Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

 logo OP EVS farba svk logo EU ESF farba svk


Projekt získal finančnú podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Názov a sídlo prijímateľa: Priatelia Zeme-CEPA, Námestie Pod krížom 65, 976 33 Poniky – Ponická Huta
Názov projektu: Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch
Miesto realizácie projektu: okres Kežmarok, okres Rimavská Sobota a okres Rožňava
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 351 914,05 EUR


Opis projektu:

Svetová vedecká komunita v posledných rokoch stupňuje tlak na prijatie veľmi rýchlych a radikálnych opatrení na zníženie uhlíkových emisií, ktoré pochádzajú najmä zo spaľovania fosílnych zdrojov energie. Tie dlhodobo tvoria viac ako 80-percentný podiel globálneho energetického mixu.

Aby sa predišlo spusteniu ďalej už človekom neovplyvniteľných spontánnych globálnych pozitívnych spätných väzieb v prírode, ktoré ďalej zvýšia priemernú globálnu teplotu na hodnoty, aké už ľudské spoločenstvo nebude vedieť zvládnuť, je podľa vedcov potrebné dosiahnuť nulové uhlíkové emisie do roku 2050. Za rozhodujúce obdobie sa považuje najbližších 12 rokov, teda do roku 2030, dokedy by svetové emisie CO2 mali klesnúť o 45 % oproti roku 2010.

Aj keď Európska únia deklaruje záujem tento masívny cieľ dosiahnuť, je otázne, ako sa ho podarí premietnuť do reálnej politiky členských štátov a najmä ako sa ho členským štátom podarí presadiť do konkrétnej praxe na lokálnej úrovni. Sprísňujúce sa klimatické a energetické požiadavky prenesené z úrovne EÚ na štáty totiž v regiónoch a samosprávach narážajú na nepochopenie, nepripravenosť a odpor. Preto sa priemerný trend vývoja emisií aj energetickej spotreby stále vôbec nedarí zlomiť. Pritom čas beží. Čím neskoršie k potrebnému obratu dôjde, tým radikálnejšia bude potrebná redukcia emisií aj energetickej spotreby. A to zároveň znamená, že o to technicky komplikovanejšia, sociálne ťažšie zvládnuteľná a finančne nákladnejšia bude zmena.

V tomto svetle je pozoruhodné, že na Slovensku nikdy neexistovala a ani dodnes neexistuje žiadna regionálna energetická politika. Na lokálnej úrovni sa o energetike vždy uvažovalo ako o sektore, ktorý je alebo má byť v kompetencii štátu alebo nadnárodných koncernov. Aj preto miestna ani regionálna verejná správa nemá vytvorené takmer žiadne vlastné kapacity na jej koordináciu a usmerňovanie. Jej skutočné kroky v oblastiach, ktoré súvisia s energetikou a dopravou, v praxi určujú štátne a európske dotačné a podporné programy a nie vlastné priority. Keď sú energetické ciele a podmienky dotácií nastavené chybne, správanie regiónov a samospráv tieto chyby spoľahlivo kopírujú.

Účelom projektu je preto vytvoriť podmienky pre obrat verejnej správy v oblasti energetiky od živelnosti k cieľavedomému rozvoju, a to v troch najmenej rozvinutých okresoch: Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava. Projekt tým reaguje na vážne ekonomické aj sociálne dôsledky živelnej energetiky najmä v zaostávajúcich regiónoch.

V uvedených okresoch nedávno vznikli pilotné centrá udržateľnej energetiky ako prvé zárodky budúcej koordinácie regionálnej energetiky na Slovensku. Plánuje sa v nich aj príprava nízkouhlíkových stratégií vlastnými kapacitami (teda nie na zákazku u externých konzultačných firiem). Projekt im poskytne rozsiahlu metodickú a odbornú podporu pre zavedenie systematického energetického plánovania, podporí vznik všeobecne dostupných regionálnych energetických informačných systémov a prispeje k vytvoreniu predpokladov pre zvýšenie energetickej gramotnosti miestnych politikov, mienkotvorných ľudí aj bežnej populácie.

Odborníci spolu s hlavnými aktérmi vo všetkých troch cieľových okresoch vytvorili v rámci projektu komplexný súbor opatrení potrebný na zavedenie modernej energetickej politiky a v praxi ich otestujú. Opatrenia vychádzajú z dôslednej analýzy príčin absencie lokálnej/regionálnej energetickej politiky a z vyhodnotenia lokálneho kontextu. Na podporu energetického plánovania vzniklo v každom okrese regionálne partnerstvo a na národnej úrovni tento zámer presadzovala platforma odborníkov.

Projekt realizovalo občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA spolu s kľúčovými neformálnymi partnermi - združeniami samospráv a centrami udržateľnej energetiky, ktoré už vznikli vo všetkých troch okresoch. Odborné činnosti boli naplánované na 24 mesiacov so začiatkom 1. marca 2019, riadenie projektu trvalo 27 mesiacov.

