Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Návrh systému plánovania a koordinácie regionálnej energetiky a dekarbonizácie

 

Vymedzenie kľúčových pojmov
Návrh systému plánovania a koordinácie udržateľnej regionálnej energetiky
Poslanie a úlohy jednotlivých prvkov systému
     Krajské energetické centrá (KEC)
     Strategicko-analytické jednotky VÚC
     Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE)
     Energetickí manažéri samospráv
Úspory nákladov a energie, ktoré by nové kapacity prinášali regiónom

 

Vymedzenie kľúčových pojmov

Udržateľná regionálna energetika: energetika v širšom význame - zahŕňa okrem energetického priemyslu (výroby, skladovania, distribúcie a premeny energie) aj všetky sektory predstavujúce významnejších spotrebiteľov palív a energie v danom regióne (budovy, dopravu, priemysel, služby, poľnohospodárstvo a ďalšie sektory, a to bez ohľadu na vlastníctvo a právnu formu ich jednotlivých subjektov). Takto vymedzená regionálna energetika bude udržateľná vtedy, ak je systematicky plánovaná a koordinovaná za účelom:

 • dosiahnutia uhlíkovej neutrality regiónu
 • zvyšovania miery energetickej sebestačnosti na báze redukcie energetickej potreby, rastu efektívnosti a decentralizovanej produkcie energie z obnoviteľných zdrojov
 • znižovania úniku peňazí z regiónu v dôsledku dovozu palív a energie
 • posilňovania komunitnej (regionálnej, miestnej) kontroly nad energetikou
 • rešpektovania prirodzených limitov prostredia dodržiavaním kritérií udržateľnosti energetického využívania prírodných a energetických zdrojov regiónu

Energetické plánovanie: regionálne energetické plánovanie sa na rozdiel od mestského alebo firemného energetického manažmentu nezameriava iba na majetok vo vlastníctve daného subjektu, ale na usmerňovanie všetkých sektorov a subjektov, ktoré majú výraznejší vplyv na energetickú a emisnú bilanciu celého regiónu. Pozornosť energetického plánovania sa tak musí trvalo sústreďovať na celú regionálnu energetiku v širšom význame (pozri bod vyššie), a to tak v rámci verejnej správy ako aj súkromnej sféry. Strategickým cieľom takto vymedzeného regionálneho energetického plánovania v aktuálnom kontexte je dosiahnutie celkovej uhlíkovej neutrality daného regiónu a odstránenie nezdravej závislosti regiónu od dovozu palív a energie, a to v súlade s jeho prírodnými limitmi a princípmi sociálnej spravodlivosti.

Energetický manažment: riadenie spotreby energie a energetickej prevádzky v budovách (na vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie a prevádzku spotrebičov) s cieľom zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie pre užívateľov budovy pri minimálnych nákladoch na energie a uhlíkových emisiách. Energetický manažment (správu budov) si môže vlastník alebo užívateľ budov zabezpečovať sám alebo externe.

Strategicko-plánovacie regióny (SPR): sú nové územné celky medzi miestnou úrovňou a úrovňou VÚC. Sú vymedzené tak, aby tvorili čo najvhodnejšie územie pre integrovaný manažment ich komplexného rozvoja založený na spolupráci všetkých subjektov regionálneho rozvoja, avšak otvorené pre spoluprácu aj cez hranice okresov či krajov. Ich jadrom je obvykle mesto ako prirodzené centrum prepojené s ostatnými mestami a obcami územného celku väzbami ako je dochádzka do práce a do školy, poskytovanie zdravotníckych, sociálnych služieb atď. Strategicko-plánovacie regióny predstavujú územnú plánovaciu jednotku pre prípravu integrovaných územných stratégií krajov v programovom období 2021 – 2027, ktorá umožňuje vertikálnu a horizontálnu koordináciu subjektov regionálneho rozvoja, strategické plánovanie, implementáciu koncepčných dokumentov a integráciu sektorových politík.

Územia mestského rozvoja (ÚMR): sú aglomerácie, v jadre ktorých sú jedno alebo niekoľko miest s priľahlými satelitnými sídlami. Vyznačujú sa silnými socioekonomickými a dopravnými vzťahmi, previazanosťou hospodárstva, infraštrukúry a služieb, navzájom sa doplňujúcich sídelných funkcií a veľmi blízkou polohou. ÚMR vznikajú na základe dohody o medziobecnej spolupráci samospráv. Sú oprávnené čerpať osobitné zdroje na mestský rozvoj vo výške 6 % národnej alokácie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (v programovom období 2014 – 2020 to boli iba krajské mestá, pre obdobie 2021 – 2027 bude ich počet vyšší). Podobne ako strategicko-plánovacie regióny sú územnou plánovacou jednotkou pre koordináciu rozvoja, plánovanie, implementáciu koncepcií a integráciu sektorových politík na danom území.

