Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Hlavné posolstvo autorov štúdie je, že redukcia emisií metánu spôsobených ľudskou činnosťou je jednou z nákladovo najefektívnejších stratégií, ako rýchlo znížiť mieru otepľovania a významne prispieť k celosvetovému úsiliu obmedziť nárast teploty na 1,5 °C.

Technologicky dostupné riešenia na znižovanie emisií metánu (spolu s ďalšími opatreniami, ktoré prispievajú aj k plneniu cieľov udržateľného rozvoja), môžu do roku 2030 súčasne znížiť emisie metánu spôsobené ľudskou činnosťou až o 45 %, resp. 180 miliónov ton ročne. Tým by sa do roku 2040 zabránilo globálnemu otepleniu o takmer 0,3 °C. Zároveň by sa tým každoročne na celom svete predišlo 255 tisícom predčasných úmrtí, 775 tisícom prípadov liečenia astmatických ochorení, 73 miliardám hodín stratenej práce v dôsledku extrémnych horúčav a strate 26 miliónov ton na úrode potravín.

Tabulka UNEP 
Potenciál redukcie globálnych emisií metánu do roku 2030


Prečo znižovať emisie metánu

 • Metán je skleníkový plyn s krátkou životnosťou, ktorého životnosť v atmosfére je približne 10 rokov, pričom zohrieva atmosféru mnohonásobne viac ako oxid uhličitý. Koncentrácia metánu v atmosfére sa od predindustriálneho obdobia viac ako zdvojnásobila a v priemyselnej ére je po oxide uhličitom druhým najvýraznejším faktorom prispievajúcim k zmene klímy.
 • Metán prispieva k tvorbe prízemného ozónu, nebezpečnej látky znečisťujúcej ovzdušie.
 • Koncentrácia metánu v atmosfére v súčasnosti rastie rýchlejšie ako kedykoľvek od 80. rokov minulého storočia. Súčasné koncentrácie sú výrazne vyššie ako hodnoty, s ktorými sa uvažovalo v správe IPCC v roku 2013 pre scenáre rastu priemernej globálnej teploty 2° C. Cieľ Parížskej dohody 1,5 °C nie je možné dosiahnuť za primeranú cenu bez zníženia emisií metánu o 40 - 45 % do roku 2030.
 • Rastúce emisie metánu spôsobené človekom pochádzajú najmä z troch sektorov: priemyslu fosílnych palív, poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva.
 • Krátka životnosť metánu v atmosfére znamená, že prijatie opatrení v súčasnosti môže rýchlo znížiť koncentrácie v atmosfére a viesť k podobne rýchlemu zníženiu klimatických účinkov a znečistenia prízemným ozónom.
 • Nižšie koncentrácie metánu by rýchlo zmiernili rýchlosť otepľovania. Preto je redukcia emisií metánu jedným z najvhodnejších stratégií obmedzenia tempa otepľovania v tomto a nasledujúcich desaťročiach.


Možnosti

 • Viac ako polovica globálnych emisií metánu pochádza z ľudskej činnosti. Najväčší podiel na takýchto antropogénnych metánových emisiách majú tri sektory: priemysel fosílnych palív (35 %), odpadové hospodárstvo (20 %) a poľnohospodárstvo (40 %). Ťažba, spracovanie a distribúcia ropy a zemného plynu predstavuje 23 % antropogénnych emisií metánu, ťažba uhlia 12 %, skládky odpadov a odpadové vody asi 20 %, chov hospodárskych zvierat približne 32 % a pestovanie ryže 8 %.
 • S pomocou dnes dostupných opatrení v týchto troch sektoroch by sa dalo už do roku 2030 znížiť metánové emisie približne o 180 mil. ton ročne (45 %). Ide o nákladovo efektívny krok, ktorý je potrebný na dosiahnutie cieľa 1,5 °C podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).
 • Náklady na asi 60 % dostupných opatrení na zmiernenie zmeny klímy (ktorými sa dajú znížiť metánové emisie až o 75 mil. ton ročne) sú nízke, pričom náklady na viac ako 50 % z nich by boli dokonca záporné. Znamená to, že investície do takýchto opatrení by priniesli úsporu peňazí. Najväčší potenciál v tomto smere má odvetvie ťažby, spracovania a distribúcie ropy a zemného plynu, kde metán, ktorý by sa zachytával namiesto vypúšťania do atmosféry, by zvyšoval príjmy.
 • Potenciál všetkých opatrení na zmiernenie zmeny klímy sa v rokoch 2030 - 2050 ešte zvýši, najmä v sektore priemyslu fosílnych palív a v odpadovom hospodárstve.


