Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Exkurzie online

 

Vyberte si z nasledovných exkurzií online:

Kněžice: Energeticky sebestačná obec
Horní Jiřetín: Od uhlia k čistej energetike
Újszilvás: Maďarský Spišský Hrhov
Rakúske klimatické regióny
Kaprálův Mlýn: Centrum ekologickej výchovy
Mikolajice: Čistá energetika v malej obci
Hostětín - komunitné partnerstvo posilňuje sebestačnosť a stabilitu
Nová Lhota: Priekopník v Bielych Karpatoch v adaptácii na zmenu klímy
Svetoví lídri v teplárenstve (Dánsko)
Diaľkové vykurovanie v Miškolci
Regionálny komunálny biomasový projekt na Poľane
Katica Tanya: Udržateľný zábavný park
Bükk: Význam kapacít pre rozvoj energetiky vo vidieckych regiónoch

Nižný Slavkov v okrese Sabinov v Prešovskom kraji (2. cena v súťaži KlimaOBEC)
Veľká Franková v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji

Dokumentárny film o príkladoch dobrej energetickej praxe

 

Kněžice: Energeticky sebestačná obec

Aj malá obec môže byť energeticky sebestačná. Obec Kněžice v Stredočeskom kraji pokrýva celú svoju potrebu tepla a elektriny z miestnych obnoviteľných zdrojov. Svojim 519 obyvateľom poskytuje teplo za výhodnú cenu, z predaja energií si vytvorila príjem, a navyše aj zužitkuje svoj biologický odpad v bioplynovej stanici. Obec sa pustila do budovania vlastnej energetickej infraštruktúry z núdze, a urobila z nej svoju veľkú výhodu. V súčasnosti do obce chodia exkurzie z celej krajiny aj zo zahraničia. Projekt je výsledkom obdivuhodnej kompetencie, odhodlanosti a vytrvalosti starostu obce a jeho kolegov. Dokazuje, že energetickú sebestačnosť a dekarbonizáciu nebude možné dosiahnuť živelným postupom s horizontom ohraničeným bezprostredným volebným obdobím a bez jasného politického krytia na miestnej úrovni. 

Exkurzia do Kněžíc online

 

Horní Jiřetín: Od uhlia k čistej energetike

Obci Horní Jiřetín s takmer 2300 obyvateľmi ešte pred niekoľkými rokmi hrozil zánik. Mali ju zrovnať so zemou kvôli ťažbe hnedého uhlia, podobne ako mnoho ďalších v Mosteckom uhoľnom regióne. Obec však zabojovala o svoju existenciu a vybrala sa úplne opačným smerom. Od totálnej závislosti od hnedého uhlia sa preorientovala na úspory, obnoviteľné zdroje a energetickú sebestačnosť. Okrem realizácie vlastných projektov poskytuje aj priamu pomoc obyvateľom, čo sa okamžite prejavuje na kvalite ovzdušia. Buduje si vlastnú elektrickú distribučnú sieť - tento revolučný krok prináša množstvo výhod nielen obci, ale aj jej obyvateľom.

Exkurzia do Horního Jiřetína online

 

Újszilvás: Maďarský Spišský Hrhov

Obec v Maďarsku s 2800 obyvateľmi, ktorá sa vydala smerom nielen k energetickej sebestačnosti. Aj keď je plynofikovaná, rozhodla sa prestať využívať plyn na vykurovanie obecných budov. Keďže všetky budovy postupne prešli kompletnou rekonštrukciou, stačilo investovať do vykurovania geotermálnou vodou o nízkej teplote, ktorá sa využíva zároveň ako zdroj pitnej vody. Geotermálna energia v kombinácii so slnečnou energiou dodávajú energiu aj novej obecnej plavárni, ktorá je tak úplne energeticky sebestačná. Obec si vybudovala vlastnú, svojho času najväčšiu fotovoltickú elektráreň v Maďarsku. Fotovoltické aj termické panely postupne inštalovala aj na všetky strechy obecných budov. Kombinácia úspor energie, využívania obnoviteľných zdrojov a tiež rozmanitých rozumných podnikateľských aktivít jej priniesla prosperitu. Starosta, ktorý je vo svojej funkcii už vyše 20 rokov, rozvíja popri energetických projektoch v obci aj sociálne podnikanie - napríklad zapája nezamestnaných do pestovania a spracovania zeleniny a ovocia, ktorými obecný sociálny podnik zásobuje miestnu školu, škôlku a domov dôchodcov. Klimatickú problematiku starosta preformuloval do hesla, ktorému rozumie každý: Šanca pre obec - šanca na lepšiu ekonomiku a zdravý život.

