Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Príklady dobrej praxe

 

V tejto rubrike si budeme všímať projekty, postupy, pravidlá, plány a stratégie, ktoré sú v súlade s princípmi udržateľnej energetiky. Zameriame sa najmä na Slovensko, ale uvedieme aj príklady z okolitých krajín. Dobrých príkladov u nás zatiaľ nie je veľa a je užitočné o nich vedieť. Postupne sem budeme o nich dopĺňať informácie.

Na Slovensku sa totiž prijímajú mnohé opatrenia a realizuje sa obrovské množstvo energetických, dopravných a ďalších projektov, o ktorých sa uvádza, že majú prispieť k rozvoju, ochrane prostredia alebo k zníženiu uhlíkových emisií. Práve ich deklarované ciele im otvárajú prístup k verejnej podpore. Ale aj po zbežnom laickom posúdení náhodného výberu takýchto energetických alebo dopravných projektov a postupov neraz zistíme, že okrem technických nedostatkov je ich výsledný efekt neraz buď zanedbateľný alebo aj v príkrom rozpore s princípmi udržateľnej energetiky a s kritériami, na základe ktorých boli financované z verejných zdrojov.

Napríklad mnohé podporené projekty, ktorých cieľom „na papieri“ sú úspory energie, v skutočnosti zvýšia jej celkovú spotrebu. Veľa projektov, ktoré majú prispievať k stabilizácii klímy, zmenu klímy priamo alebo nepriamo urýchľujú. Veľké sumy peňazí z verejných prostriedkov určené formálne na znižovanie emisií skleníkových plynov v praxi zvyšujú záťaž atmosféry týmito plynmi alebo ďalej zhoršujú podmienky na adaptáciu na zmenu podnebia.

Aby sme odlíšili dobré projekty od zlých, vypracovali sme jednoduché kritériá dobrej praxe. Ak viete o energetických, dopravných a iných projektoch, postupoch a iniciatívach obcí a miest na Slovensku, ktoré spĺňajú všetky alebo aspoň viaceré uvedené kritériá, dajte nám vedieť. Vaše tipy overíme a stručné informácie o takýchto projektoch zverejníme.