Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Prvoradé systémové opatrenie podmieňujúce obrat všetkých území v okrese Rimavská Sobota od živelnosti v energetike k energetickej sebestačnosti je vytvorenie primeraných kapacít (najmä personálnych), ktoré budú zabezpečené administratívne, kompetenčne, finančne, technicky aj priestorovo a vybavené potrebnými zručnosťami, vedomosťami a informačným systémom. Preto je dôležité, aby sa samosprávy v tomto okrese aktívne angažovali v procese prípravy a vzniku tzv. regionálneho centra udržateľnej energetiky (RCUE). Poslaním RCUE bude podporovať optimalizáciu energetickej potreby a spotreby v subregiónoch a zvyšovať mieru ich energetickej sebestačnosti využívaním obnoviteľných zdrojov pri rešpektovaní kritérií environmentálnej udržateľnosti. Ide o úplne nové koordinačné a plánovacie kapacity pre samosprávy, ktoré v súčasnosti na Slovensku neexistujú.

Územnou pôsobnosťou RCUE budú strategicko-plánovacie regióny (t.j. subregióny), resp. územia mestského rozvoja. Okres Rimavská Sobota bude súčasťou subregiónu Gemer-Malohont (zahŕňajúci okresy Rimavská Sobota a Revúca), resp. Územia mestského rozvoja Rimavská Sobota. Na vytvorenie a činnosť RCUE by sa mali využiť prostriedky z EŠIF a štátneho rozpočtu.

RCUE by mali vykonávať najmä nasledujúce činnosti:

  • Pripraviť a aktualizovať nízkouhlíkovú stratégiu pre celé spádové územie a monitorovať jej plnenie.
  • Poskytovať podporu samosprávam vo svojej územnej pôsobnosti pri implementácii nízkouhlíkovej stratégie (vrátane harmonizácie zámerov, prípravy pilotných, strategických a spoločných projektov v subregióne, odbornej súčinnosti pri príprave individuálnych projektov, navrhovania miestnych regulatívov pre udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď.).
  • Vyjadrovať sa k žiadostiam o podporu energetických projektov a zámerov z verejných fondov v danom území.
  • Vytvoriť regionálny energetický informačný systém, aktualizovať ho a využívať.
  • Podporovať prenos skúseností, informácií a dobrej praxe v rámci územia aj mimo neho.
  • Poskytovať súčinnosť SIEA v rámci jej analytickej, metodickej, koordinačnej a informačnej činnosti a tiež samosprávnemu kraju.

RCUE by tak mali poskytovať vlastné a trvalé odborné kapacity pre rozvoj regionálnej energe­tiky. Zbavili by tak regióny nielen závislosti od komerčných konzultantov, ale umožnili by im aj s predstihom a komplexne pripravovať zásobník kvalitných projektov pripravený na realizáciu, ak sa naskytne vhodná príležitosť.

Treba upozorniť, že RCUE nebudú pre samosprávy zabezpečovať energetický manažment (správu majetku), ani projektový manažment (s možnou výnimkou v prípade spoločných a strategických projektov subregiónu). RCUE nebudú ani supľovať personál samospráv pri výkone bežných administratívnych činností.