Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Energetická autonómia vidieckych regiónov: Medzinárodné partnerstvo na vytváranie podmienok pre inteligentnú energetiku

 

Kontext
Základné informácie o projekte
Výstupy


Kontext

alt


Vidiecke regióny v krajinách V4 ekonomicky zaostávajú. Ich miestne ekonomiky stagnujú alebo upadajú a sú nezdravo závislé od dovozu palív a energie. V týchto regiónoch je však zároveň veľký potenciál úspor energie (tepla, elektriny aj palív) aj potenciál udržateľne využiteľných obnoviteľných zdrojov energie.


Základné informácie o projekte


Partneri

Lídrom projektu boli Priatelia Zeme-CEPA.

Partnermi boli organizácie dlhodobo aktívne v oblasti podpory udržateľnej energetiky:

Aliancia združení Poľskej zelenej siete
Základná organizácia Veronica Českého zväzu ochrancov prírody
Národná spoločnosť ochrancov prírody v Maďarsku


Ciele

Projekt bol zameraný na podporu spolupráce odborníkov s cieľom posilniť energetickú sebestačnosť vidieckych regiónov, otestovať a rozšíriť metodiku a nástroje na analýzu ich energetických potrieb a potenciálu.


Čas

Apríl 2013 – marec 2014


Plánované aktivity

  1. Vypracovanie nových nástrojov na zlepšenie energetického plánovania a prípravy lokálnych regulátorov týkajúcich sa energetiky, ich otestovanie na Poľane, sprístupnenie nástrojov samosprávam.
  2. Príprava webovej aplikácie pre aktualizáciu stratégií rozvoja udržateľnej energetiky vo vidieckych regiónoch; kalkulačky na výpočet uhlíkovej stopy pre obecné objekty a výpočet lokálneho multiplikátora na meranie významu energetických investícií na miestnu ekonomiku; metodiky na analýzu lokálneho potenciálu biomasy na výrobu energie pri rešpektovaní kritérií udržateľnosti a adaptačnej stratégie pre lesné hospodárstvo na úrovni samospráv.
  3. Zhrnutie pilotných dokumentov v jazykov krajín, v ktorých pôsobia partnerské organizácie.
  4. Medzinárodný seminár, na ktorom sa partnerom predstavia výsledky projektu, výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi a vytvorenie podmienok pre šírenie výsledkov do vidieckych regiónov v krajinách V4.


Donori

Projekt spolufinancovali Medzinárodný višegrádsky fond a Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

alt     alt

 

 

 

 

Výstupy

Aktivity 1, 2 a 3: Vytvorený program na prípravu regionálnych energetických koncepcií (návrh, elektronické tabuľky na zber údajov, štruktúra on-line nástroja, vyškolené osoby na terénny prieskum, zber údajov), kalkulačka na výpočet uhlíkovej stopy (prístupná na Energoportáli, so slovenskou maďarskou a poľskou verziou), kalkulačka na výpočet lokálneho multiplikátora LM3 (prístupná na Energoportáli, so slovenskou maďarskou a poľskou verziou), hotová pilotná analýza potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie v katastri obce Poniky (metodika preložená a pripomienkovaná partnermi, publikácia odovzdaná obci a miestnym partnerom, abstrakty v slovenčine, maďarčine a poľštine, zverejnené na Energoportáli), hotová stratégia adaptácie lesného hospodárstva v obci Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia (metodika preložená a pripomienkovaná partnermi, publikácia odovzdaná obci a miestnym partnerom, abstrakty v slovenčine, maďarčine a poľštine, zverejnené na Energoportáli), hotová publikácia Ako podporiť miestnu ekonomiku: lokálny multiplikátor 3 - jednoduchý ukazovateľ vášho prínosu pre miestnu ekonomiku (s výpočtom LM3 pre konkrétny projekt, v slovenčine, vytlačené a distribuované).

Aktivita 4: seminár s účasťou všetkých partnerov 31. marca 2014 v obci Hrochoť (výmena skúseností, diskusia o výstupoch projektov a ďalšej spolupráci) spojený s exkurziou do prevádzok, ktoré sú súčasťou pilotného biomasového projektu (sklad štiepky a modernizovaná kotolňa na biomasu v ZŠ Poniky).