Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Kritériá dobrej praxe

 

Ako a na základe čoho posúdiť, ktorý projekt opatrenie alebo plán je z hľadiska udržateľnej energetiky a zmeny klímy dobrý a ktorý nie? Navrhujeme päť základných rozlišovacích kritérií. Všetky sú rovnocenné a mali by sa uplatňovať súbežne.

Kritérium 1: Environmentálna udržateľnosť
Kritérium 2: Podpora lokálnej ekonomiky
Kritérium 3: Komplexnosť
Kritérium 4: Sociálne prínosy
Kritérium 5: Transparentnosť

V praxi však sotva nájdeme ideálne projekty alebo postupy, ktoré by uspokojivo spĺňali všetkých päť kritérií. Preto je dôležité všímať si aj projekty a zámery, ktoré sa k takému ideálu blížia.

Rôzne iniciatívy na podporu komunitou riadenej udržateľnej a nefosílnej energetiky v rôznych krajinách sformulovali vlastné kritériá dobrej praxe. Aj keď sú ich definície rôzne, majú niekoľko spoločných menovateľov - vždy korešpondujú s princípmi, ktoré sme predstavili v rubrike Udržateľná energetika. Napríklad konzorcium organizácií presadzujúce decentralizovanú nefosílnu energetiku v Škótsku Local Energy Scotland podporuje vládou uznané dva základné princípy dobrej praxe: (1) dobré energetické projekty musia slúžiť miestnym komunitám a (2) dobré energetické projekty musia byť priamo riadené komunitou.

 


Kritérium 1: Environmentálna udržateľnosť

Dobrý projekt by mal prispievať k dekarbonizácii, pričom jeho teoretická emisná a energetická stopa by mala byť jasná už pred jeho realizáciou a po realizácii by sa mala overiť praktickým meraním. Emisná aj energetická stopa každého projektu by sa nemala obmedziť iba na prevádzku, ale mala by zahŕňať celý životný cyklus (budovy, tovaru, služby, produktu atď.). Každý dobrý projekt musí rešpektovať environmentálne limity miestneho prostredia a mal by byť v súlade s princípmi udržateľnosti. Mal by prispievať k obmedzovaniu negatívnych vplyvov na prostredie, ochrane hodnotných území a prírodných zdrojov a stabilizácii klímy aj k adaptácii na jej predpokladané zmeny.

Dobré príklady: Výroba tepla z miestneho odpadového dreva; malá vodná elektráreň, ktorá vznikla citlivou rekonštrukciou starého mlyna a neohrozuje život v potoku; správne navrhnuté solárne systémy na strechách domov; atď.

Zlé príklady: Veľkokapacitná spalovňa dreva (napr. mestská tepláreň), ktorá zváža surovinu z veľkých vzdialeností alebo z holorubnej ťažby; malé vodné elektrárne nerešpektujúce požiadavky ochrany prírody; veterná elektráreň v chránenom území; bioplynová stanica na báze kukurice; atď.


Kritérium 2: Podpora lokálnej ekonomiky

Dobrý projekt by mal prispievať k decentralizácii ekonomiky a mal by prispievať k rastu miery energetickej sebestačnosti bezprostredného regiónu. Výnosy z neho by mali byť príjmami miestnej komunity/obce. Cez projekt by nemali firmy „vysávať“ prírodné, finančné ani iné zdroje z komunity von. Dobrý projekt by mal podporovať lokalizáciu výroby a spotreby.

Dobré príklady: Obecná kotolňa na biomasu na báze odpadov z miestnych píl; malá vodná elektráreň pod kontrolou obce postavená z príspevkov obce, verejnej zbierky a lokálnych podnikateľov; správne nadimenzovaná bioplynová stanica vo vlastníctve miestneho družstva; atď.

Zlé príklady: Fotovoltaická elektráreň nadnárodnej spoločnosti postavená na poli; mestská tepláreň, ktorá si dlhodobými zmluvami zabezpečila dodávky dreva z katastrov vidieckych obcí, v ktorých začína byť ohrozená produkčná kapacita lesov alebo tam už je nedostatok palivového dreva; výroba drevných peliet na export, atď.


Kritérium 3: Komplexnosť

Dobrý energetický projekt musí brať do úvahy jeho dlhodobú energetickú návratnosť ako celku a celý životný cyklus používaného paliva. Nemal by byť iba parciálnym a izolovaným opatrením, ktorého cieľom je napríklad kompenzácia akútnych ekonomických problémov investora. Každému projektu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie by mali predchádzať opatrenia na maximálne možné zníženie spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Dobré príklady: Obecná kotolňa, ktorá vykuruje zateplené objekty s termostaticky vyregulovanými vykurovacími sústavami; malá vodná elektráreň, ktorá zásobuje energiou rekonštruované verejné osvetlenie; atď.

Zlé príklady: Rekonštruovaná kotolňa zásobujúca starú školu s nevyhovujúcimi tepelno-technickými vlastnosťami; predimenzované solárne zariadenia; slnečné kolektory na objektoch s nevhodnou prevádzkou (nevyťažené v lete, kedy je slnka najviac a preťažené v zime); atď.


Kritérium 4: Sociálne prínosy

Dobrý projekt by mal podporovať vyrovnávanie lokálnych sociálnych rozdielov a brať do úvahy rozdielnu východiskovú situáciu odberateľov, napríklad chudobných a sociálne znevýhodnených. Všade, kde to je možné, by mal uplatňovať svojpomoc a využívať miestne suroviny a prírodné materiály, služby a dodávky. Mal by byť replikovateľný a inšpirovať k podobným projektom v iných častiach regiónu alebo v regiónoch s podobnými podmienkami. Preto by mal byť zrozumiteľne zdokumentovaný a skúsenosti z jeho prípravy, realizácie aj prevádzky by mali byť všeobecne dostupné.

Dobré príklady: Svojpomocné zatepľovanie sociálnych bytov; výroba štiepky zamestnávajúca chudobných ľudí; miesta tepláreň zásobujúca okolité byty; svojpomocná výroba a montáž kolektorov, izolačných balíkov zo slamy, energeticky nenáročných systémov závlah a zachytávania zrážkovej vody či koreňových čistiarní odpadových vôd; podpora bezmotorovej dopravy a rozvoj infraštruktúry pre ňu; obmedzovanie pohybu áut; atď.

Zlé príklady: Budovanie nových náročných zdrojov tepla na zásobovanie nezmyselnej nadspotreby (hypermarketov, bánk, predajní luxusných tovarov); projekt využívajúci dovážané komponenty, ku ktorým existujú kvalitné domáce alternatívy, alebo výrobky z umelých materiálov namiesto produktov na báze miestnych prírodných materiálov; budovanie parkovísk na úkor zelených plôch; atď.


Kritérium 5: Transparentnosť

Dobrý projekt by mal byť transparentný od fázy príprav, cez získavanie financií na jeho realizáciu až po uvedenie do prevádzky. Mali by byť jasné všetky toky financií, spôsob nakladania s výnosmi z neho a úloha všetkých partnerov.

Dobré príklady: Projekty, do prípravy a realizácie ktorých boli vtiahnutí miestni aktéri; projekty generujúce príjmy, z ktorých sa spolufinancujú ďalšie miestne rozvojové projekty; atď.

Zlé príklady: Projekty s nejasným financovaním a organizačnou štruktúrou; projekty, ktoré vytvárajú závislosť miestnych odberateľov od komerčných dodávateľov tepla alebo elektriny; projekty, u ktorých nie sú zverejnené výnosy a ich použitie, atď.