Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Rimavská Sobota

 

Kontakty
Základné údaje o okrese
Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese
Pilotné regionálne nízkouhlíkové stratégie
Interaktívne mapy s energetickými údajmiKontakty

 

logo PZ CEPA horiz

 

 


Priatelia Zeme-CEPA
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ
e-mail: zamkovsky(zavináč)priateliazeme.sk
tel: 0908 902 257

 

CUE RS komplet male

 

 


Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o.
Daxnerova 508/33
979 01 Rimavská Sobota

Oto Veres, riaditeľ
tel: 0948 403328
e-mail: veres.otto(zavináč)gmail.com

 

Základné údaje o okrese

Okres Rimavská Sobota dlhodobo trpí nadpriemernou mierou nezamestnanosti, nízkou ekonomickou výkonnosťou, podpriemernými príjmami a vzdelaním obyvateľov, vysokým podielom osôb žijúcich v chudobe (vysoký podiel rómskeho etnika), masívnym únikom vzdelaných ľudí, zaostávajúcim školstvom, nevyhovujúcou infraštruktúrou a dopravnou dostupnosťou, vysokou energetickou náročnosťou, veľkou závislosťou od dovozu palív a energie, vysokým počtom malých a veľmi malých obcí atď. Svedčia o tom nasledujúce štatistické porovnania vybraných ukazovateľov okresu, kraja a SR:

Zakladne udaje okres RS

1 DATAcube 2017
2 Prepočet z DATAcube 2017
3 SK NACE Rev.2, 2016
4 ÚPSVaR, 2018
5 SODB 2011
6 Statdat 2017

Uvedené štatistické ukazovatele svedčia o značnej zraniteľnosti okresu voči značnému úniku kapitálu spôsobenému vysokou mierou energetickej závislosti a nízkej úrovne energetickej efektívnosti. 

 

Podmienky pre koordinovaný rozvoj regionálnej energetiky v okrese

Okres Rimavská Sobota je jedným z troch najmenej rozvinutých okresov Slovenska, ktoré sa vo svojich akčných plánoch zaviazali vytvárať podmienky pre koordinovaný prechod regiónov k energetickej sebestačnosti na báze obnoviteľných zdrojov získavaných takým spôsobom, pri ktorom sa budú dôsledne rešpektovať prírodné limity prostredia. Okres Rimavská Sobota si tým otvoril cestu k tomu, aby súčasnú živelnú energetiku, ktorá v praxi brzdí lokálnu ekonomiku, postupne premenil na motor regionálneho rozvoja, zdroj príjmov a pracovných príležitostí.

Túto agendu začala v okrese Rimavská Sobota realizovať nezisková organizácia Centrum rozvoja Gemera-Malohontu (CEROGEMA, n.o.), ktorá vznikla ako implementačná agentúra pre Akčný plán okresu (tento plán na obdobie 5 rokov schválila v júni 2016 vláda SR). V roku 2019 energetickú agendu CEROGEMA prevzala novovytvorená nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota (CUE RS).

CUE RS koncom marca 2019 podala žiadosť o finančnú podporu na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 5 územných celkov v rámci okresu. Tieto stratégie bude pripravovať vlastnými kapacitami a podľa metodiky Priateľov Zeme-CEPA. To vytvorí predpoklady pre koordinovaný postup samospráv v oblasti energetiky.

 

Pilotné regionálne nízkouhlíkové stratégie

Nízkouhlíkové stratégie potvrdili nevyhnutnosť cieľavedomej koordinácie regionálnej energetiky, a to z viacerých dôvodov:

  1. Ambiciózne národné energetické a klimatické ciele SR sa nedajú splniť bez účinnej regionálnej koordinácie energetiky a realizácie dobrých projektov na lokálnej úrovni.
  2. Nekoordinovaná energetika vedie k vysokej energetickej náročnosti a brzdí regionálny rozvoj.
  3. Závislosť miestnej a regionálnej energetiky od dovozu palív a energie spôsobuje masívny a trvalý únik kapitálu z regiónov.
  4. Ekologicky citlivé využívanie nefosílnych obnoviteľných zdrojov je príležitosťou k decentralizácii energetiky a tvorbe pracovných miest a miestnych príjmov.
  5. Zníženie energetickej náročnosti (t.j. optimalizácia energetickej potreby) je predpokladom dosiahnutia energetickej sebestačnosti a stability regiónov.

Koordinácia regionálnej energetiky nemôže byť efektívna bez primeraných personálnych, vedomostných, technických aj finančných kapacít. Preto je dôležité, že do prípravy pilotných nízkouhlíkových stratégií boli zapojení miestni pracovníci, ktorých skúsenosti, informácie, údaje a vytvorené kontakty ostanú v regióne aj po skončení projektu a budú k dispozícii všetkým aktérom regionálneho rozvoja, najmä samosprávam.

Aj keď nízkouhlíkové stratégie nie sú právne záväzné a ich plnenie nie je vynútiteľné, poskytujú výborný základ pre budúci cieľavedomý postup v piatich spádových územiach (MAS Malohont, MAS Cerovina, MAS Malý Gemer, VSP Južný Gemer a mesto Tisovec). Samosprávam prinášajú rozsiahlu pasportizáciu budov aj dopravy a seriózny prehľad o potenciáli úspor aj o využiteľných obnoviteľných zdrojoch. Obsahujú priority, na ktoré by sa mali sústrediť budúce investičné zámery samospráv. Stratégie však budú mať zmysel iba vtedy, ak sa budú pravidelne aktualizovať a ak sa stanú jedným z podkladov pre rozhodovanie samospráv (napr. pri tvorbe rozpočtov). Preto je potrebné vytvoriť pre regionálnu energetiku osobitné a stále kapacity.

V programovom období 2021 -2027 sa pripravuje dlhodobá podporná schéma pre tzv. regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE). Ich územnou pôsobnosťou by mali byť tzv. strategicko-plánovacie regióny, resp. územia mestského rozvoja. Poslaním RCUE bude energetické plánovanie a koordinácia s cieľom znižovať energetickú náročnosť, systematicky využívať dostupné obnoviteľné zdroje a posilňovať energetickú sebestačnosť daného územia. Regióny, ktoré sa rozhodnú vytvoriť takéto centrá, si tým vybudujú vlastné odborné kapacity pre energetiku a vlastný energetický informačný systém s aktuálnymi a dôležitými databázami. Zbaví ich to závislosti od komerčných konzultantov. Nízkouhlíkové stratégie a postup, akým boli pripravené, môžu otvoriť cestu k takejto podpore.


Hlavné zistenia a závery z nízkohlíkových stratégií (stručný prehľad): 

MAS Malohont
MAS Cerovina
MAS Malý Gemer
VSP Južný Gemer
Mesto Tisovec


Na stiahnutie (kompletné dokumenty vo formáte pdf):

Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont
Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Cerovina
Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malý Gemer
Nízkouhlíková stratégia pre územie VSP Južný Gemer
Nízkouhlíková stratégia pre mesto Tisovec