Výstupmi projektu bolo 13 nových koncepčných, analytických a metodických materiálov, 4 konkrétne návrhy opatrní zameraných na zefektívnenie verejnej správy, 1 nová odborná platforma na zvyšovanie kvality verejnej správy, vznik multisektorových partnerstiev v okresoch Kežmarok, Rožňava a Rimavská Sobota, 4 analýzy existujúcich legislatívnych a metodických postupov, 11 hodnotení, analýz a štúdií a 29 zrealizovaných informačných aktivít.


Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na portáli www.reformuj.sk

 

Výstupy projektu:

Informačný deň v okrese Rimavská Sobota (26.03.2019)
Informačný deň v okrese Rožňava (27.03.2019)
Informačný deň v okrese Kežmarok (17.06.2019)
Informačný deň v okrese Kežmarok (06.08.2020)
Informačný deň v okrese Rožňava (03.12.2020)
Informačný deň v okrese Rimavská Sobota (09.12.2020)
Informačný deň zameraný na verejnú správu (26.1.2021)
Informačný deň zameraný na médiá (27.1.2021)
Informačný deň Tameraný na školy (28.1.2021)

Kežmarské partnerstvo (memorandum o vzniku)
Rimavskosobotské partnerstvo (memorandum o vzniku)
Rožňavské partnerstvo (memorandum o vzniku)
Členské organizácie regionálnych multisektorových partnerstiev

Odborná platforma na podporu rozvoja udržateľnej regionálnej energetickej politiky

Prieskumy uskutočnené v rámci projektu (stručné zhrnutie)
Hrobové ticho v školách (analýza školských osnov a vyučovacej praxe vo všetkých 3 okresoch)
Hrobové ticho v médiách (kvantitatívna a kvalitatívna analýza pokrytia problematiky zmeny klímy vo všetkých 3 okresoch)
Výsledky prieskumu verejnej mienky „Názory občanov na zmenu klímy a význam miestnej energetiky“

Analýza významu regionálnej energetiky vo verejnej mienke  (zhrnutie výsledkov predchádzajúcich prieskumov a analýz)
Existujúce informačné zdroje a systémy využiteľné pri koordinácii regionálnej energetiky (analýza)
Analýza existujúcich predpisov upravujúcich prácu s energetickými údajmi v regiónoch (sumár príslušných častí právnych predpisov)
Miesto a význam energetiky v miestnych, regionálnych, okresných a krajských stratégiách (analýzy)
Analýza pripravenosti aktérov regionálneho rozvoja k systematickému energetickému plánovaniu (analýza)
Analýza metodických postupov pre regionálne energetické plánovanie: metodika na prípravu regionálnych nízkouhlíkových stratégií
na Slovensku a metodika na tvorbu SECAP v rámci Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike (analýza)
Príklady lokálneho/regionálneho energetického plánovania na Slovensku a v zahraničí (analýza)
Analýza dostupných nástrojov a opatrení na podporu regionálneho energetického plánovania a prípravy budúcich odborných kapacít (analýza)

Metodický postup na stanovenie potenciálu úspor elektriny v budovách (metodika)
Kvantifikácia potenciálu termického využitia slnečnej energie (metodika)
Kvantifikácia potenciálu tepelných čerpadiel (metodika)
Kvantifikácia potenciálu fotovoltického využitia slnečnej energie (metodika)
Kvantifikácia energetického potenciálu využiteľnej poľnohospodárskej biomasy (metodika) 
Metodika na stanovenie potreby energie a potenciálu energetických úspor v sektore budov (metodika)
Výpočet energetickej (s)potreby a potenciálu energetických úspor v sektore dopravy (metodika)
Kvantifikácia reálne využiteľného potenciálu veternej energie na Slovensku (metodika)
Kvantifikácia energetického potenciálu využiteľnej drevnej biomasy (metodika)
Kvantifikácia emisií (metodika)
Ekonomické prínosy zvyšovania energetickej sebestačnosti (metodika)

Návrh systémových opatrení na podporu plánovaného rozvoja udržateľnej energetiky v regiónoch a podnety pre programovanie EŠIF 2021 - 2027 
Návrh regionálneho energetického informačného systému (REIS) a jeho implementáciav regiónoch
Návrh inovácií vo vzdelávacom procese na zvyšovanie energetickej gramotnosti absolventov základných a stredných škôl v NRO 
Návrh systému: Kapacity pre energetické plánovanie v regiónoch a implementáciu regionálnej energetickej politiky

Vyhodnotenie skúseností z využitia metodík pri príprave regionálnych nízkouhlíkových stratégií a uplatňovania návrhov na zefektívnenie verejnej správy 
Hodnotenie kontextu, problémov a predpokladov vzniku regionálnej energetickej politiky

Tlačová správa 1: okres Kežmarok
Tlačová správa 1: okres Rimavská Sobota
Tlačová správa 1: okres Rožňava
Tlacová správa 2: okres Kežmarok
Tlacová správa 2: okres Rimavská Sobota
Tlačová správa 2: okres Rožňava
Tlačová správa 3a 
Tlačová správa 3b 
Tlačová správa 3c
Tlačová správa 4a 
Tlačová správa 4b  
Tlačová správa 4c

Výstupy projektu (zhrnutie na stiahnutie)