Pre samosprávy a regióny, ktoré vsadili na udržateľnú energetiku

Z 25 projektových zámerov naplánovaných v Zamagurí do cieľového roku 2025 sa 68 % (17 zámerov) týka rekonštrukcie budov. Zvyšné zámery sa týkajú výstavby cyklotrás (2 zámery), rekonštrukcie verejného osvetlenia (2 zámery) a iných oblastí (3 zámer). U 18 zámerov sa z dostupných informácií dala vypočítať úspora energie – celková plánovaná úspora dosiahnuteľná týmito zámermi predstavuje 68 % (1 742 MWh) oproti ich východiskovej ročnej potreby energie. Úspora emisií sa z dostupných informácií dala spočítať pre 16 zámerov. Ich realizáciou by sa oproti východiskovému stavu ušetrilo 310 ton CO2 ročne. Realizácia zámerov by pozitívne ovplyvnila aj emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Zamagurie MAPA

Projekty Zamagurie

Podrobnejšie informácie o pripravovaných zámeroch a projektoch v obciach Predmaguria nájdete v Prílohe 3 nízkouhlíkovej stratégie.