Exkurzia do Újszilvása online

 

Rakúske klimatické regióny

Rakúska spolková vláda považuje energetiku a klímu za jednu z kľúčových oblastí, ktorým sa treba venovať na všetkých úrovniach. Od vhodného nastavenia legislatívy a umožnenia rôznych organizačných modelov v energetike, cez financovanie národnej servisnej organizácie pre oblasť klímy, až po systematickú podporu regionálnych aktivít. Exkurzia je zameraná najmä na rakúske tzv. klimatické a energetické modelové regióny. Priblíži jeden z nich v hornorakúskom regióne Donau Böhmerwald a predstaví pestrú paletu zaujímavých aktivít, vrátane vzniku neziskových energetických družstiev, ktoré spájajú kapitál obcí a domácností, aby investovali do rozvoja infraštruktúry na využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov a posilňovania regionálnej energetickej sebestačnosti. Cieľ regiónu je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu už v roku 2040, teda o desať rokov skôr oproti ambicióznemu cieľu EÚ.

Exkurzia do Donau Böhmerwald online

 

Kaprálův Mlýn: Centrum ekologickej výchovy

Jedno z najväčších a najvyťaženejších centier ekologickej výchovy v Česku. Nízkoenergetická budova zásobovaná takmer výhradne z obnoviteľných zdrojov energie prepája všetky použité inovatívne technológie so vzdelávaním. Centrum dlhodobo funguje bez závislosti od grantov a vonkajšej podpore - vďaka inteligentnej obnove budovy, kombinácii komerčných a nekomerčných aktivít a najmä veľmi nízkym prevádzkovým nákladom. Exkurzia priblíži proces rekonštrukcie budovy, jej energetiku a ekonomiku centra a tiež jeden z jeho vzdelávacích programov zameraných na energetiku.

Exkurzia na Kaprálův Mlýn online
Ukážka energetického vzdelávacieho programu

 

Mikolajice: Čistá energetika v malej obci

Obec Mikolajice s 277 obyvateľmi nie je plynofikovaná. To sa dlho považovalo za jej nevýhodu. Snaha znížiť náklady obce za palivá a energiu postupne upriamilo pozornosť starostu obce na energetiku. Inštalácia kogeneračnej jednotky, ktorá vykuruje obecné budovy a spolu s fotovoltickými elektrárňami na ich strechách pokrýva aj značnú časť elektriny, ktorú obec potrebuje, priniesli také výsledky, že starosta už dnes o ďalších krokoch nemusí presviedčať zastupiteľstvo. Obec rozvíja aj regionálnu spoluprácu, pričom energetika sa v regióne stala prioritou číslo jedna.

Exkurzia do Mikolajíc online

 

Hostětín - komunitné partnerstvo posilňuje sebestačnosť a stabilitu

Malá obec Hostětín s menej ako 300 obyvateľmi začala pred vyše 20 rokmi spolu s miestnymi partnermi rozvíjať v obci pilotné projekty. Prvá energeticky pasívna administratívna budova, prvá obecná koreňová čistiareň odpadových vôd a obecná tepláreň na odpadové drevo. Priekopnícky charakter projektov, ich environmentálne prínosy a ekonomická výhodnosť pre obec a jej obyvateľov otvorili dvere k financovaniu ďalších inovatívnych projektov.

Exkurzia do Hostětína online

 

Nová Lhota: Priekopník v Bielych Karpatoch v adaptácii na zmenu klímy

Nová Lhota so 600 obyvateľmi sa sústreďuje skôr na adaptačné opatrenia a environmentálnu výchovu. Všetky realizované opatrenia majú aj sociálny rozmer - spríjemňujú ľuďom život, vytvárajú pracovné miesta a priťahujú turistov.

Exkurzia do Novej Lhoty online

 

Svetoví lídri v teplárenstve (Dánsko)

Diaľkové zásobovanie teplom v Dánsku je diametrálne odlišné od slovenského - nielen technologicky, ale najmä organizačne. Vlastnícka štruktúra, neziskový charakter, energetické plánovanie, zber údajov, zapájanie verejnosti do rozhodovania, motivácia odberateľov k úsporám, stále zvyšovanie efektivity a zlepšovanie energetických služieb - tým všetkým môže dánske teplárenstvo v ére dekarbonizácie inšpirovať. Dánsky model ponúka účinné a odskúšané postupy, akými sa možno dopracovať k moderným systémom zásobovania teplom. Exkurzia priblíži celkový prístup k zásobovaniu sídiel teplom v Dánsku (Lars Gullev, výkonný riaditeľ distribučnej spoločnosti VEKS) aj konkrétne systémy diaľkového vykurovania v oblasti širšej Kodane a mestách Koge (Lars Hummelmose, riaditeľ Dánskej rady pre diaľkové vykurovanie DBDH) a Aarhus (Gunnar Boye Olesen, riaditeľ organizácie INFORSE-Europe).

