Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (NECP, schválený vládou v decembri 2019) obsahuje aj dve nové vzájomne komplementárne opatrenia, ktoré môžu priniesť obrat od súčasnej živelnosti k systematickému rozvoju bezuhlíkovej regionálnej energetiky. Prvým opatrením – vytvorením krajských energetických centier (KEC) – sa posilnia existujúce odborné kapacity štátnej správy (SIEA). Druhé opatrenie – regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE) – predstavujú nové odborné kapacity samospráv v subregiónoch, resp. územiach mestského rozvoja. Tieto dve opatrenia spolu s vytvorením energetických jednotiek v samosprávnych krajoch a energetickými manažérmi na úrovni miestnych samospráv by mali tvoriť kostru budúceho systému rozvoja regionálnej energetiky.

Nasledujúce materiály prinášajú stručné informácie o poslaní a úlohách RCUE a o ich mieste v budúcej plánovacej a koordinačnej infraštruktúre pre rozvoj udržateľnej energetiky na Slovensku.
 

Budovanie regionálnych kapacít: regionálne centrá udržateľnej energetiky

Navrhovaný systém regionálneho plánovania a koordinácie rozvoja udržateľnej energetiky: miesto RCUE v tomto systéme