Ako znižovať emisie metánu

 • Ropa, plyn a uhlie: predstavujú najväčší potenciál pre zmiernenie tempa zmeny klímy do roku 2030. Ľahko dostupné primárne opatrenia by mohli v prípade ropy a zemného plynu znížiť emisie o 29 - 57 mil. ton ročne a v prípade uhlia o 12 - 25 mil. ton ročne. Až 80 % opatrení v prípade ropy a zemného plynu a až 98 % opatrení v prípade uhlia by sa mohlo realizovať so zápornými alebo nízkymi nákladmi.
 • Odpady: dostupné primárne opatrenia by mohli do roku 2030 znížiť emisie metánu o 29 - 36 mil. ton ročne. Najväčší potenciál má lepšie spracovanie a zneškodňovanie tuhého odpadu. Až 60 % primárnych opatrení v tomto sektore má buď záporné alebo nízke náklady.
 • Poľnohospodárstvo: dostupné primárne opatrenia by mohli do roku 2030 znížiť emisie metánu približne o 30 mil. ton ročne. Emisie metánu z pestovania ryže by sa mohli znížiť o 6 - 9 mil. ton ročne. Potenciál redukcie metánových emisií z chovu rôznych druhov hospodárskych zvierat veľmi kolíše a pohybuje sa v rozmedzí od 4 do 42 mil. ton ročne.
 • Zmena životného štýlu: zníženie potravinového odpadu a strát, zlepšenie hospodárenia s dobytkom, úprava stravovacích návykov a prechod na zdravú výživu by mohli znížiť emisie metánu o 65 - 80 mil. ton ročne už v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí.
 • Aj ďalšie riešenia, ktoré síce nie sú primárne zamerané na metán, ale mohli by jeho emisie v najbližších dekádach výrazne znížiť, sú rôzne dekarbonizačné opatrenia ako prechod na obnoviteľné zdroje energie a zlepšenie energetickej efektívnosti v celom hospodárstve.


Príklady primárnych opatrení na zníženie emisií metánu

Priemysel fosílnych palív:

 • Zisťovanie a oprava netesností v plynovodoch
 • Zlepšenie kontroly neúmyselných fugitívnych emisií pri ťažbe ropy a zemného plynu: pravidelné kontroly (a opravy) lokalít pomocou prístrojov na zisťovanie únikov a emisií spôsobených nesprávnou prevádzkou; výmena tlakových plynových čerpadiel a regulátorov za elektrické alebo vzduchové systémy; výmena plynových pneumatických zariadení a benzínových alebo dieselových motorov za elektrické motory; včasná výmena zariadení za verzie s nižším uvoľňovaním; výmena tesnení alebo tyčí kompresorov; uzatváranie nepoužívaných vrtov.
 • Rekuperácia a využitie odvetrávaného plynu: zachytávanie pridruženého plynu z ropných vrtov; zachytávanie výduchov; rekuperácia a využitie vypúšťaného plynu pomocou technológií na rekuperáciu pár; inštalácia horákov.
 • Manažment metánu v uhoľných baniach: odplyňovanie pred ťažbou a rekuperácia a oxidácia metánu z ventilačného vzduchu; zatápanie opustených uhoľných baní.

Odpadové hospodárstvo:

 • Nakladanie s tuhým odpadom: separácia pri zdroji odpadov s následnou recykláciou a opätovným využívaním druhotných surovín; žiadne skládkovanie organického odpadu; spracovanie odpadov s energetickým zhodnotením alebo zber a spaľovanie skládkového plynu na komunálnych skládkach.
 • Čistenie odpadových vôd: v domácnostiach - prechod na dvojstupňové/trojstupňové anaeróbne čistenie s rekuperáciou a využitím bioplynu; čistiarne odpadových vôd namiesto latrín a skládkovania; v priemysle - prechod na dvojstupňové/anaeróbne čistenie s rekuperáciou bioplynu a následné aeróbne čistenie.

Poľnohospodárstvo:

 • Zlepšenie zdravia a chovu zvierat: zníženie črevnej fermentácie u hovädzieho dobytka, oviec a iných prežúvavcov ppmocou zmeny krmiva a doplnkov; selektívneho chovu na zlepšenie produktivity a zdravia/plodnosti zvierat.
 • Hospodárenie s hnojom hospodárskych zvierat: spracovanie v bioplynových fermentoroch; skrátenie času skladovania hnoja; zlepšenie zakrývania skladov hnoja; zlepšenie systémov ustajnenia a podstielky; okyslenie hnoja.
 • Ryžové polia: zlepšenie hospodárenia s vodou alebo striedavé zaplavovanie/odvodňovanie mokradí ryžou; priamy výsev za mokra; pridávanie fosfogypsov a sulfátov na potlačenie metanogenézy; kompostovanie ryžovej slamy; používanie alternatívnych hybridných druhov.
 • Zvyšky poľnohospodárskych plodín: zabrániť spaľovaniu pozberových zvyškov poľnohospodárskych plodín.


Príklady dodatočných opatrení

Priemysel fosílnych palív:

 • Obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektrickej energie: využiť stimuly na podporu intenzívnejšieho využívania veternej, solárnej a vodnej energie na výrobu elektriny.
 • Zlepšenie energetickej účinnosti a riadenia dopytu po energii: v domácnostiach - využívať stimuly na zlepšenie energetickej účinnosti budov, osvetlenia, vykurovania a chladenia, domácich spotrebičov; inštalovať strešné solárne systémy; v priemysle – prijať a uplatňovať ambiciózne normy v oblasti energetickej účinnosti; zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o možnostiach využívania čistejšej energie.

Odpadové hospodárstvo:

 • Zníženie množstva obalov, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadu, propagácia udržateľnej spotreby.

Poľnohospodárstvo:

 • Obmedzenie plytvania a strát potravín: posilnenie a rozšírenie chladiacich zariadení; vzdelávacie kampane pre spotrebiteľov; vytváranie systémov, ktoré zjednodušia darovanie nepredaného alebo nadbytočného jedla.
 • Presadzovanie zdravšej výživy: zníženie spotreby produktov z hovädzieho masa a mlieka na úroveň odporúčaných dávok.

Na stiahnutie:

Správa UNEP: Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions 

Zhrnutie je súčasťou projektu Priateľov Zeme–CEPA, ktorý bol finančne podporený Európskou úniou, European Climate Initiative – EUKI a European Climate Foundation. Za obsah dokumentu zodpovedajú Priatelia Zeme–CEPA. V žiadnom prípade nereprezentuje oficiálne stanovisko donorov.