Exkurzie do Dánska online

 

Regionálny komunálny biomasový projekt na Poľane

Úspešný spoločný projekt 8 podhorských obcí v okolí Banskej Bystrice zabezpečuje miestnu výrobu tepla z odpadovej biomasy na krytie energetickej potreby 32 obecných budov. Projekt zahŕňa celý reťazec od prípravy paliva, jeho skladovania, distribúcie až po výrobu tepla v 15 modernizovaných kotolniach (3,2 MW), a to pod úplnou kontrolou samospráv. Projekt iniciovali Priatelia Zeme-CEPA a jeho príprava trvala takmer 10 rokov. Jeho výsledkom je odstránenie uhlia z palivového mixu obcí, veľké každoročné úspory uhlíkových emisií, tepla aj obecných financií, podstatné zvýšenie hygienických podmienok v objektoch a kvality ovzdušia v obciach a stabilizácia miestnych ekonomík. Ide o jedinečný príklad spoločného postupu viacerých samospráv s cieľom posilniť vlastnú energetickú sebestačnosť. Slabinou projektu je to, že mu nepredchádzalo dôsledné zateplenie vykurovaných objektov, pretože to dotačné podmienky v tom čase neumožňovali. Projekt by nikdy nevznikol bez dlhodobej externej intenzívnej pomoci obciam. Svedčí o naliehavej potrebe vytvorenia regionálnych odborných kapacít pre plánovanie a koordináciu dekarbonizácie a rozvoja udržateľnej energetiky na Slovensku. Zároveň podčiarkuje význam správneho nastavovania dotačných pravidiel tak, aby umožňovali komplexný prístup k rozvoju miestnej udržateľnej energetiky.

Reportáž Českej televízie o biomasovom projekte na Poľane    

 

Diaľkové vykurovanie v Miškolci

Štvrté najväčšie mesto v Maďarsku so 158 tisíc obyvateľmi. Asi polovica z 32 tisíc bytov v meste je zásobovaná teplom z diaľkového vykurovania, ktoré funguje na báze bioplynu a geotermálnej energie.

Exkurzia online

 

Katica Tanya: Udržateľný zábavný park

Aj zábavný park pre rodiny sa dá spraviť tak, aby mal minimálny dopad na klímu. Ako hovoria jeho majitelia: keď prídete na Lienkovú farmu (Katica Tanya), budete mať nižšie emisie, ako keby ste ostali doma. Žiadna nová atrakcia nesmie zvýšiť emisie - to je základné pravidlo. V tomto zábavnom parku je plno nielen počas sezóny, ale aj mimo nej. Majiteľ je zároveň starosta miestnej obce a energeticky úsporné riešenia, ktoré uplatňuje v parku, prenáša aj do samosprávy.

Exkurzia online

 

Bükk: Význam kapacít pre rozvoj energetiky vo vidieckych regiónoch

Program LEADER sa na Slovenku využíva najmä na podporu cestovného ruchu, výstavbu atrakcií, skrášľovanie okolia, budovanie cyklotrás a na podporu miestnych podnikateľov. V maďarskom regióne Bükk vzniklo funkčné združenie samospráv a miestnych podnikateľov, ktoré tento program využilo na rozvoj udržateľnej energetiky. Okrem podpory energetických úspor a využívania obnoviteľných zdrojov v jednotlivých obciach realizuje združenie aj vlastné spoločné projekty. Napríklad projekt 1 obec = 1 MW zabezpečil miestnu produkciu obnoviteľnej energie - zlepšila sa tým energetická bezpečnosť regiónu a posilnila sa ekonomika samospráv. Maďarský príklad ale svedčí aj o význame stabilných lokálnych kapacít schopných systematicky plánovať a koordinovať dekarbonizačný proces a zvyšovať miestnu energetickú sebestačnosť. S odchodom charizmatického koordinátora programu LEADER, ktorý bol zároveň iniciátorom a "dušou" energetického programu, sa postupne začala vytrácať komplexnosť programu (exkurzia do regiónu Bükk) a jeho regionálny a klimatický rozmer postupne vytláča klasický individuálny prístup "od projektu k projektu" s dôrazom na bezprostredný ekonomický význam projektov pre obce (exkurzia do Bukkábrány). 

Táto exkurzia sa uskutočnila 7. marca 2022, ale môžete si ju pozrieť online tu (región Bükk) a tu (obec Bukkábrány).