Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Kežmarok

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Pilotné nízkouhlíkové stratégie pre regióny Zamaguria a Predmaguria

 

Kontakty


Priatelia Zeme-CEPA

Nám. SNP 13
974 01 Banská Bystrica

Helena Zamkovská, Regionálna koordinátorka pre okres Kežmarok (do marca 2021)
e-mail: zamkovska(zavináč)priateliazeme.sk
tel: 0917 558 212

 

Základné údaje o okrese

Okres Kežmarok bol oficiálne zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Zakladne udaje okres KK

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Kežmarok je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Táto agenda sa stala súčasťou Akčného plánu okresu (5-ročný akčný plán vo februári 2016 schválila vláda SR). Na jej realizáciu v okrese Kežmarok sa pri Centre podpory regionálneho rozvoja vytvorila skupina pracovníkov, ktorí mali plniť úlohy centra udržateľnej energetiky a ich náklady boli do mája 2018 kryté z vládneho regionálneho príspevku. Vďaka tomu sa podarilo zmapovať časť informácií potrebných pre energetické plánovanie v budúcnosti. Od jari 2018 však bola činnosť energetickej skupiny Centra podpory regionálneho postupne utlmená a neskôr prerušená.

Mesto Spišská Stará Ves však v roku 2018 vypracovalo a podalo žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 2 územné celky v okrese (Zamagurie a Predmagurie), ktoré pokrývajú 51 % územia okresu Kežmarok a tvoria ich katastre 23 obcí. Žiadosť bola schválená a nízkouhlíkové stratégie sa v 2. polovici roka 2019 začali pripravovať podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. Bol to prvý krok k systematickej koordinácii rozvoji udržateľnej energetiky. (Výstupy z projektu nájdete tu.)

 

Pilotné nízkouhlíkové stratégie pre regióny Zamaguria a Predmaguria

Nízkouhlíkové stratégie potvrdili nevyhnutnosť cieľavedomej koordinácie regionálnej energetiky, a to z viacerých dôvodov:

  1. Ambiciózne národné energetické a klimatické ciele SR sa nedajú splniť bez účinnej regionálnej koordinácie energetiky a realizácie dobrých projektov na lokálnej úrovni.
  2. Nekoordinovaná energetika vedie k vysokej energetickej náročnosti a brzdí regionálny rozvoj.
  3. Závislosť miestnej a regionálnej energetiky od dovozu palív a energie spôsobuje masívny a trvalý únik kapitálu z regiónov.
  4. Ekologicky citlivé využívanie nefosílnych obnoviteľných zdrojov je príležitosťou k decentralizácii energetiky a tvorbe pracovných miest a miestnych príjmov.
  5. Zníženie energetickej náročnosti (t.j. optimalizácia energetickej potreby) je predpokladom dosiahnutia energetickej sebestačnosti a stability regiónov.

Koordinácia regionálnej energetiky nemôže byť efektívna bez primeraných kapacít (personálnych, vedomostných, technických aj finančných. Preto je dôležité, že do prípravy pilotných nízkouhlíkových stratégií boli zapojení miestni pracovníci, ktorých skúsenosti, informácie, údaje a vytvorené kontakty ostanú v regióne aj po skončení projektu a budú k dispozícii všetkým aktérom regionálneho rozvoja, najmä samosprávam.

Aj keď nízkouhlíkové stratégie nie sú právne záväzné a ich plnenie nie je vynútiteľné, poskytujú výborný základ pre budúci cieľavedomý postup v regióne. Samosprávam prinášajú rozsiahlu pasportizáciu budov aj dopravy a seriózny prehľad o potenciáli úspor aj o využiteľných obnoviteľných zdrojoch. Obsahujú priority, na ktoré by sa mali sústrediť budúce investičné zámery samospráv. Stratégie však budú mať zmysel iba vtedy, ak sa budú pravidelne aktualizovať a ak sa stanú jedným z podkladov pre rozhodovanie samospráv (napr. pri tvorbe rozpočtov). Preto je potrebné vytvoriť pre regionálnu energetiku osobitné a stále kapacity.

V programovom období 2021 -2027 sa pripravuje dlhodobá podporná schéma pre tzv. regionálne centrá udržateľnej energetiky. Ich poslaním bude energetické plánovanie a koordinácia s cieľom znižovať energetickú náročnosť, systematicky využívať dostupné obnoviteľné zdroje a posilňovať energetickú sebestačnosť regiónov. Regióny, ktoré sa rozhodnú vytvoriť takéto centrá, si tým vybudujú vlastné odborné kapacity pre energetiku a vlastný energetický informačný systém s aktuálnymi a dôležitými databázami. Zbaví ich to závislosti od komerčných konzultantov. Nízkouhlíkové stratégie a postup, akým boli pripravené, môžu regiónu otvoriť cestu k takejto podpore.


Hlavné zistenia a závery z nízkohlíkových stratégií (stručný prehľad): 

Región Zamagurie
Región Predmagurie


Na stiahnutie (kompletné dokumenty vo formáte pdf):

Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria 
Nízkouhlíková stratégia pre región Predmaguria