshoz Poniky kataszteri területén Stratégia a 21. század végéig (absztrakt; 89 kB)

 Strategia adaptacji roślinności leśnej w obszarze administracyjnym Poniky do zmiany klimatu do końca XXI wieku (abstrakt; 98 kB)


Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie bola vypracovaná ako súčasť širšej palety aktivít zameraných na prípravu (a testovanie) podmienok energetickej sebestačnosti vidieckeho horského regiónu Poľana a na návrh perspektívneho modelu využívania lokálnej biomasy na výrobu energie na krytie potrieb regiónu, ktorý je v súlade s cieľmi ochrany prírody a krajiny. Jej účelom analýzy bolo komplexné zmapovanie potenciálu biomasy v tomto území a návrh regulatívov pre využívanie biomasy na energetické účely pri rešpektovaní prírodných limitov územia.

Autorský kolektív: Ing. Pavol Polák, Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., Mgr. Ján Černecký, Mgr. Ľudmila Černecká a Dušan Kerestúr.

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie (celý dokument; 4,48 MB)

Analýza potenciálu biomasy v k.ú. Poniky na udržateľné energetické využívanie (abstrakt; 43 kB)

A biomassza fenntartható energetikai felhasználásának potenciálja Poniky kataszteri területén Analízis (absztrakt; 87 kB)

  Analiza potencjału biomasy w obszarze administracyjnym Poniky jako zrównoważonego źródła energii (abstrakt; 97 kB)


Osvetové akcie

Ďalšou podpornou osvetovou aktivitou, ktorú sme pre regióny pripravili, boli zaujímavé výstavy pre širokú cieľovú skupinu. V regióne Poľana sme ich využívali do roku 2014. V súčasnosti sú stále k dispozícii na požiadanie.
 

Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť

Medzinárodná výstava autorských fotografií z celého sveta o zmene klímy, o jej dôsledkoch na prírodu a spoločnosť a zodpovednosti za dnešný stav pozostáva zo 44 farebných snímok z 28 krajín 6 kontinentov so sprievodným textom. Tematicky je rozdelená do troch častí. Prvá časť dokumentuje prejavy zmeny klímy v rôznych častiach sveta. Druhá časť sa sústreďuje na kontrasty v životnom štýle a spotrebe v tzv. vyspelých a rozvojových krajinách a im nepriamo úmerné sociálne a environmentálne dôsledky. Tretia časť kladie otázky o medzinárodnej zodpovednosti za zmenu klímy a naznačuje niektoré riešenia.

Výstava je k dispozícii v dvoch verziách: veľká (rozmer panelov 800 x 700 mm) a malá (rozmer panelov 330 x 378 mm). Panely majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom, sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Na inštaláciu veľkej výstavy môžeme požičať aj samostatné drevené stojany, (prípadne na zadnej strane je pripevnená úchytka, za ktorú sa dá panel zavesiť na stenu alebo prichytiť na špagát). K výstave poskytujeme sériu informačných letákov o klimatickej zmene a niektoré ďalšie osvetové materiály. 

Inštalačný manuál k výstave (341 kB)

Výstava (2,4 MB)


Osvetové panely o pasívnych domoch

Spolu 8 panelov, ktorých obsah pripravil Inštitút pre energeticky pasívne domy. Predstavujú opis princípov, výhod a konkrétne príklady pasívnych domov v atraktívno a prehľadnom grafickom návrhu. Panely majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom, sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Veľkosť jedného panelu je 1050 x 610 mm (na zadnej strane je pripevnená úchytka, za ktorú sa dá panel zavesiť na stenu alebo prichytiť na špagát).

Panely (4,9 MB)


Naša zodpovednosť za prírodné zdroje vo svete

Medzinárodná výstava predstavuje dôsledky konzumných životných štýlov Európanov na ľudí a prírodu v krajinách, odkiaľ pochádzajú „ich“ zdroje. Výstava sa zameriava iba na vybrané suroviny – koltan, zlato a ropu – vďaka ktorým Európania môžu komunikovať a ktoré im zabezpečujú dosť energie. Odhaľuje dôsledky ťažby týchto nerastných surovín v Kongu, Peru, Ekvádore, Nigérii a v Arktíde. Fotografie z týchto krajín dopĺňa text. Na príprave výstavy spolupracovali Priatelia Zeme-CEPA s partnermi z Luxemburska, Rakúska a Peru. Výstava bola financovaná z prostriedkov EÚ.

Výstava je k dispozícii na 22 paneloch rozmerov 65 x 153 cm, ktoré majú plastový podklad a matnú lamináciu s UV filtrom. Panely majú zadnej strane úchytky, za ktoré sa dajú zavesiť na stenu, stojan, atď. K panelom neposkytujeme stojany.

Výstava (4,5 MB)


V prípade záujmu nás kontaktujte. Tel: 048 419 3718, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.