Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Metodiky pre plánovanie

 

Metodiky a postupy pre regionálne plánovanie dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky
Pilotné iniciatívy v regionálnom energetickom plánovaní na Slovensku 


 

Metodiky a postupy pre regionálne plánovanie dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky

Na Slovensku neexistujú štandardizované metodické postupy pre plánovanie dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky. Takéto postupy sa však začínajú pripravovať.

Niektoré mestá, obce a regióny Slovenska, ktoré sa pripojili k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, využili pri príprave akčných plánov energetického a klimatického rozvoja (povinná podmienka vstupu) metodiku používanú v rámci tejto medzinárodnej aliancie. Metodiku Dohovoru používali aj obce a mestá, ktoré v uplynulých troch rokoch využili finančnú podporu z fondov EÚ na vypracovanie vlastných nízkouhlíkových stratégií. Podľa tejto metodiky sa uhlíkové emisie sa počítajú z údajov o spotrebe energie a palív na vykurovanie a prevádzku budov, v energetickom priemysle a v doprave (povinne), a dobrovoľne aj v ďalších sektoroch (odpadové hospodárstvo, priemysel, poľnohospodárstvo, prevádzka sanitačnej infraštruktúry a podobne).

Lenže aby mohli signatári Dohovoru zodpovedne naplánovať cieľové hodnoty energetickej spotreby (a od nej odvodiť redukciu emisií oproti východiskovému roku) a potom hodnoverne preukazovať plnenie stanovených cieľov, musia dostatočne dlhý čas spoľahlivo pracovať s energetickými údajmi. Tie sa získavajú priebežným monitoringom spotreby energie a palív v hodnotených sektoroch na svojom území. V krajinách západnej Európy s dlhoročnou tradíciou poctivého plánovania a s kvalifikovaným energetickým manažmentom na úrovni samospráv je táto podmienka splnená. To však neplatí o samosprávach na Slovensku. Absencia tradície kvalitného regionálneho plánovania, odborných kapacít a hodnoverných údajov vyvoláva pochybnosti o stratégiách spracovaných pomocou uvedenej metodiky

Združenie Priatelia Zeme-CEPA preto v rokoch 2019 – 2021 vypracovalo balíček pilotných metodík na kvantifikáciu energetickej (s)potreby a produkcie emisií CO2 v sektoroch budov, dopravy a verejného osvetlenia, výpočet udržateľného potenciálu slnečnej energie, biomasy a energie prostredia (využiteľnej tepelnými čerpadlami) a ďalšie postupy. V spolupráci s centrami udržateľnej energetiky pôsobiacich v troch okresoch otestovali tieto postupy počas prípravy nízkouhlíkových stratégií a ponúkli ich štátu ako základ pre prípravu štandardizovaných metodík, ktoré by v budúcnosti mali používať RCUE.

Metodický balíček obsahuje nasledovné dokumenty:

 

Pilotné iniciatívy v regionálnom energetickom plánovaní na Slovensku (príklady)

Interaktívne mapy s energetickými údajmi o okrese Rimavská Sobota