Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Víťazi a porazení

 

Súčasná energetika vo svete má svojich jasných víťazov aj porazených. Jej deštruktívne dôsledky nie sú rovnomerne rozložené na rôzne skupiny spoločnosti. Zatiaľ čo jedným komplikuje život a znemožňuje napĺňanie životných potrieb, iným prináša zisk, moc a zabezpečuje prístup k energii.

Aby sa súčasná energetika od základu zmenila, je treba dobre poznať hlavných aktérov oboch táborov.


Komu najviac nahráva súčasný energetický systém

Špinavým energetickým spoločnostiam1, ich bankám a investorom: zo škodlivej a deštruktívnej energetiky najviac profitujú vlastníci, banky, investori, akcionári a vrcholoví manažéri ropných, plynárenských, uhoľných, jadrových a ťažobných firiem, firiem profitujúcich z prevádzky veľkých priehrad, spaľovní komunálneho odpadu, veľkých teplární alebo elektrární na báze dreva ťaženého bez uplatňovania kritérií udržateľnosti, z výroby priemyselných agropalív prvej generácie a podobne. Tieto skupiny tvorí zmes súkromných a štátnych nadnárodných a národných spoločností, súkromných a inštitucionálnych investorov a finančných sprostredkovateľov (bánk, súkromných investičných fondov a hedžových fondov).

Stavebným firmám, ich bankám a investorom: vlastníkom, bankám, investorom, akcionárom a vrcholovým manažérom stavebných firiem, ktoré profitujú z výstavby infraštruktúry pre špinavú energetiku.

Energeticky náročným firmám, ich bankám a investorom: vlastníci, banky, investori, akcionári a vyšší manažéri firiem v energeticky náročných priemyselných odvetviach (za také sa dajú považovať chemický priemysel, papierne, keramický priemysel, cementárne, železiarne, oceliarne či hlinikárne) profitovali alebo profitujú z nízkych cien energie, ktorú majú k dispozícii z deštruktívnych energetických zdrojov a z rastúcich ziskov z výrobkov, ktoré pomocou takejto energie produkujú.

Vládam a politickým elitám v krajinách bohatých na prírodné zdroje: vlády sa často delia o príjmy z lia o príjmy rodné zdrojeetviach (chemickýia biomasových plantáží: vlastníci, investorideštruktívnej výroby energie so súkromným biznisom prostredníctvom daní a dohôd o zdieľaní výroby. Súčasťou ich príjmov sú často korupčné zdroje, aj keď sú často oveľa menšie v porovnaní s príjmom súkromných firiem a investorov zaangažovaných do financovania a výstavby infraštruktúry pre špinavú energetiku.

Bohatým spotrebiteľom: takíto spotrebitelia na Severe aj na Juhu profitujú z plynulých dodávok energie, ktoré pokrývajú ich nadmernú spotrebu, nákladný životný štýl a rekreáciu (napr. súčasný energetický systém poskytuje dobre organizovanú a energeticky aj emisne mimoriadne náročnú medzinárodnú dopravu všetkým, ktorí si ju vedia zaplatiť). Do tejto skupiny budú pravdepodobne patriť aj mnohí čitatelia tejto rubriky.


Kto najviac dopláca

Obyvatelia globálneho Juhu: značná väčšina deštruktívnych a škodlivých energetických projektov a infraštruktúry sa nachádza mimo vyspelého priemyselného sveta, najmä v krajinách bohatých na prírodné zdroje v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. V krajinách globálneho Juhu sa nachádza aj väčšina špinavých a škodlivých energetických prevádzok, najmä vďaka slabšej alebo chýbajúcej sociálnej a environmentálnej ochrane a lacnej práci. Aj výrazná väčšina ľudí bez prístupu k primeranému množstvu energie na pokrytie ich základných potrieb žije v krajinách globálneho Juhu.

Chudobní ľudia: sú hlavnými obeťami energetickej vylúčenosti a chudoby, pretože nie sú schopní platiť za moderné energetické služby (a z nich najmä ženy). Takíto ľudia sú najviac ohrození zdravotnými problémami spôsobenými kontaminovaným ovzduším alebo vodou z energetickej infraštruktúry. Tá sa často nachádza práve v oblastiach s chudobnými obyvateľmi a rozvrátenými komunitami, ktoré nie sú politicky organizované, a tak ani schopné brániť rozvoju špinavej energetiky.

Pôvodné národy a vidiecke komunity: väčšina prírodných zdrojov, ktoré sú vstupmi pre špinavú a škodlivú energetiku, sa nachádzajú v odľahlých oblastiach obývaných domorodými národmi alebo vidieckymi komunitami globálneho Severu alebo Juhu. Kvôli nim tieto komunity čelia dlhodobej ťažbe a presídľovaniu. Napríklad až 40 percent ľudí vysídlených zo svojich domovov kvôli výstavbe veľkých priehrad v Indii pochádza z domorodých kmeňov. Iba výnimočne majú títo ľudia nejaký úžitok z energie vyrobenej na ich území (tá sa najčastejšie predáva na svetových trhoch s energiou).

Radoví zamestnanci firiem špinavej energetiky: aj keď rôzne firmy, ktoré sú súčasťou špinavej energetiky, ponúkajú aj vysokokvalifikovanú a dobre platenú prácu s dôstojnými pracovnými podmienkami, veľká časť práce v rámci globálnej energetiky je platená mizerne, nie je bezpečná ani poistená a je podmienená dlhými pracovnými intervalmi, ktoré zamestnanci trávia mimo svojich rodín a komunít.

 


1 Nie všetky energetické firmy sú špinavé. Tento prívlastok používame preto, aby sme jasne odlíšili firmy, ktoré môžu byť zárodkom nového – udržateľného – energetického systému od tých, ktoré brzdia jeho rozvoj.