Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Predmagurie: zhrnutie

Nízkouhlíková stratégia preukázala vysokú energetickú náročnosť budov v Predmagurí, emisne nevhodnú štruktúru regionálnej dopravy, rezervy v sústavách verejného osvetlenia, vysokú závislosť od dovozu palív a energie a minimálnu mieru využívania obnoviteľných energetických zdrojov.

Najzaujímavejšie zistenia sú tieto:

 • Komplexnou obnovou budov je možné ušetriť až 69,5 % celkovej energie potrebnej na ich vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie a prevádzku elektrospotrebičov. Ak by sa na tieto účely využili aj obnoviteľné zdroje, úspora by boli ešte vyššia a prevádzka budov by bola aspoň 3-krát lacnejšia ako dnes.
 • 90,5 % celkovej potreby energie v budovách tvoria rodinné domy (iba 2,7 % administratívne budovy, 2,9 % školské budovy, 1,1 % zdravotnícke zariadenia a 2,9 % bytovky). Aj preto pri snahe znížiť energetickú náročnosť budov bude treba v budúcnosti klásť veľký dôraz práve na obnovu rodinných domov.
 • Situácia v doprave v Predmagurí pripomína začarovaný kruh: zanedbávaná a užívateľsky neatraktívna verejná doprava núti značnú časť ľudí používať autá. Tým rastie tlak na investície do výstavby a rekonštrukcie cestnej infraštruktúry na úkor verejnej dopravy, čo súčasne znižuje rentabilitu verejnej dopravy. Za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí o 58 % (z 1 543 na 2 432). Razantné znižovanie emisií si však vyžaduje presný opak – trvalý pokles intenzity osobnej automobilovej dopravy a rast využívania verejnej dopravy.
 • 13 % užívateľov osobných áut vyjadrilo ochotu prejsť z individuálnej na verejnú dopravu. Ak by k tomu došlo, a navyše štvrtina domácností by začala zdieľať autá a všetky zvyšné autá s benzínovými a naftovými motormi by sa nahradili elektromobilmi, ušetrilo by sa v Predmagurí až 84 % z celkovej spotreby energie v individuálnej doprave (t. j. 811 tisíc litrov benzínu a 694 tisíc litrov nafty každý rok, pričom by vznikla nová spotreba asi 2,7 tisíc MWh elektriny ročne).
 • Potenciál úspor má aj verejná doprava. Ak by vodiči jazdili úsporne a všetky súčasné dieselové autobusy by sa vymenili za elektrobusy s úspornými technológiami, ušetrilo by sa až 65 % z celkovej spotreby energie (t. j. 281 tisíc litrov nafty, pričom by vznikla nová spotreba asi 1 175 MWh elektriny ročne).
 • Ak by sa v sústavách verejného osvetlenia v Predmagurí vymenili existujúce svetelné zdroje s vysokou energetickou spotrebou za zdroje LED (pri zachovaní ich počtu a regulácie) ušetrilo by sa ročne 20,52 MWh (36 %) súčasnej vypočítanej potreby elektriny. Pri uplatnení regulácie výkonu všetkých sústav by sa úspora zvýšila na 31,06 MWh/rok (28 %).
 • Celkový udržateľný potenciál slnka, tepelných čerpadiel a biomasy v Predmagurí sa pohybuje na úrovni 44,9 – 53,5 tisíc MWh ročne. To prevyšuje celkovú ročnú optimalizovanú energetickú potrebu budov (46 tisíc MWh, scenár 1) a verejného osvetlenia v celom regióne (81 MWh).
 • Najväčší využiteľný energetický potenciál z obnoviteľných zdrojov v Predmagurí má solárna energia. Strešnými termickými systémami by sa dala pripraviť polovica teplej vody potrebnej v budovách a zvyšné časti vhodne orientovaných striech by sa mohli využiť na ročnú produkciu vyše 18 tisíc MWh elektriny pomocou fotovoltických systémov. Perspektívne je treba počítať aj s ďalšími plochami na výstavbu fotovoltických elektrární (nevyužívané areály, zanedbané alebo znehodnotené pozemky, prestrešenia parkovísk, autobusových staníc a zastávok a podobne). Aby príjem z nich neodtekal z regiónov preč, je dôležité, aby takéto projekty začali pripravovať samosprávy a miestne komunity.
 • V 75 % komplexne obnovených budov je možné využiť na ich vykurovanie a prípravu teplej vody tepelné čerpadlá. Ich energetická potreba v bezuhlíkovom scenári predstavuje približne 9,3 – 12,3 tisíc MWh ročne.
 • Využívanie biomasy na energetické účely je problematické z hľadiska ochrany životného prostredia a musí byť podriadené prísnym environmentálnym kritériám. Celkový udržateľný energetický potenciál dendromasy z lesov predstavuje iba 673 – 1 121 MWh/rok a z bielych plôch 2 344 MWh/rok. Udržateľný energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy v Predmagurí predstavuje spolu 6 357 MWh/rok.
 • Veternosť niektorých oblastí Predmaguria môžu byť zaujímavé pre budúce využívanie veternej energie.
 • Ročne z územia Predmaguria cez sledované sektory odteká spolu asi 8,5 mil. EUR, t.j. asi 190 EUR na každého obyvateľa (z toho budovy 77,5 %, doprava 22,1 % a verejné osvetlenie 0,3 %).


Stručne o Predmagurí
Ročný únik peňazí z Predmaguria cez energetiku
Možnosti dosiahnutia energetickej sebestačnosti 


Zhrnutie analytickej časti:

Budovy
Doprava
Verejné osvetlenie
Potenciál obnoviteľných zdrojov
Emisie


Zhrnutie strategickej časti:

Celková stratégia
Budovanie kapacít
Projektové zámery