Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Žiadame vládu SR, aby bezodkladne vypracovala model pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality vrátane vytvorenia stabilných odborných kapacít na národnej a regionálnej úrovni schopných plánovať a koordinovať dekarbonizačný proces. To si vyžiada aktualizáciu Nízkouhlíkovej stratégie aj Národného energetického a klimatického plánu v kontexte nových cieľov balíka Fit for 55 a iniciatívy RePowerEU. Súčasťou aktualizácie by mali byť konkrétne dekarbonizačné scenáre pre všetky sektory, ktoré významne ovplyvňujú energetickú a uhlíkovú bilanciu, najmä priemysel, budovy, doprava a pôdohospodárstvo.

Zbavenie sa závislosti od fosílneho plynu si vyžiada čas, investície a kvalitné plánovanie a riadenie. V oblasti teplárenstva je potrebné cieľavedome kombinovať okamžité opatrenia s bezprostredným účinkom s takými opatreniami, ktorých realizácia prekročí jedno alebo dokonca aj viac volebných období, ale ich účinok bude zásadný a trvalý.

Za cieľový stav treba považovať teplárenské systémy na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vykurujú budovy a prevádzky s optimalizovanou potrebou tepla. Všetky podporné mechanizmy financované z verejných fondov musia smerovať k tomuto stavu.

V praxi to znamená najmä:

  1. Uplatňovať princíp prvoradosti energetickej efektívnosti masívnou hĺbkovou obnovou budov (aj postupnou) a optimalizáciou prevádzky budov (vrátane plošného inštalovania merania a regulácie).
  2. Modernizáciu riadenia a merania výroby tepla vrátane budovania úložísk tepla s cieľom postupne integrovať obnoviteľné zdroje do procesu.
  3. Výmenu rozvodov tepla s ohľadom na súčasný stav odberu tepla aj jeho predpokladaný vývoj a inštaláciou inteligentného merania a riadenia.
  4. Nekonzervovať ani nerozširovať infraštruktúru na fosílny plyn, ale naopak – systematicky pripravovať prechod na nízkoteplotné systémy zásobovania teplom využívajúce obnoviteľné zdroje, sezónnu a okamžitú akumuláciu tepla a inteligentné meranie a reguláciu.
  5. Odstrániť legislatívne bariéry stojace v ceste generačnej zmene a dekarbonizácii teplárenstva.

Takto dekarbonizované a energeticky efektívne teplárenské systémy prinesú nielen energetickú nezávislosť a ekonomickú stabilizáciu obcí, miest, regiónov a štátu, ale aj zníženie prevádzkových nákladov domácností aj podnikateľov a najúčinnejšiu prevenciu pred nežiadúcim rozmachom energetickej chudoby na Slovensku.