Subregióny: na týchto stránkach za subregióny považujeme jeden alebo niekoľko SPR alebo ÚMR, ktoré by mali vymedzovať územnú pôsobnosť tzv. regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE), pričom by mali byť približne rovnako veľké z hľadiska počtu obyvateľov (samozrejme, s určitými odchýlkami v opodstatnených prípadoch).

 

Návrh systému plánovania a koordinácie udržateľnej regionálnej energetiky  

Tab struktura planovania

 

Priestorové rozmiestnenie základných prvkov plánovacej a koordinačnej infraštruktúry (bez nároku na presnosť v počte jednotlivých prvkov) ukazuje nasledujúci obrázok.

Infrastruktura pre planovanie2

 

 

Poslanie a úlohy jednotlivých prvkov systému

Úlohy všetkých prvkov navrhovaného systému musia byť navzájom komplementárne a ich kompetencie musia umožniť ich vzájomnú súčinnosť, nesmú sa prekrývať a musia byť primerané úrovni, pre ktorú sú určené (štát, kraje, subregióny, mestá a obce).


Krajské energetické centrá (KEC)

KEC predstavujú posilnené odborné kapacity štátnej správy (Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – SIEA) zodpovednej za podporu zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných energetických zdrojov na úrovni krajov. Ich poslaním bude najmä poskytovať odborný nezávislý servis štátnej správe aj samospráve s cieľom posilňovať rozhodovanie v oblasti energetiky a rozvoja regiónov založené na dátach a ich analytickom spracovaní. Okrem toho budú KEC metodicky riadiť regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE).

Úlohy KEC:

 • Podpora energetického plánovania na úrovni kraja a subregiónov.
 • Podpora implementácie dekarbonizačných a energetických stratégií kraja a subregiónov, uplatňovania smart riešení v rámci udržateľnej energetiky, pri administrácii dobrovoľných dohôd, podpora spoločného obstarávania pri nákupe energie a tovarov a služieb súvisiacich so znižovaním energetickej náročnosti.
 • Monitoring plnenia stanovených priorít a cieľov v oblasti udržateľnej energetiky vrátane monitoringu plnenia priemetu energetických a klimatických cieľov SR na krajskej úrovni.
 • Zber a spracúvanie údajov pre Monitorovací systém energetickej efektívnosti (MSEE).
 • Metodické riadenie RCUE, komunikácia, kontrola a hodnotenie kvality práce RCUE, zabezpečovanie priebežnej odborného vzdelávania a zázemia pre RCUE v rámci daného kraja.

So zriaďovaním KEC už počíta aj záväzný dokument Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030), ktorý v decembri 2019 schválila vláda SR.


Strategicko-analytické jednotky VÚC

Hlavné úlohy strategicko-analytických jednotiek samosprávnych krajov týkajúce sa plánovania a koordinácie udržateľnej energetiky v rámci navrhovaného systému:

 • Podpora prípravy prioritných, strategických a pilotných zámerov v kraji.
 • Podpora inovácií vo vzdelávaní a zvyšovanie energetickej a klimatickej gramotnosti v regionálnom školstve.
 • Podpora spolupráce a súčinnosti medzi RCUE a servisnými, koordinačnými a vzdelávacími iniciatívami (napr. environmentálnymi centrami a podobne).
 • Podpora pri vytváraní RCUE v subregiónoch a následne ich súčinnosti v rámci kraja v spolupráci s KEC.
 • Harmonizácia cieľov a priorít dekarbonizačných stratégií jednotlivých subregiónov a ich integrácia v rámci krajských programov sociálneho a hospodárskeho rozvoja a ďalšími koncepčnými dokumentami, podpora ich implementácie.


Regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE)

RCUE predstavujú nové koordinačné a plánovacie kapacity pre samosprávy na podporu rozvoja udržateľnej energetiky v subregiónoch a zároveň nosný prvok navrhovaného systému. Ich poslaním bude podporovať optimalizáciu celkovej energetickej potreby a spotreby v subregiónoch, zvyšovať ich mieru energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov, zvyšovať miestnu kontrolu nad rozvojom regionálnej energetiky a tým prispievať nielen k plneniu klimatických a energetických medzinárodných záväzkov Slovenska, ale zároveň aj k stabilizácii miestnej ekonomiky.

