Pre samosprávy, ktoré vsadili na inteligentnú energetiku

Súčasný energetický systém obmedzuje rozvoj vidieka a pôsobí ako mohutná drenáž peňazí z regiónov. Nielen preto, že spotreba energie (tepla, elektriny a palív) je zbytočne vysoká, ale aj preto, že regióny musia veľkú časť energie a palív kupovať zvonku.

Čím je región chudobnejší, tým výraznejšie sú dôsledky tohto stavu. Vzhľadom na vývoj zásob dominujúcich neobnoviteľných zdrojov a ich destabilizačný vplyv na klímu sa dá očakávať nelineárne zhoršovanie situácie. Regióny preto stoja pred výzvou zásadnej transformácie energetiky: potrebujú ju dostať pod vlastnú kontrolu, eliminovať nadspotrebu, vykryť optimalizovanú potrebu z lokálnych obnoviteľných zdrojov a prijať opatrenia na rešpektovanie limitov prostredia tak, aby bola transformácia dlhodobo udržateľná.

Príklady progresívnych samospráv a regiónov z Nemecka, Rakúska a z ďalších krajín svedčia o tom, že koordinovaný postup môže zmeniť živelnú energetiku na hnaciu silu miestnej ekonomiky. Ale aj to, že takáto zmena nikdy nie je výsledkom jednoduchých a rýchlych riešení.

Pilotnou iniciatívou na úrovni okresu v tomto smere je schválenie vládnej podpory pre vznik Centra udržateľnej energetiky v okrese Kežmarok. Záujem samospráv z ďalších okresov naznačuje, že by kežmarská iniciatíva nemusela ostať osamotená.

Impulz k tomu dal nový zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. Tento zákon, ktorý parlament schválil v novembri 2015 a nadobudol účinnosť 15. decembra 2015, upravuje podmienky, systém a formy poskytovania osobitnej podpory najmenej rozvinutým okresom. Za také zákon určuje okresy, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti dlhodobo prevyšuje 1,6-násobok priemeru Slovenska. Podmienkou získania osobitnej podpory je schválenie akčného plánu príslušného okresu vládou SR.

Prvý akčný plán vláda schválila 10. februára 2016 pre okres Kežmarok. Jeho súčasťou sú systémové opatrenia na úrovni tohto okresu a v rámci nich bola schválená aj podpora vzniku Centra udržateľnej energetiky (CUE). Úlohou CUE je vytvoriť kapacity a podmienky na koordinovaný postup okresu smerom k zvyšovaniu jeho energetickej sebestačnosti, úsporám energie a využitiu obnoviteľných zdrojov. CUE bude zabezpečovať aj analytickú činnosť, informačný systém, osvetu a vzdelávanie, vypracovanie nízko-uhlíkovej stratégie okresu a jej postupnú implementáciu.

Nárok na podobnú podporu podľa uvedeného zákona má ďalších 11 okresov (Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Svidník, Vranov nad Topľou a Sabinov). Predstavitelia samospráv v niektorých z nich už prejavili záujem nasledovať príklad Kežmarka a využiť šancu, ktorú im ponúka zákon na vytvorenie kapacít na koordinovaný rozvoj lokálnej energetiky.

Ak podarí efektívne využiť pozitívnu diskrimináciu najmenej rozvinutých okresov aj na zásadný obrat vo vývoji lokálnej energetiky, na Slovensku môžeme mať onedlho okresy, ktoré sa vydajú po stopách Güssingu a stoviek ďalších rakúskych a nemeckých regiónov, ktoré úspešne vsadili na inteligentnú regionálnu energetiku. Je potešiteľné, že to budú práve okresy zmietané najväčšími problémami. V nich sú totiž dôsledky živelnosti v energetike najťažšie.

Hlavnou výzvou, s ktorou budú takého regióny konfrontované, bude nájsť a pripraviť odborne a organizačne zdatný personál do novovznikajúcich štruktúr. To je výzva aj pre technické univerzity, ich študentov a absolventov a technikov so skúsenosťami.

 


Zdroj: Energoportal.org

 

 
 

energoplan3