Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Ruská invázia na Ukrajinu opäť odhalila závislosť Európy od fosílnych palív. Európska komisia nedávno predstavila „REPowerEU“ - plán na riešenie krízy s cieľom urobiť Európu nezávislou od ruských fosílnych palív ešte pred rokom 2030, počnúc fosílnym plynom. Opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prinášajú úspory energie vrátane transformácie neefektívnych sietí diaľkového vykurovania na efektívnejšie a založené výlučne na obnoviteľnej energii, sú súčasťou riešenia a môžu prispieť k odstráneniu závislosti EÚ od dovozu energie.

Systémy diaľkového vykurovania sú plošne rozšírené v severských krajinách a krajinách strednej a východnej Európy. Zatiaľ čo moderné systémy diaľkového vykurovania môžu významne prispieť k integrácii obnoviteľnej energie s cieľom dekarbonizovať náš energetický systém, mnohé z existujúcich teplýárenských systémov v strednej a východnej Európe sú mimoriadne neefektívne a silne závislé od fosílnych palív (ropy, fosílneho plynu a uhlia). Pre ich rýchlu a efektívnu energetickú transformáciu je nevyhnutné zlepšiť energetickú hospodárnosť budov pripojených na siete centrálneho zásobovania teplom a súbežne integrovať do týchto sietí väčšie množstvo tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov.

Vhodná energetická politika EÚ a primerané finančné nástroje môžu pripraviť pôdu na zvýšenie energetickej účinnosti vykurovacích systémov, stimulovať k rozsiahlej obnove budov, znížiť emisie a umožniť prechod na úplne obnoviteľné zdroje vykurovania a chladenia v kombinácii so znížením energetickej potreby. Prispelo by to aj k zmierneniu energetickej chudoby.

Mimovládne organizácie poskytujú úvodný vstup do diskusie o revízii Smernici o energetickej efektívnosti (EED) a jej vplyve na štátnu pomoc a fondy EÚ, ktoré financujú takzvané efektívne systémy diaľkového vykurovania. Obsahuje príklady programov a projektov diaľkového vykurovania, ktoré sa začínajú transformovať smerom k vyššej energetickej účinnosti a udržateľnejšej obnoviteľnej energii. Predstavujú aj politické odporúčania na ambicióznu revíziu ustanovení Smernice o vykurovaní a chladení s cieľom pripraviť pôdu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 a vyhnúť sa riziku spoliehania sa na fosílne palivá.

Hlavné odporúčania pre revíziu Smernice o energetickej efektívnosti:

  1. Definícia účinného systému diaľkového vykurovania a chladenia by mala podporovať výlučne systém obnoviteľnej energie v kombinácii so znížením energetickej potreby.
  2. Stratégie a plány rozvoja systémov zásobovania teplom a chladom musia byť v súlade s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2040.
  3. Je nevyhnutné jednoznačne skoncovať s vykurovaním na báze fosílnych palív a zastaviť podporu prechodu z uhlia na fosílny plyn.

Tieto odporúčania sú dôležité pre Európsky parlament aj Radu, ktoré v súčasnosti pripravujú svoje podnety pre návrh revízie EED Európskej komisie z polovice júla 2021. Príslušnému výboru ITRE Európskeho parlamentu práve uplynula lehota na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a čoskoro zverejní kompromis v súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami EED. Hlasovanie vo výbore ITRE je naplánované na polovicu júna a hlasovanie v pléne v júli 2022.

Stanovisko mimovládnych organizácií k revízii Smernice o energetickej efektívnosti (marec 2022)