Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

KlimaOBEC

 

Združenie Priatelia Zeme-CEPA v apríli 2022 vyhlásila celoslovenskú súťaž pre samosprávy KlimaOBECSúťaž trvala do konca mája 2022 a obce a mestá v nej súťažili o najlepší prístup ku klíme a energetike. Prihlásiť sa mohla ktorákoľvek slovenská obec alebo mesto, bez ohľadu na počet obyvateľov a lokalitu, ktorá sa snaží systematicky venovať miestnej energetike a stabilizácii klímy aspoň v jednej z nasledovných oblastí:

  • úspory energie, zvyšovanie sebestačnosti,
  • udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • energetické plánovanie a manažment,
  • uplatňovanie prvkov SMART cities v oblasti energetiky a dopravy,
  • energetické poradenstvo pre občanov,
  • stimuly pre domácnosti (napr. na podporu obnovy budov, využívanie obnoviteľných zdrojov atď.),
  • rozvoj integrovaného dopravného systému (s dôrazom na verejnú dopravu, vrátane cyklodopravy či programov zdieľania áut a s cieľom obmedziť intenzitu osobnej automobilovej dopravy),
  • rozvoj komunitnej energetiky,
  • koncepčný prístup k adaptácii na zmenu klímy.

Hodnotila sa najmä koncepčnosť realizovaných opatrení a to, či spĺňajú kritériá dobrej praxe. Výsledky súťaže boli zverejnené v júli 2022. Úspešné samosprávy získali zaujímavé ceny, ktorých cieľom bolo ďalej podporiť úsilie obcí a miest a prispieť k zlepšeniu ich energetickej situácie. Víťazná obec získala bezplatný energetický audit v hodnote 2 500 eur na budovu, ktorú si určí. Druhou cenou bolo vytvorenie osvetového videa o aktivitách samosprávy v oblasti energetiky v hodnote 500 eur. Tretiu cenu tvorili bezplatné odborné energetické konzultácie v rozsahu 10 hod. zamerané na pripravované energetické opatrenia.

V zahraničí existuje veľa príkladov samospráv, ktoré sa rozhodli byť energeticky sebestačné, a mnohým z nich sa to aj podarilo. Účelom súťaže KlimaOBEC bolo najmä zmapovať príklady dobrej praxe na Slovensku, spropagovať ich a zviditeľniť prostredníctvom mapy dobrých projektov. Zdieľanie dobrej praxe v rámci Slovenska je totiž najlepší spôsob, ako sa navzájom inšpirovať a motivovať k ambicióznejšej lokálnej energetickej a klimatickej politike.

Výsledky súťaže

Exkurzia do Nižného Slavkova (2. cena)


Priatelia Zeme-CEPA ďakujú za finančnú podporu pri realizácii tejto súťaže nadácii European Climate Foundation.


logo PZ CEPA horiz                            Logo ECF