Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Udržateľná energetika

 

Udržateľná energetika je energetika budúcnosti, ktorá by mala byť takmer vo všetkých parametroch presným opakom doterajšej energetiky. Mala by byť založená na dôslednom uplatňovaní štyroch základných princípov, ktoré znázorňuje nasledujúci obrázok.

 

Princíp prvý: Rešpektovanie nasledovného poradia dôležitosti energetických priorít

  1. Znižovanie celkovej potreby energie a palív.
  2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, spotrebičov a procesov.
  3. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (mali by kryť optimalizovanú potrebu, nie nadspotrebu ani plytvanie).


Princíp druhý: Zvyšovanie regionálnej sebestačnosti

Regionálne energetické zdroje a energia vyrobená v regióne musia v prvom rade kryť potrebu regiónu (t.j. eliminovať dovoz). Vyvážať by sa z regiónov mala iba prebytočná energia alebo palivá.


Princíp tretí: Regionálna kontrola energetiky

Regionálna energetika musí byť koordinovaná a riadená regionálnou komunitou. Iba vtedy sa stane stabilným zdrojom príjmov a práce pre región. Za regionálnu komunitu sa môžu považovať energetické družstvá združujúce samosprávy a fyzické a právnické osoby v danom regióne, prípadne ich konzorciá a skupiny s účasťou samospráv a podobne.


Princíp štvrtý: Regulácia využívania zdrojov

Celý cyklus výroby, skladovania, distribúcie aj spotreby palív a energie v regióne musí dôsledne rešpektovať limity prostredia a kritériá udržateľnosti.