Pre potreby štátnej správy RCUE zabezpečí poskytovanie štandardizovaných a hodnoverných údajov a podnetov z úrovne subregiónov potrebných pre analytickú činnosť, monitoring plnenia národných cieľov a nastavovanie podporných schém zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov. 

Činnosti RCUE:

 • Poskytovanie informácií a súčinnosti KEC/SIEA v súvislosti s ich analytickou, monitorovacou, metodickou, hodnotiacou, koordinačnou a informačnou činnosťou a tiež samosprávnemu kraju pri koordinácii rozvoja udržateľnej energetiky na úrovni kraja.
 • Príprava dekarbonizačnej stratégie (resp. stratégie rozvoja udržateľnej energetiky) pre daný subregión v spolupráci s mestami a obcami, monitorovanie a hodnotenie jej plnenia a jej aktualizácia podľa jednotnej metodiky schválenej SIEA.
 • Podpora samosprávam v subregióne pri implementácii dekarbonizačnej resp. energetickej stratégie (vrátane prípravy pilotných, strategických a spoločných zámerov a projektov, odbornej spolupráce pri príprave individuálnych projektov, mapovania a harmonizácie projektových zámerov, navrhovania miestnych regulatívov pre udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď.).
 • Poradenstvo a služby samosprávam: podnety pre optimalizáciu spotreby, taríf, procesov a postupov, atď.
 • Príprava stanovísk k žiadostiam o podporu energetických projektov z verejných fondov v subregióne.
 • Vytvorenie a aktualizácia energetického informačného systému v rámci subregiónu, zabezpečenie jeho dostupnosti samosprávam a ďalším aktérom regionálneho rozvoja a podpora jeho využívania v praxi. Zabezpečenie kompatibility tohto systému s integrovaným informačným a monitorovacím systémom SIEA.
 • Podpora výmeny skúseností, informácií a dobrej praxe, osvety a vzdelávania a vytváranie partnerstiev v danom subregióne aj mimo neho.

RCUE by nemalo vykonávať:

 • Energetický manažment pre samosprávny kraj ani pre miestne samosprávy alebo iné organizácie.
 • Projektový manažment alebo riadenie konkrétnych projektov samosprávneho kraja alebo miestnych samospráv s výnimkou spoločných a strategických projektov.
 • Výkonné alebo administratívne činnosti bežné vo verejnej správe, ktoré nesúvisia s aktivitami uvedenými vyššie.

Bližšie informácie nájdete v rubrike RCUE.
  

Energetickí manažéri samospráv

Okrem bežných úloh súvisiacich s energetickým manažmentom budov vo vlastníctve miest, obcí a samosprávnych krajov by energetickí manažéri mali postupne vykonávať aj ďalšie súvisiace úlohy:

 • Poskytovanie súčinnosti RCUE pri príprave a aktualizácii dekarbonizačných a energetických stratégií (a ich aktualizácií v budúcnosti).
 • Podpora integrácie priorít a cieľov stanovených v strategiách daného subregiónu do lokálnych koncepcií, plánov a rozpočtov.
 • Podpora využívania údajov a informácií z energetického informačného systému v subregióne pre potreby mesta obce alebo samosprávneho kraja prostredníctvom miestnych informačných nástrojov.
 • Lokálna osveta, podpora výmeny skúseností a informácií o lokálnych energetických inováciách a príkladoch dobrej komunálnej energetickej praxe v zastupiteľstvách, komisiách, prípadne v administratíve.
 • Posilňovanie rozsahu a kvality vzdelávania na základných školách s cieľom zvýšiť úroveň základnej energetickej a klimatickej gramotnosti.

 

Úspory nákladov a energie, ktoré by nové kapacity prinášali regiónom

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v roku 2021 prehľadnú kvantifikáciu finančných a energetických úspor, ktoré by štátu, regiónom aj mestám a obciam priniesol vznik a fungovanie plánovaných KEC a RCUE. Analýza sa zamerala iba na časť vyčísliteľných úspor, ktoré by sa dali dosiahnuť lepšou prioritizáciou projektov, koordináciou prípravy projektov v regiónoch s cieľom znížiť podiel neúspešných projektov (a teda aj nákladov na ne) a plošnou optimalizáciou zmluvných vzťahov s dodávateľmi plynu a elektriny. Napriek tomu analýza preukázala obrovský potenciál úspor peňazí aj energie, ktorý by nové odborné kapacity každoročne regiónom prinášali.

Analýza potenciálu úspor nákladov a energie prostredníctvom KEC a RCUE